xs
xsm
sm
md
lg

SCBAM ปันผล 2.7 พันล้าน 5 กองอสังหาฯ-อินฟราฯ ฟันด์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บลจ.ไทยพาณิชย์ปันผล 5 กองอสังหาฯ-อินฟราฯ ฟันด์ พร้อมจ่ายลดทุน 1 กองมูลค่ารวม 2.7 พันล้านบาท ระบุโควิดกระทบความสามารถในการชำระค่าเช่า พร้อมยืนยันบรรเทาความเดือดร้อนตามเกณฑ์ และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย

นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมจ่ายเงินปันผลกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานภายใต้การบริหารงานสำหรับไตรมาสที่ 1/2563 จากงวดผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม-31 มีนาคม 2563 และ/หรือกำไรสะสม จำนวน 5 กองทุน และจ่ายลดทุนจำนวน 1 กองทุน รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 2,700 ล้านบาท

ทั้งนี้ การจ่ายปันผล ประกอบด้วย กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสำนักงานให้เช่าจำนวน 3 กองทุน ได้แก่ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ (SIRIP) ลงทุนในกรรมสิทธิ์ในโครงการอาคารสิริภิญโญ จะจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.1400 บาทต่อหน่วย นับเป็นครั้งที่ 24 รวมจ่ายเงินปันผล 3.5031 บาทต่อหน่วย (นับตั้งแต่วันที่จ่ายปันผลครั้งแรกเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557) โดยกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 นี้

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท (CPNCG) ที่ลงทุนในอาคารสำนักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ โดยในไตรมาส 1 ปี 2563 เป็นไตรมาสแรกที่ทางกองทุนได้รับรายได้จากการต่อสัญญาจากผู้เช่ารายใหญ่ในอัตราที่เพิ่มขึ้นแบบเต็มไตรมาส โดยทางกองทุนพิจารณาการจ่ายปันผลใกล้เคียงกับอัตราค่าเฉลี่ยการจ่ายปันผลของปี 2562 โดยในครั้งนี้จะจ่ายปันผลในอัตรา 0.2515 บาทต่อหน่วย ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 30 รวมจ่ายเงินปันผล 6.7731 บาทต่อหน่วย (นับตั้งแต่วันที่จ่ายปันผลครั้งแรกเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556) และกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ (POPF) ลงทุนในอาคารสมัชชาวานิช 2 อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ และอาคารบางนา ทาวเวอร์ ได้กำหนดจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.2600 บาทต่อหน่วย นับเป็นครั้งที่ 36 รวมจ่ายเงินปันผล 9.1618 บาทต่อหน่วย (นับตั้งแต่วันที่จ่ายปันผลครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 ก.ย. 2554) โดยกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 5 มิถุนายน 2563 นี้

นอกจากนี้ ยังมีกองทุนอสังหาฯ ประเภทโรงงานและคลังสินค้า จำนวน 1 กองทุน ได้แก่ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (PPF) จะจ่ายปันผลในอัตรา 0.1750 บาทต่อหน่วย นับเป็นครั้งที่ 23 รวมจ่ายเงินปันผล 4.3687 บาทต่อหน่วย (นับตั้งแต่วันที่จ่ายปันผลครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557) โดยกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมดิจิทัล (DIF) ซึ่งถึงแม้ว่าจะมีเรื่องสถานการณ์ของไวรัสโควิด-19 แต่ด้วยทางกองทุนมีสัญญาให้เช่าระยะยาวกับทางกลุ่มบริษัททรู ส่งผลให้กองทุน DIF ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยทางกองทุนยังคงสามารถพิจารณาจ่ายปันผลที่ 0.2610 บาทต่อหน่วย ซึ่งเป็นไปตามที่ทางกองทุนคาดการ์ณ์ไว้ การจ่ายปันผลครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 25 รวมจ่ายปันผล 6.1281 บาทต่อหน่วย (นับตั้งแต่วันที่จ่ายปันผลครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2557) โดยกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 11 มิถุนายน 2563 นี้

พร้อมกันนี้ ได้จ่ายเงินลดทุนจำนวน 1 กองทุน ได้แก่ กองทุนอสังหาฯ ประเภทโรงแรม 1 กองทุน คือ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท (ERWPF) ที่ลงทุนในโรงแรมไอบิส ป่าตอง และโรงแรมไอบิส พัทยา เป็นการจ่ายเงินลดทุนในอัตรา 0.1581 บาทต่อหน่วย เพื่อเป็นการจ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีที่กองทุนมีการรับรู้รายการการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงเนื่องจากการลดลงของราคาการสอบทานค่าทรัพย์สิน ซึ่งเป็นรายการทางบัญชีที่ไม่ได้มีกระแสเงินสดจ่ายออกไป

นายณรงค์ศักดิ์กล่าวอีกว่า จากสถานการณ์โรคระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019) ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ทั้งการลดลงและหยุดชะงักของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ จนส่งผลต่อการประกอบกิจการของผู้เช่าพื้นที่ในอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆ นำไปสู่ผลกระทบในทางลบต่อความสามารถของผู้เช่าบางรายในการชำระค่าเช่า และ/หรือค่าบริการ ภายใต้สัญญาเช่า และ/หรือสัญญาบริการ ที่ผู้เช่ามีหน้าที่ต้องชำระต่อกองทุนรวม

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบที่เกิดแก่กองทุนรวมในภาพรวม และเพื่อตอบสนองอย่างทันท่วงทีต่อผลกระทบในทางลบต่อรายได้อสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมที่เกิดจากสถานการณ์โรคระบาด บริษัทจัดการจะยึดถือแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสำหรับอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดของผู้ให้เช่าทั้งที่เป็นผู้ประกอบการทั่วไป และที่เป็นกองทุนรวมเพื่อให้การจัดการกองทุนรวม/กองทรัสต์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

โดยจะเป็นแนวปฏิบัติในการพิจารณาการเลื่อน ปรับลด และ/หรือ ยกเว้นการชำระค่าเช่า ค่าบริการ และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใด รวมทั้งดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงความซื่อสัตย์สุจริต และใช้ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ รวมทั้งความเอาใจใส่ และระมัดระวังตามมาตรฐานหรือเยี่ยงผู้มีวิชาชีพจะพึงกระทำ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน
กำลังโหลดความคิดเห็น...