xs
xsm
sm
md
lg

สธ. ไทยเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสาธารณสุข ครั้งที่ 15

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กระทรวงสาธารณสุขไทย ประชุมทางไกลเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านการพัฒนาสาธารณสุข ครั้งที่ 15 เสนอความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงอายุอย่างมีศักยภาพและนวัตกรรม ที่ไทยเป็นผู้ริเริ่มและได้รับความร่วมมือจาก 10 ประเทศอาเซียน เพื่อเป็นศูนย์ความรู้ของภูมิภาคอาเซียนในการรับมือสังคมผู้สูงอายุ

วันนี้ (28 ส.ค.) นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ร่วมการประชุมทางไกลเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านการพัฒนาสาธารณสุข ครั้งที่ 15 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 10 การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-จีน ครั้งที่ 10 และการหารือระหว่างอาเซียนกับเกาหลี ระหว่างวันที่ 24-28 สิงหาคม 2563 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานเกี่ยวข้อง โดยได้เสนอความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงอายุอย่างมีศักยภาพและนวัตกรรม (ASEAN Center for Active Ageing and Innovation : ACAI) ที่ประเทศไทยเป็นผู้ริเริ่ม ผลักดันให้เกิดความร่วมมือในภูมิภาค และเปิดตัวในที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562 ขณะนี้ได้จัดตั้งสำนักงานชั่วคราวในประเทศไทย ที่อาคาร DMS6 กรมการแพทย์ คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2565 สำหรับแผนการดำเนินการที่สำคัญ ได้แก่ การประชุมคณะกรรมการ ACAI จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการบริหารงาน การแต่งตั้งผู้อำนวยการชั่วคราว โดยในปี 2563 จะจัดทำเว็บไซด์ ACAI เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning ) จัดทำหนังสือการดูแลผู้สูงอายุระหว่างการระบาดของโรคโควิด 19 (E-book) ในปี 2564 จะมีการสรรหาผู้อำนวยการ ACAI และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ และเตรียมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 ต่อไป

“ขอบคุณประเทศสมาชิกอาเซียนที่ลงนามความตกลงการจัดตั้ง ACAI ครบทั้ง 10 ประเทศ สนับสนุนกิจกรรมของศูนย์ฯ ร่วมมือกันวิจัย พัฒนา ออกแบบกลยุทธ์และแนวทางสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อเป็นศูนย์ความรู้ของอาเซียน เตรียมพร้อมรับมือสังคมผู้สูงอายุ” นายแพทย์ศุภกิจกล่าว

นายแพทย์ศุภกิจกล่าวต่อว่า ไทยได้นำเสนอความก้าวหน้าของการดำเนินงานในด้านการจัดการภัยพิบัติ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ความร่วมมือด้านวัคซีน เครือข่ายระบาดวิทยา และการแพทย์แผนดั้งเดิม ซึ่งไทยเป็นประเทศผู้รับผิดชอบหลัก นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได้รับทราบความคืบหน้าการทำงาน 4 แผนงาน ภายใต้ความร่วมมือด้านสาธารณสุข ได้แก่ การส่งเสริมวิถีชีวิตที่สร้างเสริมสุขภาพ การตอบโต้ต่อภัยคุกคามด้านสุขภาพ การสร้างเสริมระบบสุขภาพและการเข้าถึงบริการสุขภาพ และการส่งเสริมอาหารปลอดภัย รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างแผนงานและการดำเนินงานความร่วมมือระดับภูมิภาคและระดับโลกที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขอาเซียน และการตอบโต้โรคโควิด 19 ของภูมิภาค

ทั้งนี้ การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านการพัฒนาสาธารณสุขจัดเป็นประจำทุกปี โดยประเทศสมาชิกหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพและประธานการประชุม มีวาระครั้งละ 2 ปี โดยในปี 2563 ประเทศอินโดนีเซียทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมฯ และลาวเป็นรองประธาน สำหรับประเทศไทยเป็นประธานของแผนงานที่ 3 เรื่องการเสริมสร้างระบบสุขภาพและการเข้าถึงการดูแลสุขภาพ ระหว่างปี 2563 – 2564


กำลังโหลดความคิดเห็น