xs
xsm
sm
md
lg

อบก.รับรอง "Carbon Neutral Organization" รง.ผลิตอาหารสัตว์บกปักธงชัย CPF เป็นรายแรก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ของซีพีเอฟ รับมอบประกาศนียบัตรการรับรอง “คาร์บอนนิวทรัลขององค์กร (Carbon Neutral Organization)” จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เป็นโรงงานอาหารสัตว์ที่เป็นกลางทางคาร์บอนรายแรกของไทย

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO โดย นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการ TGO มอบประกาศนียบัตรการรับรอง “คาร์บอนนิวทรัลขององค์กร (Carbon Neutral Organization)” ให้แก่โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ซึ่งมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ โดยมี นายเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหารธุรกิจอาหารสัตว์บก ซีพีเอฟ เป็นผู้รับมอบ ณ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ กรุงเทพฯ


นายเกียรติชายกล่าวว่า อบก.สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และก้าวสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero Emission) ตามเป้าหมายของโลก โดยเฉพาะภาคธุรกิจที่ถือเป็นกลไกหลักที่จะทำให้ประเทศเราไปสู่เป้าหมายดังกล่าว หากธุรกิจสามารถปรับเปลี่ยนและทำเป็นตัวอย่างก็จะเกิดกระแสตามมา

ปัจจุบันกระแสของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อโลก เครือซีพีและซีพีเอฟเองเป็นผู้นำการดำเนินการในเรื่องนี้อยู่แล้ว และมีการดำเนินการต่อเนื่อง

การที่โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกปักธงชัยของซีพีเอฟได้รับรองเครื่องหมาย Carbon Neutral Organization แสดงให้เห็นถึงการเป็นองค์กรต้นแบบที่ให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานด้านคาร์บอนฟุตพรินต์ แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ใส่ใจต่อภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้นแบบในการเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรในประเทศไทยในการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ด้านนายเรวัติกล่าวว่า ธุรกิจอาหารสัตว์ มุ่งมั่นดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินโครงการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โครงการด้านพลังงาน การลดการสูญเสียจากกระบวนการ และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เช่น การใช้พลังงานชีวมวล พลังงานแสงอาทิตย์ และการใช้ระบบการผลิตอัตโนมัติที่ลดการสูญเสีย เป็นต้น ส่งผลให้โรงงานอาหารสัตว์บกปักธงชัยปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำ

ส่วนค่าคาร์บอนที่เหลือ บริษัทฯ ได้แสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยทำการชดเชยการปลดปล่อยให้เป็นศูนย์ เพื่อให้เป็นกลางทางคาร์บอน (Feedmill Carbon Neutrality)


"การที่โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกปักธงชัย ได้รับมอบประกาศนียบัตรกิจกรรมชดเชยคาร์บอนนิวทรัลองค์กรจาก อบก. จะเป็นต้นแบบให้แก่โรงงานอาหารสัตว์ และโรงงานอื่นๆ ของซีพีเอฟ ที่เราจะเดินหน้าเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อสนับสนุนเป้าหมายปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ด้วยกัน" นายเรวัติกล่าว

นอกจากนี้ อบก.ได้มอบประกาศนียบัตรในโครงการสนันสนุนกิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme : LESS) ใหัแก่ 12 โรงงานของธุรกิจอาหารสัตว์บกของซีพีเอฟ ที่ร่วมกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้รวม 8,476 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ตลอดปี 2564 ต่อเนื่องถึงต้นปี 2565
กำลังโหลดความคิดเห็น