xs
xsm
sm
md
lg

เสือปืนไว! IC มข. MOU ขอนแก่นวิทย์เปิดโควตารับเข้าเรียนเป็นกรณีพิเศษ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวขอนแก่น - วิทยาลัยนานาชาติ ม.ขอนแก่น MOU ร.ร.ขอนแก่นวิทยายนส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้เป็นเลิศก่อนพิจารณาจัดโควตาเข้าเรียนเป็นกรณีพิเศษ เผยเด็กนักเรียนขอนแก่นวิทย์ศักยภาพความรู้ความสามารถสูง พัฒนาต่อยอดระดับอุดมศึกษาทั้งใน และต่างประเทศได้ง่าย

ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผอ.(เชี่ยวชาญ) โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
วันนี้ (2 ธ.ค.) ที่ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อ.เมืองขอนแก่น มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยนานาชาติ (International College) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) กับโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาวิชาการของโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัยและวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ศ.ดร.ละออศรี เสนาะเมือง คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มข. พร้อมด้วย ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการ (เชี่ยวชาญ) โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง

ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผอ.(เชี่ยวชาญ) โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กล่าวว่า การร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันระหว่างวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาวิชาการของทั้ง 2 หน่วยงาน โดยทั้ง 2 หน่วยงานเล็งเห็นถึงความจำเป็นของการมีส่วนร่วมจัดสรรโควตาให้แก่นักเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนเข้าศึกษา และพัฒนาร่วมกันด้านการศึกษา ตลอดจนด้านอื่นๆ

ดังนั้น วิทยาลัยนานาชาติ มข. และโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนจึงมีเจตนารมณ์ร่วมกันจัดทำบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ขึ้นมา มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสรรโควตาให้นักเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนเข้าศึกษาในวิทยาลัยนานาชาติ มข.ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยนานาชาติ ทั้งเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการและภาษาอังกฤษแก่นักเรียนที่มีความสนใจที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติอีกด้วย

ศ.ดร.ละออศรี เสนาะเมือง คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


เป้าหมาย เด็กมีความมุ่งมั่นต้องการจะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นจำนวนมาก ซึ่งโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนได้ MOU กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นมานานแล้ว มีความร่วมมือกับหลายคณะ อาทิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้ว โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนยังมีความร่วมมือกับหลายมหาวิทยาลัย อาทิ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ก็ยื่นมือเข้ามาเพื่อให้โควตาแก่นักเรียนขอนแก่นวิทยายน รวมทั้งมหาวิทยาลัยอื่นๆ ด้วย

ส่วนมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ก็มีหลายสถาบันการศึกษาจากต่างประเทศ เช่น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ เยอรมนี เป็นต้น โดยนักเรียนที่สนใจด้านการโรงแรม จะมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญมาฝึกให้จากประเทศเยอรมนี ตามที่ผู้บริหารโรงเรียนได้ไปร่วมลงนามความร่วมมือด้วย


ด้าน ศ.ดร.ละออศรี เสนาะเมือง คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มข. กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยนานาชาติกับโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนจังหวัดขอนแก่นในครั้งนี้ ด้วยทางวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ให้โควตาสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนเพื่อเข้าศึกษาในวิทยาลัยนานาชาติ มข. หลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี เป็นกรณีพิเศษ โดยแต่ละปีจะมีโควตาพิเศษให้ศึกษาต่อ ซึ่งรายละเอียดจะมีการเซ็น MOU กันอีกครั้ง

การลงนามความร่วมมือครั้งนี้นับเป็นแห่งแรกในภาคอีสาน เพราะทางวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยขอนแก่นตระหนักถึงผลงานวิชาการและความสำเร็จด้านการเรียนของนักเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนเป็นที่ยอมรับ ไม่ใช่แค่เฉพาะระดับภาค แต่เป็นระดับนานาชาติด้วย ที่น่ายินดีคือผลสอบของนักเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนเป็นที่น่าพอใจ โดยเฉพาะผลคะแนน IELTS อยู่ในระดับที่สูงมาก


วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงมีความยินดีรับเด็กนักเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนที่มีผลการเรียนดี และมีภูมิลำเนาอยู่ในภาคอีสาน ได้เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจะทำให้ผู้ปกครองสบายใจ ขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยขอนแก่นถูกจัดอยู่ในอันดับต้นๆ ในระดับโลกเป็นที่ต้องการศึกษาของนักเรียนทั่วประเทศ


กำลังโหลดความคิดเห็น