xs
xsm
sm
md
lg

“สมเด็จพระเทพฯ” เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการในงานวันลองกองของดีเมืองนราฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


 
นราธิวาส - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จ.นราธิวาส พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลิตผลทางการเกษตร และพระราชทานถ้วยรางวัลแก่เจ้าของนกเขา ที่ชนะการแข่งขัน พร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการในงานวันลองกอง ในงานของดีเมืองนรา ประจำปี 2559

วันนี้ (21 ก.ย.) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ถึงบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา อ.เมือง จ.นราธิวาส เพื่อพระราชทานรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดผลผลิต และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผู้ชนะการประกวดผลิตภัณฑ์ ศิลปาชีพและกระจูด และเจ้าของนกเขาที่ชนะการประชันเสียงนกเขาชวา ชิงถ้วยพระราชทาน และเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการงานวันลองกอง ในงานของดีเมืองนราฯ ครั้งที่ 41

ซึ่งมีซุ้มนิทรรศการจากหน่วยงานราชการร่วมจัดซุ้มทั้งหมด 30 ซุ้ม แบ่งออกเป็น 5 โซน ประกอบด้วย โซนเกษตรสรรค์สร้าง ความอุดมแห่งแผ่นดิน โซนสนองงาน โซนเส้นทางสร้างอนาคต สายการศึกษา โซนทรัพยากรและอนุรักษ์ และโซนพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม โดยในปีนี้มีการจัดนิทรรศการภายใต้หัวข้อ “70 ปี ทรงครองราชย์ ชาวนราธิวาสน้อมภักดี ถวายองค์ราชินี”
 

 
สำหรับการประกวดผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร มีผู้เข้ารับพระราชทานรางวัล 70 ราย ส่วนการประกวดผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและกระจูด ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ใบลาน ใบปาหนัน ย่านลิเภา และการสานเสื่อกระจูด มีผู้เข้ารับพระราชทานรางวัล 9 ราย สำหรับการประชันเสียงนกเขาชวา ประกอบด้วย เสียงใหญ่ เสียงกลาง เสียงเล็ก และดาวรุ่ง มีผู้เข้ารับพระราชทานรางวัล 10 ราย

จากนั้น เวลา 11.40 น. เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะกรรมการกาชาดจังหวัดนราธิวาส และคณะกรรมการกิ่งกาชาดแว้ง ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน จำนวน 100,000 บาท เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย และพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะกรรมการการจัดงาน 2 เมษารวมใจน้อมเกล้าฯ ประจำปี 2559 เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงาน “๒ เมษารวมใจน้อมเกล้าฯ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส” จำนวน 400,000 บาท เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย

จากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะกรรมการการศึกษาอาชีวศึกษาใต้ 14 จังหวัด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน 150,000 บาท เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย จากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะเทศบาลเมืองนราธิวาส เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน จำนวน 200,000 บาท เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย จากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าเฝ้าฯทูลเกล้าฯ ถวายเงิน 200,000 บาท เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย
 

 
จากนั้ นในเวลา 13.10 น. เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2558 เป็นระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 1 ราย ปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ 1 ราย และระดับปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ และสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา จำนวน 623 ราย

สำหรับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดการเรียนสอนทั้งหมด 44 หลักสูตร จำแนกเป็นหลักสูตรต่ำกว่าปริญญาตรี 20 หลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรี 24 หลักสูตร มีนักศึกษา จำนวน 4,349 คน คณาจารย์ 340 คน และบุคลากรฝ่ายต่างๆ จำนวน 517 คน

และจากนั้น เวลา 14.05 น. เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังบริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จากนั้นเสด็จไปยังแท่นทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมพระรูปสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
 

 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้เริ่มสร้างพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลป์ยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยทางกรมศิลปากรได้มีการอนุมัติต้นแบบพระอนุสาวรีย์ประทับนั่งพระเก้าอี้ และแบบแท่นประดิษฐานตามความเห็นชอบ และได้เริ่มดำเนินการสร้างเมื่อปี พ.ศ.2555 ขนาดพระรูป สูง 1.2 เมตร กว้าง 0.85 เมตร ขนาดแท่นประดิษฐาน สูง 1.85 เมตร มีความกว้างขนาด 0.75 เมตร พร้อมด้วยการก่อสร้างบริเวณและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม

และจากนั้น เวลา 14.00 น. เสด็จรถยนต์พระที่นั่งไปยังโรงพยาบาลกัลป์ยาณิวัฒนาการุณย์ ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเข้าพลับพลาพิธี พระราชทานของที่ระลึกให้แก่คณะเจ้าหน้าที่ 100 ราย และจากนั้นเสด็จไปยังแท่นทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายโรงพยาบาลกัลป์ยาณิวัฒนาการุณย์
 

 
โรงพยาบาลกัลป์ยาณิวัฒนาการุณย์ มีการจัดตั้ง และเริ่มการก่อสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2553 สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีชื่อเดิมว่า โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ต่อมา เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2558 ได้รับพระราชทานว่า โรงพยาบาลกัลป์ยาณิวัฒนาการุณย์ และได้พระราชทานนามโรงพยาบาลภาษาอังกฤษว่า Galyani Vadhana Karun Hospital เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 โรงพยาบาลกัลป์ยาณิวัฒนาการุณย์ โดยเริ่มเปิดให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ แผนกผู้ป่วยนอก ให้บริการรักษาพยาบาลในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่ 08.00-16.00 น. โดยอาคารของโรงพยาบาลเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 12 ชั้น มีเตียงสามัญ 20 เตียง เตียงพิเศษ 4 เตียง มีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 19,000 ตารางเมตร งบประมาณในการก่อสร้าง 249,800,000 บาท ชั้นหลังคาเป็นลานจอดเฮลิคอปเตอร์

และจากนั้น เวลา 15.10 น. เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งไปเรือนรับรองที่ประทับ ศูนย์ศึกษาพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชทานดำริ พระราชทานพระราชวโรกาสให้เลขาธิการ กปร. อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 17 ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และข้าราชการเข้าเฝ้าฯ จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุม 1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ ทรงบรรยายพิเศษให้แก่คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้นำการพัฒนาอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 1 และจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังเรือนรับรองที่ประทับ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เพื่อประทับแรม
 
 
 

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...