xs
xsm
sm
md
lg

"วังหว้า" ชุมชนต้นแบบ บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


กคช.ชู "วังหว้า" ชุมชนต้นแบบพึ่งพาตนเอง ภายใต้วิสัยทัศน์ “พัฒนา พอเพียง ยั่งยืน” เผยวิธีสร้างรายได้จากขยะ ตั้ง"กลุ่มออมทรัพย์สัจจะขยะรีไซเคิล" หวังลดขยะต้นทาง
อุบลวรรณ สืบยุบล รองผู้ว่าการรักษาการแทน ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า โครงการบ้านเอื้ออาทรระยอง (วังหว้า) ตั้งอยู่ที่ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ขนาด 21 ตารางวา จำนวน 522 หน่วยเป็นชุมชนที่ให้ความสำคัญกับการบริหารสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ภายใต้วิสัยทัศน์ชุมชนคือ “พัฒนา พอเพียง ยั่งยืน” ซึ่งคณะกรรมการชุมชน ผู้อยู่อาศัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายร่วมกันพัฒนาชุมชนมาอย่างต่อเนื่องร่วมมือกันทำกิจกรรมเพื่อความยั่งยืนของชุมชน
ทั้งนี้ ได้ร่วมใจกันคัดแยกขยะก่อนทิ้ง โดยให้ผู้อยู่อาศัยคัดแยกขยะตั้งแต่ในครัวเรือน 2 ถุง คือ ขยะทั่วไปและขยะรีไซเคิล เป็นการส่งเสริมกิจกรรม 3 R (Reduce Reuse ReCycle) เพื่อง่ายต่อการคัดแยก โดยจะทำจุดทิ้งขยะอันตรายไว้ เพื่อเตรียมนำไปสู่หลุมฝังกลบ และนำส่งเทศบาลเมืองแกลงเพื่อทำลายอย่างถูกวิธี เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะอย่างถาวรและยั่งยืน
นอกจากนี้ ยังมีการบริหารจัดการขยะให้เกิดรายได้ผ่านกิจกรรม “กลุ่มออมทรัพย์สัจจะขยะรีไซเคิล” นำมาซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในชุมชน พร้อมช่วยลดขยะต้นทางได้ด้วย และยังมีโรงหมักน้ำชีวภาพ เป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากการคัดแยกขยะ เนื่องจากหลังจากแยกขยะแล้ว จะนำผัก ผลไม้มาทำน้ำหมักชีวภาพ โดยชุมชนได้รับการสนับสนุนหัวเชื้อ EM และกากน้ำตาลจากการเคหะแห่งชาติ นำมาปรับสภาพน้ำเสียในชุมชน
อุบลวรรณกล่าวว่า ในโครงการยังมีการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ เป็นบ่อหมักปุ๋ยชีวภาพที่ใช้เศษวัชพืชประเภทใบไม้ ต้นหญ้า เศษกิ่งไม้ ฯลฯ นำมาใส่บ่อหมักกับมูลวัว โดยใช้การหมักแบบไม่บดย่อย นำมาให้คนในชุมชนใส่ต้นไม้แทนปุ๋ยเคมี ตลอดจนได้นำมาใช้ในแปลงผักปลอดสารพิษของชุมชนร่วมด้วย รวมถึงมีแปลงผักปลอดสารพิษ โดยสมาชิกในหมู่บ้านร่วมปลูกผักบริเวณรอบอาคารอเนกประสงค์ โดยใช้ปุ๋ยหมักของหมู่บ้านร่วมด้วย และมีการนำไปจำหน่าย ส่วนรายได้ที่ได้รับนำมาพัฒนาชุมชนต่อไป
ขณะเดียวกัน ยังมีกิจกรรมสาธารณประโยชน์อื่นๆ ร่วมกัน ซึ่งเป็นต้นแบบของชุมชนที่น่าชื่นชม เนื่องจากมีการส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี มีความรักและใส่ใจในประโยชน์ส่วนรวม สร้างการมีส่วนร่วมภายในชุมชน ส่งผลให้โครงการบ้านเอื้ออาทรระยอง (วังหว้า) ได้รับคัดเลือกให้เป็นชุมชนต้นแบบการบริหารจัดการขยะที่ต้นทาง ภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ประจำปีงบประมาณ 2559 จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งยังสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศประเภทอาคารแนวราบจาก “โครงการประกวดชุมชนสดใส จิตใจงดงาม” ประจำปี 2559 ของการเคหะแห่งชาติอีกด้วย
“การเคหะแห่งชาติหวังว่า ชุมชนบ้านเอื้ออาทรระยอง (วังหว้า) จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับชุมชนอื่นๆ
ที่อยู่ในความดูแล สามารถนำไปเป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อการอยู่อาศัยร่วมกันอย่างมีความสุขและยั่งยืน” อุบลวรรณ กล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น...