xs
xsm
sm
md
lg

เชียงใหม่สั่งปิด 2 พื้นที่เสี่ยงระบาดโควิด-19 “ตำบลแม่สอย”-“แคมป์คนงานตำบลสุเทพ” หลังพบติดเชื้อพุ่ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เชียงใหม่ - จังหวัดเชียงใหม่สั่งปิดพื้นที่ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง และแคมป์คนงานบริษัท วินฟลอร์ จำกัด ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน หลังพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาด ขอความร่วมมือประชาชนงดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่โดยไม่มีเหตุจำเป็น


วันนี้ (18 ก.ค. 64) ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า วันนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้ออกคำสั่ง 2 คำสั่ง คือ คำสั่งที่ 82/2564 และ คำสั่งที่ 83/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว สืบเนื่องจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจอมทองรายงานผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ในลักษณะกลุ่มก้อน ดังนั้น เพื่อให้การควบคุมโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอจอมทองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่จึงออกคำสั่ง ดังนี้
1. ให้ปิดตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน และให้บ้านขุนแปะ หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง เป็นพื้นที่ควบคุมการเดินทางเข้า-ออก
2. ขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค
3. ขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางออกนอกหมู่บ้าน และให้อยู่ในเคหสถาน งดทำกิจกรรมรวมกลุ่มโดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และลดการเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค
4. ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอจอมทองดำเนินการจัดระเบียบ ระบบ และควบคุมติดตามผู้ที่เดินทางเข้า-ออกหมู่บ้านในตำบลแม่สอย สำหรับบ้านขุนแปะ ผู้ที่จะเดินทางเข้า-ออกจะต้องได้รับอนุญาตจากกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่ดังกล่าว
5. ให้นายอำเภอจอมทองในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอจอมทองและเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออำเภอจอมทอง กำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2564


ขณะเดียวกัน นายกนกกล่าวว่า จากการที่มีการพบผู้ติดเชื้อในแคมป์ บริษัท วินฟลอร์ จำกัด ตั้งอยู่บ้านโป่งน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่จึงได้มีคำสั่ง ดังนี้ 1. ให้ปิดแคมป์คนงานบริษัท วินฟลอร์ จำกัด ตั้งอยู่บ้านโป่งน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน และให้บ้านโป่งน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ควบคุมการเดินทางเข้า-ออก
2. ขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่บ้านโป่งน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค
3. ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเมืองเชียงใหม่ดำเนินการจัดระเบียบ ระบบ และควบคุมติดตามผู้ที่เดินทางเข้า-ออกแคมป์คนงานบริษัท วินฟลอร์ จำกัด สำหรับบ้านโป่งน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ผู้ที่จะเดินทางเข้า- ออกจะต้องได้รับอนุญาตจากกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่ดังกล่าว
4. ให้นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเมืองเชียงใหม่ กำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2564
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น