xs
xsm
sm
md
lg

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ คืนยศข้าราชการในพระองค์ พลตรีหญิง-ร.อ.-ร.ท.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศโปรดเกล้าฯ คืนยศ 3 ข้าราชการในพระองค์ หลังถูกปลด-ถอดยศ-ไล่ออก เมื่อเดือนที่แล้ว

เมื่อวันที่ 11 พ.ย. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กลับเข้ารับราชการ พระราชทานยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร และพระราชทานคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราเกล้า ข้าราชการในพระองค์

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ ให้กลับเข้ารับราชการ พระราชทานยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร และพระราชทานคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทุกชั้นตราให้ข้าราชการในพระองค์

ตามที่มีประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ปลดและไล่ออกจากราชการ และถอดยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร พร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา ที่ได้รับพระราชทาน ดังนี้

1. พลตรี หญิง คุณธารินี รอดสน ตำแหน่งนายทหารปฏิบัติการประจำสำนักงาน รองผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (3) กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภ รักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

2. ร้อยเอก พิทักษ์รณชัย สุขวัฒนามัย ตำแหน่งรองผู้บังคับหมวดปฏิบัติการ ที่ 2 (1) หมวดมาตรฐานเสริมและฝึกปฏิบัติการราชสำนักที่ 3 กองร้อยเสริมและฝึกปฏิบัติการ ราชสำนัก กองพันราชสำนัก กรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการ ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

3. ร้อยโท หญิง กัญญาณัฏฐ ทรัพย์ปัณทากุล ตำแหน่งรักษาราชการผู้บังคับตอนปฏิบัติการที่ 1 หมวดปฏิบัติการที่ 2 หมวดมาตรฐานสุนัขหลวง/สัตวบาลและพระราชอุทยาน กองร้อยราชสำนักที่ 2 เขตพระราชฐานชั้นในและชั้นกลาง กองพันราชสำนัก กรมทหารรักษาวัง มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 และมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ ในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกา จัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 และมาตรา 5 มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณให้กลับเข้ารับราชการ พระราชทานยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร และพระราชทานคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา ให้แก่ข้าราชการในพระองค์ทั้ง 3 นาย ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2562 ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน