xs
xsm
sm
md
lg

ปรับเวลาพระราชทานปริญญาบัตร “จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์” และ “ราชภัฏเหนือ-อีสาน”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

ภาพจากแฟ้ม
มหาวิทยาลัยต่างๆ ได้มีการเปลี่ยนแปลงพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ภายหลังจากที่สำนักพระราชวัง ได้ประกาศเรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สวรรคต เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 2559 ที่ผ่านมา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยังคงจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาฯ ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 20-21 ต.ค. 2559 แต่ปรับเวลาใหม่ ได้แก่ วันพฤหัสบดีที่ 20 ต.ค. 2559 รอบเช้า รายงานตัวเวลา 04.30 น. เข้ารับปริญญา 07.30 น., รอบบ่าย รายงานตัว 11.00 น. เข้ารับปริญญา 14.00 น. ส่วนวันศุกร์ที่ 21 ต.ค. 2559 รอบเช้า รายงานตัว 06.00 น. เข้ารับปริญญา 09.00 น., รอบบ่าย รายงานตัว 11.00 น. เข้ารับปริญญา 14.00 น.

ทั้งนี้ ในห้วงเวลาแห่งการไว้ทุกข์ของประชาชนชาวไทย ขอให้บัณฑิตและญาติพี่น้องแต่งกายและแสดงความยินดีอย่างสำรวมให้เหมาะสมกับกาละเทศะ ทั้งนี้ ของดดอกไม้ ลูกโป่ง ของที่ระลึกที่มีสีสันสดใส และการร้องเพลงหมู่ ส่วนการจัดซุ้มแสดงความยินดีแก่บัณฑิตขอให้จัดภายในอาคาร โดยตกแต่งอย่างเรียบง่ายที่สุด หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ โทร. 0-2218-3364 ถึง 5มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 20-21 พ.ย. 2559

บัดนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนกำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร เป็นวันเสาร์ที่ 12 และวันอาทิตย์ที่ 13 พ.ย. 2559 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงขอเลื่อนกำหนดการฝึกซ้อม ได้แก่ ซ้อมรวม วันเสาร์ที่ 5 พ.ย. 2559 ซ้อมใหญ่ วันอาทิตย์ที่ 6 พ.ย. 2559 ส่วนวันพิธี

กลุ่มที่ 1 - 2 วันเสาร์ที่ 12 พ.ย. 2559 ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 นิติศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา รวม 1,686 คน , กลุ่มที่ 2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์ แพทยศาสตร์ รัฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ รวม 1,728 คน

กลุ่มที่ 3 - 5 วันอาทิตย์ที่ 13 พ.ย. 2559 ประกอบด้วย กลุ่มที่ 3 พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ทันตแพทยศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร รวม 1,800 คน, กลุ่มที่ 4 วาสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ศิลปกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง สหเวชศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ วิทยาลัยฯ ปรีดี พนมยงศ์ รวม 839 คน, กลุ่มที่ 5 ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต รวม 2,009 คน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2559 กำหนดเป็นวันที่ 24 - 28 ต.ค. 2559 โดยกำหนดวันฝึกซ้อมใหญ่ 17-21 ต.ค. 2559 และวันฝึกซ้อมย่อย 8-9 และ 15-16 ต.ค. 2559 อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ออกประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ได้แก่ 1. กำหนดการตามที่ได้กำหนดไว้ ขอให้ดำเนินการต่อไป แต่ขอให้งดการแสดงความยินดีทุกรูปแบบ เช่น การจัดเลี้ยงฉลองแสดงความยินดีกับบัณฑิต การร้องเพลงเชียร์ (ทุกรูปแบบ) การติดดอกไม้ การประดับดอกไม้ 2. ให้บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต แต่งกายตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยงดเนคไทสีเขียว เปลี่ยนเป็นเนคไทยสีดำ 3. ให้ติดตามข้อมูลแนวการปฏิบัติต่อไป ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จากเว็บไซต์งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 หรือทางเว็บไซต์สำนักทะเบียนและประมวลผลอย่างใกล้ชิด

มหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ 8 แห่ง ตามที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเขตภาคเหนือ ประจำปี 2558 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 27-30 ต.ค. 2559 นั้น บัดนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนกำหนดการรับพระราชทานปริญยาบัตรเขตภาคเหนือออกไปก่อน หากมีกำหนดการใหม่แล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไปมหาวิทยาลัยราชภัฎภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จำนวนประมาณ 35,675 คน ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร อ.เมืองฯ จ.สกลนคร ระหว่างวันที่ 12-14 พ.ย. 2559 และระหว่างวันที่ 16-18 พ.ย. 2559 ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย บัดนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนวันเสด็จฯ แทนพระองค์ ไปในการดังกล่าวออกไปก่อน และจะทรงกำหนดวันในการพระราชทานให้ภายหลังต่อไปสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ตามที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาได้กำหนดวันรับพระราชทานประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต สมัยที่ 68 ปีการศึกษา 2558 วันซ้อมใหญ่พิธีรับพระราชทานประกาศนียบัตร และวันอบรมหลักสูตรภาคจริยธรรม ระหว่างวันที่ 29-31 ต.ค. 2559 นั้น บัดนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนกำหนดวันรับพระราชทานประกาศนียบัตรฯ ออกไปก่อน สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา จึงขอเลื่อนกำหนดการวันรับพระราชทานประกาศบัตรเนติบัณฑิต สมัยที่ 68 และวันซ้อมใหญ่ ในวันที่ 29 และ 31 ต.ค. 2559 ออกไปจนกว่าจะมีกำหนดการใหม่ ซึ่งจะได้แจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก่อนหน้านี้ สำนักราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง แจ้งให้ทราบว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558-2559 เป็นครั้งที่ 51 ในวันที่ 23 ม.ค. 2560 ช่วงเช้าและช่วงบ่าย ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่มีกำหนดการเลื่อนวันเสด็จฯ แทนพระองค์ดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลงการเดินทาง

สายการบินไทยสมายล์ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ให้แก่บัตรโดยสารทุกประเภท สำหรับผู้โดยสารที่มีกำหนดเดินทางระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม ถึง 13 พฤศจิกายน 2559 โดยสามารถเปลี่ยนวันเดินทางภายใน 90 วัน นับจากวันเดินทางเดิม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และแจ้งเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า สายการบินไทยสมายล์ หรือ Smile Service Center หมายเลขโทรศัพท์ 02 118 8888 หรือ 1181 หรืออีเมล customer.service@thaismileair.comการบินไทย การยกเว้นค่าธรรมเนียมกรณีเปลี่ยนวันเดินทางและกรณีเปลี่ยนเส้นทาง สำหรับบัตรโดยสารการบินไทยที่ออกผ่านสำนักงานขายการบินไทย, ตัวแทนจำหน่ายฯ ของการบินไทย ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมถึงบัตรโดยสารที่ออกผ่าน เว็บไซต์ thaiairways.com ก่อน และ/หรือ ภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ซึ่งระบุวันเดินทางบนบัตรโดยสารไว้ ตั้งแต่ วันที่ 14 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ตุลาคม 2559 กรณีเปลี่ยนวันเดินทาง เข้า หรือ ออก จากกรุงเทพ ฯ สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้โดยการเดินทางใหม่ ในเส้นทางเดิม จะต้องอยู่ภายในอายุบัตรโดยสาร และ/ หรือ ภายใน 31 ตุลาคม 2559 เท่านั้น โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

กรณีเปลี่ยนเส้นทาง สามารถเปลี่ยนเส้นทาง ได้ โดยการเดินทางในเส้นทางใหม่ จะต้องอยู่ภายในอายุบัตรโดยสาร และ / หรือ ภายใน 31 ตุลาคม 2559 เท่านั้น โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ซึ่งการคำนวณราคาในเส้นทางใหม่ เปรียบเทียบกับ ราคาบัตรโดยสารเดิม หากราคาบัตรโดยสารในเส้นทางใหม่ สูงกว่า ราคาบัตรโดยสารเดิม ผู้โดยสารต้องชำระส่วนต่างของราคา และภาษี ( ถ้ามี ) ที่เพิ่มขึ้น แต่หากราคาบัตรโดยสารในเส้นทางใหม่ ต่ำกว่า ราคาบัตรโดยสารเดิม และบัตรโดยสารนั้นๆ เป็นชนิดที่ขอคืนเงินค่าบัตรโดยสารได้ จะได้รับคืนเงินส่วนต่างนั้นเป็นเอกสารแทนเงินสด

ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนทำการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งสามารถตรวจสอบตารางการบิน สำรองที่นั่ง ออกบัตรโดยสาร และเช็คอิน ผ่านทางเว็บไซต์ thaiairways.com หรือ THAI Contact Center โทร. 02-356-1111 ตลอด 24 ชั่วโมงอัปเดตล่าสุด วันที่ 17 ต.ค. 2559
กำลังโหลดความคิดเห็น...