xs
xsm
sm
md
lg

นครพนมเดินหน้าหนุนเกษตรแปลงใหญ่ ผุด 4 โครงการการันตีรายได้มั่นคง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นครพนม - เกษตรแปลงใหญ่ ความท้าทายใหม่ภาคการเกษตรของไทย แก้ปัญหาความยากจนในหมู่เกษตรกร เพิ่มอำนาจต่อรองด้านการตลาด เกษตรจังหวัดนครพนมเดินหน้าหนุนเต็มที่เปิดรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วม 4 โครงการ ทั้งปลูกไผ่เชิงการค้า ปลูกคราม ปลูกผักปลอดสารพิษ ฯลฯ

นายวินัย คงยืน หน.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดนครพนม
นายวินัย คงยืน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า รัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน จึงได้มีแผนงานขับเคลื่อนด้านการเกษตรและสหกรณ์ในรูปแบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ออกมา ซึ่งจะเป็นการปรับกลไกบริหารจัดการสินค้าในระดับจังหวัดให้มีเอกภาพ เริ่มตั้งแต่การวางแผนบริหารจัดการในการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ร่วมกันอย่างมีประสิทธิผล ตรงตามความต้องการของลูกค้า

ที่สำคัญ มีพลังอำนาจในการต่อรองกับตลาด สามารถพึ่งพาตนเองได้ แก้ไขปัญหาผลผลิตไม่ได้คุณภาพ ราคาผลผลิตตกต่ำ ระยะยาวจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็งและมั่นคง โดยมีหน่วยงานต่างๆ บูรณาการร่วมกัน ส่งเสริมสนับสนุน โดยจังหวัดนครพนมจะเน้นการส่งเสริมการเกษตรที่ยึดพื้นที่และสินค้าเป็นหลัก ตั้งแต่การผลิต การควบคุมคุณภาพผลผลิต การเก็บเกี่ยว การบริหารจัดการโลจิสติกส์และการตลาด


ปัจจุบันนครพนมมีเกษตรแปลงใหญ่ทั้งสิ้น 71 แปลงใน 12 อำเภอ ประกอบด้วย ประเภทสินค้าข้าว สับปะรด หวาย ผักชีฝรั่ง จิ้งหรีด โคเนื้อ เป็นต้น

ช่วงนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนมก็มีโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อยกระดับรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่แปลงใหญ่หลายตัวด้วยกันออกมา อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนได้มาเข้าร่วมโครงการตามความสนใจ

ประกอบด้วย 1. โครงการส่งเสริมการปลูกไผ่เชิงการค้าและรองรับการจัดงานมหกรรมไหลเรือไฟ เป้าหมายเกษตรกร 600 ราย ซึ่งตัวเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้และการสนับสนุนต้นพันธุ์ไผ่และปุ๋ย
2. โครงการส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน โดยกิจกรรมนี้เกษตรกรต้องรวมกลุ่มแปลงละ 24 คน เพื่อร่วมกันพัฒนาพื้นที่ของตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ จำนวน 5 แห่ง โดยจะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบัติ ทั้งยังจะได้รับการสนับสนุนเกี่ยวกับการปลูกพืชผัก ไม้ผล สุกร ไก่พื้นเมือง และปลาดุกบิ๊กอุย

3. โครงการส่งเสริมสมาชิกแปลงใหญ่ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ กิจกรรมนี้มีเป้าหมายสมาชิกแปลงละ 20 ราย รวม 260 คน โดยจะได้รับความรู้และการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักเช่นเดียวกัน และ 4. โครงการส่งเสริมการปลูกครามด้วยระบบการเกษตรที่ดีและเหมาะสม เป้าหมาย 100 ราย พื้นที่ 200 ไร่ โดยเกษตรกรจะได้รับความรู้ในการเพาะปลูกและการสนับสนุนเมล็ดครามและปุ๋ย


สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม โทร. 0-4251-1276 หรือ 09-6638-5486 หรือจะสอบถามและส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึง 30 พฤศจิกายน 2563 กับสำนักงานเกษตรอำเภอก็ได้เช่นเดียวกัน


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...