xs
xsm
sm
md
lg

เชียงใหม่สั่งปิด 4 หมู่บ้านตำบลหนองควายที่ตั้งคลัสเตอร์ฟาร์มไก่คุมโควิด-19 ระบาด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เชียงใหม่ - คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่สั่งปิดชั่วคราว 4 หมู่บ้านตำบลหนองควาย หางดง สถานที่เสี่ยงโควิด-19 ระบาดหลังเกิดคลัสเตอร์ฟาร์มไก่ ขอความร่วมมืองดการเดินทางเข้าออกและห้ามทำกิจกรรมรวมกลุ่มโดยไม่มีเหตุจำเป็น


วันนี้ (26 ก.ค.) ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่รายงานว่าพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่อำเภอหางดง จำนวน 61 ราย ซึ่งจากการสอบสวนโรคพบว่า กลุ่มผู้ป่วยดังกล่าวเป็นพนักงานของบริษัท อาร์.พี.เอ็ม. ฟาร์ม แอนด์ ฟีด จำกัด ตั้งอยู่ที่ 161-161/1 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เห็นว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะนำไปสู่การแพร่ระบาดในวงกว้างได้ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่จึงมีมติให้ปิดบริษัท อาร์.พี.เอ็ม. ฟาร์ม แอนด์ ฟีด จำกัด เป็นการชั่วคราวเป็นเวลา 14 วัน


ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่จึงได้มีมติเพิ่มเติม ดังนี้
ข้อ 1 กำหนดพื้นที่ควบคุมการเข้า-ออก จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านต้นเกว๋น หมู่ที่ 4 บ้านร้อยจันทร์ หมู่ที่ 6 บ้านขุนเส หมู่ที่ 8 และบ้านนาบุก หมู่ที่ 10 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน
ข้อ 2 ขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่บ้านต้นเกว๋น หมู่ที่ 4 บ้านร้อยจันทร์ หมู่ที่ 6 บ้านขุนเส หมู่ที่ 8 และบ้านนาบุก หมู่ที่ 10 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค
ข้อ 3 ขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่บ้านต้นเกว๋น หมู่ที่ 4 บ้านร้อยจันทร์ หมู่ที่ 6 บ้านขุนเส หมู่ที่ 8 และบ้านนาบุก หมู่ที่ 10 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางออกนอกหมู่บ้าน และงดทำกิจกรรมรวมกลุ่มโดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ข้อ 4 ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอหางดงดำเนินการจัดระเบียบ ระบบ และควบคุมติดตามผู้ที่เดินทางเข้า-ออกหมู่บ้าน ตามข้อ 1 เพื่อการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 5 ให้นายอำเภอหางดงในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอหางดงและเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออำเภอหางดง กำกับ และควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2564


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...