xs
xsm
sm
md
lg

ม.ขอนแก่นถกผู้เชี่ยวชาญ AI ทั่วโลก พัฒนาหลักสูตรปัญญาประดิษฐ์

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวขอนแก่น - AI การศึกษาไทยรุดอีกก้าว ม.ขอนแก่นร่วมถกพร้อมเครือข่ายทั่วโลก อธิการบดี มข.ย้ำทุกหลักสูตรต้องจัดการเรียนการสอนพื้นฐาน AI รับการเปลี่ยนแปลงสังคมโลก พร้อมร่วมพัฒนาหลักสูตรกับผู้เชี่ยวชาญ AI กลุ่มเอเปกทั่วโลก

ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันนี้ (1 ก.ย.) ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม “การอบรมปัญญาประดิษฐ์ทางการศึกษา (AI for Education)” โดยมี ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดการอบรม และปาฐกถาพิเศษ พร้อมด้วย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และบุคลากรด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ AI ร่วมอบรม 91 คน และมีผู้เข้าร่วมทางออนไลน์ผ่านระบบซูมอีก 304 คน

วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมดังกล่าว เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านปัญญาประดิษฐ์ที่มีผลกระทบต่อการศึกษา รวมถึงเรียนรู้การพัฒนาการศึกษาให้เท่าทันปัญญาประดิษฐ์ และเพื่อให้สอดคล้องกับการกำหนดยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในการปรับเปลี่ยนทางการศึกษา หรือ Education Transformation ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สำคัญเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กำหนดยุทธศาสตร์การปรับเปลี่ยนทางการศึกษา หรือ Education Transformation เป็นยุทธศาสตร์สำคัญเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย และมีกลยุทธ์ต่างๆ 4 กลยุทธ์ เพื่อดำเนินการให้บรรลุพันธกิจ โดยในกลยุทธ์ที่ 2 การสร้างหลักสูตรใหม่ตามความต้องการของสังคม และมีหลักสูตรสำหรับประชาชนทุกอายุ โดยการสร้างหลักสูตรใหม่ที่เป็นความต้องการของสังคม โดยเน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต และในกลยุทธ์ที่ 4 การปรับเปลี่ยนทางการบริการวิชาการ

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้านการปรับเปลี่ยนทางการศึกษาดังกล่าวนับว่าสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของโลก ทั้งในด้านการพัฒนาทักษะการคิดของประชากรโลกในศตวรรษที่ 21 และการพัฒนาทักษะการคิดที่จำเป็น ในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ซึ่งได้แก่ Computational Thinking และ Statistical Thinking
จากความสำคัญต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น ทั้งแนวโน้มของโลก ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งแนวคิดที่ว่าในปัจจุบันปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มีความสำคัญทั้งในแง่ที่เป็นความรู้พื้นฐานที่ทุกคนควรรู้ มีความสำคัญในแง่ของการดูแลสุขภาพ AI for Healthcare และมีความสำคัญในแง่ทางการศึกษา AI for Education ฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการจึงได้จัดการอบรมปัญญาประดิษฐ์ทางการศึกษา AI for Education ครั้งนี้ขึ้น

การอบรมได้รับเกียรติจากนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นแสดงปาฐกถาพิเศษ ต่อจากนั้นเป็นการเสวนาเรื่อง Education in the Era of AI and Big Data ร่วมเสวนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน AI for Education 3 คน จาก 3 ประเทศ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ลิว ฮี ชาน จากมหาวิทยาลัยทางการศึกษาเกาหลี สาธารณรัฐเกาหลี ศาสตราจารย์ มาซามิ อิโซดะ จากมหาวิทยาลัยทสึคุบะ ประเทศญี่ปุ่น และศาสตราจารย์ โรเบอร์โต อารายา จากมหาวิทยาลัยชิลี ประเทศชิลี ดำเนินรายการและสรุปเป็นภาษาไทยโดยรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมองถึงการมีหลักสูตรที่สามารถสร้างอาชีพใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ AI เช่น หลักสูตร AI ทางการแพทย์, คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มีหลักสูตร Digital Enterpreneur ล้วนเป็นหลักสูตรเกี่ยวข้องกับดิจิทัลและเทคโนโลยี มาปรับใช้ประกอบอาชีพของบัณฑิตในอนาคต ประการต่อมา ม.ขอนแก่นกำลังมองว่าอาชีพทุกหลักสูตรจะต้องมีความรู้พื้นฐานด้าน AI

ประการสุดท้าย ม.ขอนแก่นจะเข้าไปช่วยพัฒนาการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล, ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมปูพื้นฐานให้เยาวชนมีความรู้เกี่ยวข้องกับ AI เมื่อเข้ามหาวิทยาลัยแล้วจะสามารถเรียนรู้เฉพาะนำไปในเส้นทางวิชาชีพต่อไป
ด้าน รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอน AI ของ ม.ขอนแก่นนั้นถือว่าอยู่ระดับแถวหน้าในกลุ่มประเทศสมาชิกเอเปก 21 ประเทศ ม.ขอนแก่นเข้าไปพัฒนาหลักสูตร AI ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญทั่วโลก ซึ่งการประชุมวิชาการ APEC Meeting ที่ผ่านมาได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร AI ทั่วโลกมาร่วมออกแบบแนวทางหลักสูตรที่จะเรียนเรื่อง AI โดยเมื่อปี 2019 เป็นหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย, ปี 2020 หลักสูตรมัธยมต้น, ปี 2021 หลักสูตรระดับประถมศึกษา แต่ปี 2020 ติดสถานการณ์ระบาดโควิด จึงต้องเลื่อนไปก่อน


กำลังโหลดความคิดเห็น