xs
xsm
sm
md
lg

ธ.กรุงเทพ สนับสนุน สวทช./เนคเทค ผ่านโครงการบัวหลวงเพื่อมิวอาย

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


ชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่, วีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ รองผู้จัดการใหญ่, รัชนี นพเมือง รองผู้จัดการใหญ่ และดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และสุวิภา วรรณสาธพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมแถลงให้การสนับสนุนโครงการบัวหลวงเพื่อมิวอาย ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพให้เด็กไทยสนใจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการนี้ธนาคารกรุงเทพสนับสนุนให้มีการผลิตชุดอุปกรณ์พร้อมเลนส์มิวอาย จำนวน 2,000 ชุด เพื่อส่งมอบให้กับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจำนวน 200 ชุด และมอบให้กับโรงเรียนในโครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ทั่วประเทศ จำนวน 1,800 ชุด โดยหวังว่าจะช่วยเพิ่มศักยภาพให้เด็กไทยสนใจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นการกระตุ้นความสนใจใฝ่รู้ของเยาวชนให้เกิดการค้นคว้า สามารถใช้ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์นำไปประยุกต์ใช้สิ่งต่างๆ รอบตัวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันให้เป็นประโยชน์ รวมถึงได้สัมผัสเทคโนโลยีที่เป็นผลผลิตจากผลงานวิจัยของไทย โดยโครงการดังกล่าวเกิดขึ้นจากแนวคิดของโครงการ “เพื่อนคู่คิดธุรกิจนวัตกรรม” ที่ธนาคารดำเนินการร่วมกับสวทช. ในการมุ่งส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาใช้เป็นฐานในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคธุรกิจของประเทศไทย
กำลังโหลดความคิดเห็น...