xs
xsm
sm
md
lg

“ปูนซิเมนต์ไทย” เผยพนักงานบริษัทคู่ค้าติดโควิด-19 เคยเข้าใช้ห้องอบรมเมื่อ 28 ก.พ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“ปูนซิเมนต์ไทย” เผย สั่งพนักงานบริษัทย่อย MOC หยุดพักสังเกตอาการ 14 วัน หลังพบพนักงานของบริษัทคู่ธุรกิจติดโควิด-19 จำนวน 1 ราย เคยเข้าใช้ห้องอบรมเมื่อ 28 ก.พ. โดยวันดังกล่าวผ่านการคัดกรองอย่างเคร่งครัด ไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใด

วันที่ 11 มี.ค. 63 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) ได้ทำหนังสือถึง กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชี้แจงเรื่อง COVID-19 ว่า

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) (หรือ “SCC”) ขอเรียนให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 256S บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จํากัด (หรือ “MOC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ SCC ที่อยู่ในนิคมอาร์ไอ แอล จังหวัดระยอง ได้รับแจ้งจากบริษัทคู่ธุรกิจซึ่งประกอบธุรกิจตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ว่า มีพนักงานของคู่ธุรกิจจํานวน 1 คน ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยยังไม่ทราบสาเหตุ สถานที่ และวันที่ในการติดเชื้อ หลังจากได้รับข้อมูลดังกล่าว MOC ได้เร่งตรวจสอบ และพบว่า พนักงานคู่ธุรกิจรายนี้ได้เข้ามาในห้องอบรมชั่วคราวของ MOC เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553 เวลาประมาณ 08.30-16.00 น. โดยผ่านการคัดกรองอย่างเคร่งครัดตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข ก่อนเข้าพื้นที่ของ MOC ได้แก่ การวัดอุณหภูมิ ตรวจสอบประวัติการเดินทาง ซึ่งไม่พบความผิดปกติในวันดังกล่าว

ทันทีที่ทราบเหตุการณ์ MOC ได้ติดตามตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งไม่พบพนักงานของบริษัท หรือพนักงานคู่ธุรกิจคนอื่นที่แสดงอาการเข้าข่ายการติดเชื้อ COVID-19 อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงตามแนวทางการป้องกันโรค COID-19 ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข MOC จึงได้ดําเนินการทําความสะอาดฆ่าเชื้อและปิดพื้นที่ของ MOC ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมดังกล่าว รวมทั้งให้พนักงานและคู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องในวันดังกล่าวหยุดพักเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน ตามแนวปฏิบัติการป้องกันการ แพร่ระบาด COVID-19 ของ MOC โดยเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของ MOC แต่อย่างใด
กำลังโหลดความคิดเห็น