xs
xsm
sm
md
lg

ชาวสระลงเรือลอกคลองกำจัดผักตบชวา โครงการ “คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กาญจนบุรี - ชาวสระลงเรือ ลอกคลองกำจัดผักตบชวากว่า 450 ตัน ตามโครงการ “คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10
วันนี้ (28 ก.ค.) ที่ลำห้วยห้วยยาง หน้าสวนสมุนไพรหมอเณร หมู่ 10 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ว่าที่ ร.ต.ศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ นายอำเภอห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี นำพสกนิกรชาว ต.สระลงเรือ ลอกคลองกำจัดผักตบชวาที่มีอยู่กว่า 450 ตัน ตามโครงการ “คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” เนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ครบรอบ 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

และเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทย ทั้งทางด้านการเกษตร การชลประทาน และการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดยมีนายอนุชา สุขเชิงชาย นายกเทศมนตรีตำบลสระลงเรือ นายชัยรัตน์ นนทชัย หรือหมอเณร หมอยาสมุนไพรชื่อดัง รวมทั้งคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลสระลงเรือ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ รวมทั้งจิตอาสาพระราชทาน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม

ทั้งนี้ ว่าที่ ร.ต.ศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ นายอำเภอห้วยกระเจา กล่าวว่า การกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ตามโครงการ “คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ของเทศบาลตำบลสระลงเรือ ในวันนี้เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่แต่ละพระองค์ให้ความสำคัญและทรงมีพระปณิธานอันแน่วแน่ในการดูแลรักษาป่าไม้ แหล่งน้ำ และทรัพยากรธรรมชาติ

ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ได้แก่ ทรัพยากรดิน น้ำ ป่า ความหลากหลายทางชีวภาพ สืบเนื่องจากทรัพยากรป่าไม้ถูกทำลาย ส่วนมากเป็นกิจกรรมของมนุษย์ ได้แก่ การใช้พลังงานต่างๆ การสูญเสียพื้นที่สีเขียวทางเกษตรกรรม และการกำจัดของเสีย เป็นต้น

สาเหตุดังกล่าวทำให้ค้นพบหลักฐานสำคัญที่ทำให้เชื่อว่าอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้น และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับสากล เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ นอกจากนั้น ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดังกล่าว ยังเป็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง มีความยากจนและคุณภาพชีวิตตกต่ำ 

การรณรงค์ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะเป็นการสร้างเสริมความรู้และจิตสำนึกของประชาชนให้ตระหนักถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อรองรับและบรรเทาปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับเกษตรกรต่อไปในอนาคต เช่น การขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร การลดลงของผลผลิตเกษตร การลดลงของแหล่งอาหารตามธรรมชาติ รวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร ที่จะได้รับความเดือดร้อนจากรายได้ที่ลดลง

ตนอยากจะเห็นทุกภาคส่วนร่วมมือกันอย่างจริงจังที่จะเอาชนะปัญหาหลายๆอย่าง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความยากจน และปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ถ้าพวกเราร่วมมือกันก็จะสามารถแก้ปัญหาได้ โดยการร่วมกันคิด ร่วมกันทำ เพื่อพี่น้องประชาชนจะได้กินดีอยู่ดีในอนาคต

ด้าน นายอนุชา สุขเชิงชาย นายกเทศมนตรีตำบลสระลงเรือ กล่าวว่า เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563

เทศบาลตำบลสระลงเรือ จึงจัดกิจกรรมฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คู คลอง ลอกผักตบชวาในพื้นที่เป้าหมายให้กลับมาใสสะอาด ตามโครงการ “คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ที่ลำห้วยห้วยยาง เป็นระยะทางประมาณ 800 เมตร โดยผักตบชวามีอยู่ประมาณ 450 ตัน

ปัจจุบันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือย กำลังเป็นความสนใจของบุคคลทั่วไป เนื่องจากผลที่จะตามมาเกิดกับมนุษย์ และคนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานราชการต่างๆ และประชาชนทั่วไปจะต้องมีความตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้

การจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกแห่งการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่ของทุกคน ไม่ใช่หน้าที่ใครคนใดคนหนึ่งที่จะต้องร่วมกันรณรงค์ รู้จักใช้อย่างคุ้มค่าและต้องพยายามรักษาให้ยาวนาน โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัวเรา ต้องมีความหลากหลายจูงใจให้ชุมชนเกิดความสนใจและตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...