xs
xsm
sm
md
lg

สั่งคุมเข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 กลุ่มคนงานเก็บลำไยเชียงใหม่ สั่งต้อง SWAB ทุกคน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เชียงใหม่ - คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ออกมาตรการเฝ้าระวังในกลุ่มคนงานเก็บลำไย ขอให้ผู้ประกอบการจัดทำรายชื่อผู้รับจ้างงาน และทะเบียนผู้มาใช้บริการให้สาธารณสุขอำเภอเพื่อนำไปตรวจคัดกรองที่โรงพยาบาลประจำอำเภอ กำชับต้อง SWAB ทุกคนถึงจะได้รับอนุญาตให้เข้า-ออกพื้นที่ได้


วันนี้ (20 ก.ค. 64) นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งพบการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนของคนงานเก็บลำไยในพื้นที่อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยขณะนี้กำลังเข้าสู่ฤดูการเก็บลำไย ทำให้มีแรงงานต่างพื้นที่เข้ามาเก็บลำไยเป็นจำนวนมาก คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่จึงได้มีการกำหนดมาตรการเฝ้าระวังในกลุ่มคนงานเก็บลำไย โดยขอให้ผู้ประกอบการโรงรับซื้อผลไม้ (ล้ง) ผู้ประกอบการสถานที่คว้านลำไย เจ้าของสวนลำไย จัดทำรายชื่อผู้รับจ้างงาน ทะเบียนผู้มาใช้บริการ และเลขทะเบียนรถรับส่งสินค้า พร้อมแจ้งรายชื่อคนงานเก็บลำไยในสังกัดให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ เพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อส่งมอบให้แก่สาธารณสุขอำเภอเพื่อนำไปตรวจคัดกรอง (SWAB) ที่โรงพยาบาลประจำอำเภอ


ทั้งนี้ ให้เกษตรอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ เจ้าพนักงานควบคุมโรค จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองตามมาตรการ D-M-H-T-T แก่ผู้ประกอบการและคนงานเก็บลำไย เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งนี้ แรงงานที่เดินทางมาจากพื้นที่อื่นๆ ต้องกรอกข้อมูลในระบบ CM-CHANA ก่อนเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ 24 ชั่วโมง จากนั้นให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคในพื้นที่ ส่วนกลุ่มที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด รวมถึงอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (SWAB) ที่โรงพยาบาลประจำอำเภอ และกักตัวจนครบ 14 วันก่อนเข้าทำงานทุกราย นอกจากนี้ ขอให้ทุกอำเภอกำหนดมาตรการเข้า-ออกพื้นที่ของคนงานเก็บลำไย โดยจะต้องได้รับการตรวจหาเชื้อ (SWAB) แล้วเท่านั้นถึงจะได้รับอนุญาตให้เข้า-ออกพื้นที่ได้
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น