xs
xsm
sm
md
lg

พส.เปิดศูนย์ประสานงาน อพม. เขตดอนเมือง พร้อมบูรณาการงานระดับพื้นที่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


วันอังคาร 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น. นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เขตดอนเมือง ณ ชุมชนสตรีเหล็กพัฒนา เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

นางนภากล่าวว่า กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้นำนโยบาย 4 หลักคิด 15 หลักการทำงานของพล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งเน้นประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นสำคัญ และบูรณาการงานตามแนวทางประชารัฐเพื่อสังคม มาขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครและเครือข่ายสานพลังประชารัฐ ให้การช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้เข้าถึง ได้รับสวัสดิการจากภาครัฐ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรอาเซียน เพราะพลังอาสาสมัคร คือ พลังของแผ่นดิน

นางนภากล่าวต่อไปว่า อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) คือหนึ่งในเครือข่ายสำคัญในการขับเคลื่อนงานของกระทรวง พม.ในด้านการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม การมีส่วนร่วมทางสังคม ให้คำแนะนำปรึกษา ประสานการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหากลุ่มเป้าหมายในทุกระดับ

ปัจจุบันมีอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ทั่วประเทศ ที่ขึ้นทะเบียนและออกบัตรประจำตัว มีจำนวนทั้งสิ้น 61,815 คน แบ่งเป็น ชาย 21,334 คน หญิง 40,418 คน กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม จึงจัดตั้งศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เขตดอนเมืองขึ้น เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางการปฏิบัติงานของ อพม.ในพื้นที่ และเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน ระหว่างพื้นที่กับหน่วยงานในระดับเขตและเครือข่ายต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม เช่น ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี เด็กและเยาวชน ซึ่งจะส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ ได้รับบริการและการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว และทั่วถึง

จากนั้นเวลา 11.30 น. น.ส.ชนิดนารถ เจริญเนือง รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมด้วย นางวันดี ขำสำอางค์ ผู้อำนวยการกิงกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม นางบุญศรี สุวรรณดี ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เขตดอนเมือง และคณะอนุกรรมการ ได้เดินทางลงพื้นที่ไปยังถนนกำแพงเพชร 6 ชุมชนสตรีเหล็กพัฒนา เขตดอนเมือง ติดตามครอบครัวนางจำรัส เดชสง่า อายุ 90 ปี ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง อาศัยอยู่กับบุตรชาย นายสุนันท์ เดชสง่า อายุ 40 ปี ซึ่งมีอาชีพรับจ้างทั่วไป รับจ้างซักรีดรายวันที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ มีรายได้เฉลี่ยวันละ 300 บาท เพื่อพิจารณาการให้ความช่วยเหลือและประสานส่งต่อให้กับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายอย่างยั่งยืน

อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานของศูนย์ประสานงาน อพม.เขตดอนเมือง จะสามารถขับเคลื่อนและดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือของพี่น้อง อพม.ทุกท่าน ที่ต้องมีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่ในงานด้านจิตอาสาอย่างเต็มศักยภาพ มีความเสียสละและสามัคคี ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงการทำงานระหว่างชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นางนภา กล่าวในตอนท้าย
กำลังโหลดความคิดเห็น