xs
xsm
sm
md
lg

เปิดหนังสือสั่งปลดกำนันชื่อดังขอนแก่น อมดะเงินเดือน-เงินชมรมฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายทัศนัย สุขสบาย กำนันตำบลบ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น (แฟ้มภาพ)
ศูนย์ข่าวขอนแก่น - เปิดหนังสือสั่งปลดกำนันชื่อดังเมืองขอนแก่น อมดะเงินเดือน ผญบ.-ผช.ผญบ.-แพทย์ประจำตำบล ยันสารวัตรกำนัน 326,628 บาท แม้แต่เงินชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านยังกล้ายักยอกเกือบ 800,000 บาท เรื่องแตกเพราะญาติสมาชิกที่ตายและสมาชิกที่ครบวาระไม่ได้รับเงินสวัสดิการ

ฉาวโฉ่อีกครั้งแวดวงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กรณีนายทัศนัย สุขสบาย กำนันตำบลบ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น ถูกคำสั่งปลดพ้นตำแหน่งพ่วงกับตำแหน่งประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.เมืองขอนแก่น เนื่องจากผลตรวจสอบพบว่ากระทำผิดใช้ตำแหน่งหน้าที่ไปในทางไม่เหมาะสม ทุจริตเงินผลตอบแทนของผู้ใหญ่บ้าน และยักยอกทรัพย์ของชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านฯ อันเป็นผลจากกลุ่มผู้ใหญ่บ้านในตำบลบ้านเป็ดเข้าร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเมื่อวันที่ 24 ต.ค. 62

โดยหนังสือคำสั่งจังหวัดขอนแก่น ที่ 1798/2563 ลงวันที่ 28 เมษายน 2563 โดยนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้นายทัศนัยพ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านและกำนัน มีข้อความดังนี้


“คำสั่งจังหวัดขอนแก่น ที่ ๑๗๙๘/๒๕๖๓ เรื่อง ให้พ้นจากตำแหน่ง ด้วยนายทัศนัยน์ สุขสบาย ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 16 และเป็นกำนันตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น รับเงินตอบแทน ตำแหน่ง อัตรา ๑๑,๐๐๐ บาท ได้กระทำในกรณี ได้ เบียดบังเอาเงินค่าตอบแทน ซึ่งเป็นเงินที่ทางราชการกำหนดให้ตามระเบียบแบบแผน ของทางราชการประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวนเงิน ๓๒๖,๖๒๘ บาท ของผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน ในตำบลบ้านเป็ด นำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวโดยทุจริต

นอกจากนี้ นายทัศนัยน์ยังอาศัยตำแหน่งหน้าที่ของตนในฐานะเป็นประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น ได้ยักยอกทรัพย์ของชมรม จำนวนเงิน ๗๙๐,๐๐๐ บาท ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว ทำให้ญาติของสมาชิกที่เสียชีวิตและสมาชิกที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งไม่ได้รับเงินสวัสดิการในส่วนที่พึงได้ โดยได้เบิกเงินนำไปใช้ในส่วนตัวหลายครั้ง เป็นการกระทำผิดวัตถุประสงค์ของชมรม กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ การกระทำทั้งสองกรณี สร้างความเดือดร้อนให้บุคคลอื่น ในฐานะนายทัศนัยน์ฯ มีตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน และกำนัน จะต้องปฏิบัติตนตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต จะต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ไม่ว่าจะเป็นงานในหน้าที่หรือนอกเหนือหน้าที่”


การกระทำดังกล่าวส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงเกียรติยศ คุณงามความดีของฝ่ายปกครอง โดยเฉพาะชื่อเสียงเกียรติยศ ของสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ และความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนและบุคคลทั่วไป, การกระทำของนายทัศนัยน์ฯ เป็นความผิดฐานบกพร่องในความประพฤติหรือความสามารถไม่เหมาะสมกับตำแหน่ง

เป็นการกระทำไม่รักษาชื่อเสียงเ กียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ของตนและเป็นผู้เสียชื่อในทางพาลหรือทางทุจริต หรือเสื่อมเสียในทางศีลธรรม คือหาเรื่องทำให้วุ่นวาย


“ทำเรื่องให้บุคคลอื่นเดือดร้อน และยักยอกทรัพย์ ถือว่าเป็นบุคคลที่ขาดคุณสมบัติ และมีลักษณะต้องห้ามการเป็นผู้ใหญ่บ้านมาตรามาตรา ๑๒ (๘) มาตรา ๑๔ (๒) (๗) และมาตรา ๓๑ (๑) (๔) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ สมควรให้นายทัศนัยน์ สุขสบาย พ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านและกำนัน

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔(๒) (๗) มาตรา ๑๒ (๘) และมาตรา ๓๑ (๑) (๔) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ จึงให้นายทัศนัยน์ สุขสบาย พ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๖ และพ้นจากกำนันตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

อนึ่ง หากนายทัศนัยน์ สุขสบาย ประสงค์จะอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งนี้ ให้ยื่นหนังสืออุทธรณ์ระบุข้อโต้แย้ง ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่อ้างอิง ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ภายใน ๑๕ วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น”


กำลังโหลดความคิดเห็น