xs
xsm
sm
md
lg

คกก.โรคติดต่อเชียงใหม่สั่งปิดโรงอาหารเซ็นทรัลเฟสติวัล พร้อมปั๊มน้ำมัน PT อีก 2 สาขาคุมโควิด-19 ระบาด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เชียงใหม่ - คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ออกคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงเพิ่มอีก 3 แห่ง เป็นระยะเวลา 14 วันเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอหางดง และอำเภอเมืองเชียงใหม่ พร้อมขอให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด-19 และกักตัว 14 วัน


วันนี้ (13 ก.ย. 64) ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานสาธารณสุขพบการติดเชื้อโรคโควิด-19 เป็นกลุ่มก้อนในสถานีบริการน้ำมัน บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด (ปั๊มน้ำมันพีที สันผักหวาน) ตั้งอยู่เลขที่ 328 หมู่ที่ 3 ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่จึงได้มีมติออกคำสั่งที่ 149/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว โดยให้ปิดสถานีบริการน้ำมัน บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 328 หมู่ที่ 3 ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 24 กันยายน 2564

นอกจากนี้ยังมีความเชื่อมโยงกับสถานีบริการน้ำมัน บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด (ปั๊มน้ำมันพีที ขุนคง) ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 147 หมู่ที่ 2 ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วย คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่จึงได้มีมติออกคำสั่งเพิ่มเติมที่ 150/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว โดยให้ปิดสถานีบริการน้ำมัน บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 147 หมู่ที่ 2 ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 26 กันยายน 2564

และจากการพบการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 99, 99/1 และ 99/2 หมู่ที่ 4 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่เห็นควรให้ปิดโรงอาหารของพนักงาน (Canteen) ภายในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 99, 99/1 และ 99/2 หมู่ที่ 4 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 26 กันยายน 2564 ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 151/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว เพื่อให้การควบคุมและป้องกันโรคในพื้นที่ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมขอความร่วมมืองดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวโดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดการเดินทางที่เสี่ยงต่อการสัมผัสโรค

ทั้งนี้ กลุ่มที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกคนจะต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด-19 และกักตัว (Home Quarantine) จนครบ 14 วัน ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 โดยให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคแต่ละอำเภอดำเนินการจัดระเบียบ ระบบ ควบคุมติดตามผู้ที่เดินทางเข้า-ออกพื้นที่ และดำเนินการป้องกัน ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ และมอบหมายให้นายอำเภอในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคระดับอำเภอกำกับและควบคุมการปฏิบัติตามคำสั่งนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558


กำลังโหลดความคิดเห็น