xs
xsm
sm
md
lg

โปรดเกล้าฯ ถอดยศ-เรียกคืนเครื่องราชฯ 2 นายทหารสัญญาบัตร ประจำห้องบรรทม กระทำผิดราชสวัสดิ์ในลักษณะเชิงชู้สาว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศให้ปลดนายทหาร “2 พันโท” ออกจากราชการ ถอดออกจากยศทหารพร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประพฤติชั่วร้ายแรง ทำผิดราชสวัสดิ์เชิงชู้สาว

วันนี้ (29 ต.ค.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศให้ลงโทษไล่ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือนออกจากราชการ และถอดออกจากยศทหาร พร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ลงโทษไล่ข้าราชการในพระองค์ ฝ่ายพลเรือนออกจากราชการ และถอดออกจากยศทหาร พร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2 นาย ดังนี้

1. พันโท เอกชัย คู่กระสัง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ ระดับ 8 ฝ่ายมหาดเล็กรับใช้ แผนกมหาดเล็กห้องบรรทม กองกิจการในพระองค์เขตพระราชฐานชั้นในสุด กรมมหาดเล็ก 904 สำนักพระราชวัง

2. พันโท มาฆฤกษ์ คูสำราญ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ ระดับ 8 ฝ่ายมหาดเล็ก ห้องบรรทม แผนกมหาดเล็กห้องบรรทม กองกิจการในพระองค์เขตพระราชฐานชั้นในสุด กรมมหาดเล็ก 904 สำนักพระราชวัง

เนื่องจากได้กระทำความผิดวินัยกรณีประพฤติตนไม่เหมาะสมในการเป็นข้าราชบริพาร กระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และกระทำผิดราชสวัสดิ์ในลักษณะเชิงชู้สาว

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ลงโทษไล่ พันโท เอกชัย คู่กระสัง และพันโท มาฆฤกษ์ คูสำราญ ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือนออกจากราชการ โดยไม่ได้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และถอดออกจากยศทหาร พร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทานทุกชั้นตรา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 ต.ค. 2562 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษายังเผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศให้ปลดนายทหารสัญญาบัตรออกจากราชการ และถอดออกจากยศทหาร พร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ระบุว่า

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ปลดนายทหารสัญญาบัตรออกจากราชการ และถอดออกจากยศทหาร พร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2 นาย ดังนี้

1. ว่าที่ ร้อยเอก พิทักษ์รณชัย สุขวัฒนามัย ตำแหน่ง รองผู้บังคับหมวดปฏิบัติการที่ 2(1) หมวดมาตรฐานเสริมและฝึกปฏิบัติการราชสำนักที่ 3 กองร้อยเสริมและฝึกปฏิบัติการราชสำนัก กองพันราชสำนัก กรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็ก ราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ให้ปลดออกจากราชการ และถอดออกจากยศทหาร

พร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา เนื่องจากหย่อนยาน ไม่ได้มาตรฐานของทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับยศและตำแหน่ง ขาดความสำนึกในการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เป็นนายทหารพ้นราชการประเภทที่ 2 โดยไม่มีบำเหน็จบำนาญ สังกัดส่วนราชการในพระองค์

2. ร้อยโท หญิง กัญญาณัฎฐ ทรัพย์ปัณทากุล ตำแหน่งรักษาราชการ ผู้บังคับตอนปฏิบัติการที่ 1 หมวดปฏิบัติการที่ 2 หมวดมาตรฐานสุนัขหลวง/สัตวบาลและพระราชอุทยาน กองร้อยราชสำนักที่ 2 เขตพระราชฐานชั้นในและชั้นกลาง กองพันราชสำนัก กรมทหารรักษาวัง มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ให้ปลดออกจากราชการ และถอดออกจากยศทหาร

พร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา เนื่องจากหย่อนยาน ไม่ได้มาตรฐานของทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับยศและตำแหน่ง ขาดความสำนึกในการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เป็นทหารหญิงพ้นราชการ โดยไม่มีบำเหน็จบำนาญ สังกัดส่วนราชการในพระองค์

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ปลดนายทหารสัญญาบัตรทั้ง 2 นายออกจากราชการ และถอดออกจากยศทหาร พร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทานทุกชั้นตรา
กำลังโหลดความคิดเห็น...