xs
xsm
sm
md
lg

Morningstar Fund Awards Thailand 2016

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

โดย กองทุนบัวหลวง

รางวัล Morningstar Awards มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบรางวัลให้แก่กองทุน กับ บลจ.ที่มีความยอดเยี่ยม ประสบความสำเร็จ และมีผลการดำเนินงานที่ปรับด้วยความเสี่ยงแล้วดีที่สุดในแต่ละกลุ่ม (Morningstar Categories) ตลอดอดีต 5 ปีที่ผ่านมา

โดย Morningstar พิจารณาทั้งผลตอบแทนกับความเสี่ยง (Return and Risk) รวมทั้งมีการพิจารณาเชิงคุณภาพ (Qualitative) ซึ่งประกอบด้วย ความโปร่งใสในการบริหารงานของผู้บริหารกองทุน และความสม่ำเสมอของกลยุทธ์ (สไตล์) ในการลงทุนของกองทุน เป็นต้น

หลักการพิจารณารางวัลนี้เป็นมาตรฐานเดียวกันที่ Morningstar ใช้ทั่วโลก และนับเป็นปีที่ 7 ติดต่อกันแล้วที่ได้มีการมอบรางวัลนี้ในประเทศไทย รางวัลทั้งหมดมี 8 รางวัล แบ่งเป็นรางวัลระดับกองทุน (Morningstar Category Awards) 6 รางวัล (ได้รับป้ายสี่เหลี่ยมประกาศเกียรติคุณ)

และอีก 2 รางวัลใหญ่สุด ได้แก่ รางวัลของบริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยม (Morningstar Fund House Awards) ด้ายการลงทุนหุ้นภายในประเทศ และด้านการลงทุนตราสารหนี้ภายในประเทศ (ได้รับรางวัลถ้วยแดง) โดยรางวัลในกลุ่มนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะมอบรางวัลให้แก่บริษัทจัดการกองทุนที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมในแต่ละนโยบายการลงทุน โดย Morningstar ได้นำเอากองทุนทุกกองทุนที่บริษัททำการบริหารอยู่ภายใต้แต่ละนโยบาย (แบ่งเป็นกลุ่มหุ้น กับกลุ่มตราสารหนี้) มาพิจารณา เพื่อที่จะดูถึงความสม่ำเสมอในการสร้างผลตอบแทนที่ดี ตลอดจนความเท่าเทียมกันในการบริหารกองทุนในทุกๆ กอง

ผลการตัดสิน

รางวัลระดับกองทุน 6 รางวัล (Morningstar Category Awards) แบ่งเป็นกองทุนหุ้น 3 รางวัล กับกองทุนตราสารหนี้อีก 3 รางวัล ดังนี้

ประเภทกองทุนตราสารทุน (กองทุนหุ้น) 3 รางวัล

1. กองทุนตราสารทุนยอดเยี่ยมประเภท กองทุนหุ้นขนาดใหญ่ (Equity Large Cap) ผู้ได้รางวัล ได้แก่ กองทุนเปิดบ้วหลวงทศพล โดย บลจ.บัวหลวง

2. กองทุนรวมหุ้นระยะยาวยอดเยี่ยม (LTF) ผู้ได้รางวัลได้แก่ กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล โดย บลจ.ภัทร

3. กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพยอดเยี่ยม ประเภทหุ้น (RMF Equity) ได้แก่ กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ โดย บลจ.บัวหลวง

ประเภทกองทุนตราสารหนี้ มี 3 รางวัล

1. กองทุนตราสารหนี้ยอดเยี่ยม ประเภทตราสารหนี้ระยะสั้น (Short Term Bond) ได้แก่ กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ โดย บลจ.ธนชาต

2. กองทุนตราสารหนี้ยอดเยี่ยม ประเภทตราสารหนี้ระยะปานกลาง-ยาว (Mid/Long Term Bond) ได้แก่ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โดย บลจ.กสิกรไทย

3. กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพยอดเยี่ยม ประเภท RMF ตราสารหนี้ ได้แก่ กองทุนเปิดธนชาติตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ โดย บลจ.ธนชาต จำกัด

ส่วนรางวัลใหญ่ Morningstar Fund House Awards - บริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยม มี 2 รางวัล ได้แก่

1. รางวัล บลจ.ยอดเยี่ยม ในด้านการจัดการกองทุนหุ้นในประเทศ หรือเรียกว่าเป็น บลจ.ที่เป็นอันดับหนึ่งด้านการบริหารกองทุนหุ้น (Fund House Awards - Domestic Equity) ได้แก่ บลจ.บัวหลวง

2. รางวัล บลจ.ยอดเยี่ยม ประเภทกองทุนตราสารหนี้ในประเทศ (Fund House Awards - Domestic Fixed Income) ได้แก่ บลจ.ธนชาต

ทั้งนี้ 3 รางวัลที่กองทุนบัวหลวงได้รับ คือ กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล กองทุน 5 ดาว นับเป็นครั้งที่ 2 ที่ได้รับรางวัลนี้ โดยมีผลตอบแทนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งกลุ่มกองทุนประเภทเดียวกันทั้งอุตสาหกรรมเกือบ 10% ในรอบ 5 ปี และอยู่ในระดับ top decile ถึง 3 ใน 5 ปีที่ผ่านมา และมีความเสี่ยงที่ต่ำกว่าเฉลี่ยของกลุ่ม ทั้งที่เลือกลงทุนหุ้นเฉลี่ยเพียง 10 ตัวเท่านั้น

กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (Bualuang RMF Equity) กองทุน 5 ดาวที่โดดเด่นในการให้ผลตอบแทนที่ดี พร้อมทั้งการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับต่ำได้อย่างสม่ำเสมอ มีผลตอบแทนย้อนหลัง 5 ปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 13.08% ต่อปีโดยเฉลี่ย และรางวัลจัดการกองทุนยอดเยี่ยมประเภทการลงทุนหุ้นภายในประเทศ (Domestic Equity) ปี 2016

นับเป็นปีที่ 2 ติดต่อกันสำหรับกองทุนบัวหลวงที่ได้รับรางวัลบริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยม ประเภทการลงทุนหุ้นภายในประเทศ (Domestic Equity) ด้วยสไตล์การลงทุนแบบ Value Investing ที่ชัดเจน ประกอบกับการคัดเลือกหุ้นที่แม่นยำ เชื่อมั่นในการลงทุนระยะยาว และทีมผู้จัดการกองทุนที่มากประสบการณ์โดย ....

8 ใน 15 กองทุนหุ้นในประเทศของเราได้รับ 5 ดาวจาก Morningstar

กองทุนหุ้นของเรามีค่าจัดการกองทุนรวมค่าใช้จ่ายทุกชนิดที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม

และที่สำคัญคือ สามารถให้ผลตอบแทนสูงในขณะที่มีค่าความเสี่ยงที่ต่ำกว่ากองทุนหุ้นต่างๆ ของทั้งอุตสาหกรรม

เหล่านี้จึงเป็นเหตุให้กองทุนหุ้นในประเทศของกองทุนบัวหลวงโดดเด่นและประสบความสำเร็จโดยตลอดมา


กำลังโหลดความคิดเห็น