xs
xsm
sm
md
lg

“รมว.ยธ.” มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการดีเด่น ประจำปี 62

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรมMGR Online - สมศักดิ์ ขอข้าราชการกระทรวงยุติธรรมยึดมั่นในหลักจริยธรรม 7 ประการ ทำประโยชน์ต่อสังคมและเป็นที่พึ่งของประชาชน พร้อมมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ รวม 19 คน

วันนี้ (30 เม.ย.) กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการมอบเกียรติบัตรเข็มเชิดชูเกียรติและโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2562 เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 19 คน โดยมีนายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์อรสรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม และผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมงาน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการที่ได้รับรางวัล

นายสมศักดิ์กล่าวว่า ตนขอแสดงความยินดีแก่ข้าราชการพลเรือนของกระทรวงยุติธรรมทุกท่านที่ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ และโล่ประกาศเกียรติคุณ ท่านทั้งหลายถือเป็นทรัพยากรบุคคลสำคัญของชาติเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานมาทุกยุคทุกสมัย ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเป็นไปอย่างรวดเร็วในทางเทคโนโลยี รวมถึงส่วนต่างๆ ดังนั้น ข้าราชการในยุคปัจจุบันต้องมีความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัว กล้าคิดและก้าวออกจากกรอบจากการทำงานแบบเดิมที่คุ้นเคยแต่ต้องยึดคุณธรรมจริยธรรมเป็นที่ตั้ง

นายสมศักดิ์กล่าวอีกว่า ขอให้ข้าราชการกระทรวงยุติธรรมยึดมั่นในหลักจริยธรรม 7 ประการ คือ 1. สถาบันหลักของประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2. ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ 3.กล้าตัดสินใจ ทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 4. คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีจิตสาธารณะ 5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 6. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ และ 7. เป็นแบบอย่างที่ดีรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ

“รางวัลที่ทุกคนได้รับคือเกียรติภูมิที่ติดตัวไปจนวันตายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับการรับราชการ ผมให้ความสำคัญกับงานนี้มาก และขอให้ทุกคนที่ได้รับรางวัลเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สังคมและราชการรุ่นน้อง ขอให้ทุกคนนั้นประสบความสำเร็จในเส้นทางที่เดิน มีร่างกายที่แข็งแรง ครอบครัวมีความสุข เราจะร่วมกันขับเคลื่อนและสร้างกระทรวงยุติธรรมให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเป็นที่พึ่งของประชาชนต่อไป” รมว.ยุติธรรมกล่าว

สำหรับข้าราชการพลเรือนดีเด่นกระทรวงยุติธรรมทั้งสิ้น 19 คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้ น.ส.กาญจนามาส ชำนาญกิจ, น.ส.อรอุษา ชินกระจ่างกิจ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, นายวัชรินทร์ ทองรักษ์, นายพีฐิพันธน์ ณัฐวัตรจินดา กรมคุมประพฤติ, น.ส.ปรักมาศ พิมเสน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ, นายอนุชิต เสียงใหญ่, นายธีรภัทร์ ชัยเฉลิมปรีชา กรมบังคับคดี, นางนลินนาถ ไกรนรา, น.ส.ดิษยา มีเพียร กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน, นางนิภา งามไตรไร, นายพงษ์อภินันทน์ จันกลิ่น, นายภานุมาศ หลากจิตร์, นายกันธกร สำรวมจิตร กรมราชทัณฑ์, พ.ต.ท.เสฏฐ์สถิต สุวรรณกูด, นางกิติยา อู่ทรัพย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ, นางประชุมภร นนท์ธีระสวัสดิ์ สำนักงานกิจการยุติธรรม, นางนารถธิดา สุศรี สถาบันนิติวิทยาศาสตร์, นางประภาสี คัยนันท์, นายวีระพล ใจจันทร์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
กำลังโหลดความคิดเห็น