xs
xsm
sm
md
lg

คณะบริหารธุรกิจฯ มข. เปิดบ้านโชว์หลักสูตรเด่นดึงคนเข้าเรียน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม KKBS OPEN HOUSE 2020 (เคเคบีเอส โอเพ่น เฮ้าส์ 2020)
ศูนย์ข่าวขอนแก่น - คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.จัดกิจกรรม KKBS OPEN HOUSE 2020 เปิดโอกาสให้ว่าที่นักศึกษาสัมผัสการเรียนการสอนด้านบริหารธุรกิจ ทั้งระดับปริญญาตรี-โท-เอก ให้ผู้สนใจตัดสินใจเข้าศึกษาต่อคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี


วันนี้ (6 ก.พ.) ที่ลานกิจกรรม คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม KKBS OPEN HOUSE 2020 (เคเคบีเอส โอเพ่น เฮาส์ 2020) ภายใต้หัวข้อ "CATCH YOUR DREAM MANAGE YOUR WAY" กิจกรรมที่เปิดโอกาสว่าที่นักศึกษามาสัมผัสกับการเรียนการสอนวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ ก่อนเลือกเรียนให้ตรงกับความต้องการ กิจกรรมภายในงาน เช่น การแนะแนวรายละเอียดการรับสมัคร คุณสมบัติผู้สมัคร และการเตรียมตัวสมัครเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก และยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจตลอดทั้งวัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพร ลิขิตวงศ์ขจร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้จะเป็นการเปิดประตูบ้านครั้งสำคัญ เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้สัมผัสบรรยากาศการเรียนการสอน การทำกิจกรรมในแต่ละหลักสูตร ซึ่งจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งช่วยให้ผู้ที่สนใจตัดสินใจเข้าศึกษาต่อที่คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันความรู้ ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีการจัดการศึกษาที่หลากหลายสาขาเพื่อตอบสนองความต้องการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมประเทศ สอดคล้องต่อนโยบายการศึกษาในรูปแบบใหม่ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งในแต่ละหลักสูตรจะมีสาขาต่างๆ ให้เลือกและตามความถนัด มีโครงสร้างหลักสูตรที่พัฒนาให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องต่อเป้าหมาย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพร ลิขิตวงศ์ขจร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา โดยระดับปริญญาตรี เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการเงิน วิชาเอกการตลาด วิชาเอกการจัดการ การประกอบการพาณิชย์ และนวัตกรรม วิชาเอกการจัดการธุรกิจบริการและการจัดงาน สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ซึ่งทั้งล้วนเป็นศาสตร์ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน สามารถประยุกต์ทักษะความสามารถการทำงานได้ในทุกสาขาอาชีพ เปิดโอกาสในการทำงานที่หลากหลายมากขึ้น

นอกจากนี้ คณะมีหลักสูตรเตรียมความพร้อมขึ้นเป็นผู้บริหารระดับสูง ที่ได้รับความนิยมมาโดยตลอด อย่างหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หรือ MBA ที่เน้นความชำนาญเฉพาะด้านตามสาขาวิชา ซึ่งได้แก่ วิชาเอกการตลาด วิชาเอกการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและไมซ์ วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ วิชาเอกการเงิน วิชาเอกการจัดการผู้ประกอบการ พาณิชย์และนวัตกรรม วิชาเอกธุรกิจสุขภาพ วิชาเอกการจัดการธุรกิจบริการและการจัดงาน วิชาเอกการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ เพื่อรองรับความต้องการที่แตกต่างกันของผู้สนใจ

รวมถึงหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักบัญชีผู้กำลังทำงาน มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้วิชาการและประสบการณ์ นำไปใช้ในงานที่รับผิดชอบและสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้บริหารระดับสูงต่อไป นอกจากนี้ เรายังมีหลักสูตรปริญญาเอก คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ซึ่งเป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอกทั้งหมด สำหรับผู้ที่ต้องการสำเร็จการศึกษาออกไปเป็นอาจารย์ หรือนักวิชาการโดยเฉพาะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี กล่าวเสริม

สำหรับนักเรียนที่สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ตามระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาและคุณสมบัติการรับสมัครได้ที่งานรับเข้าศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น facebook.com/KKUAdmissionsOfficial Email: admissions@kku.ac.th โทร.09-5671-6259, 09-5669-4704, 0-4320-2660


หรือภารกิจบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี โทรศัพท์ 08-9711-1619, 0-4320-2401 ต่อ 48008, 48009 ส่วนผู้ที่สนใจศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาและคุณสมบัติการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย https://gs.kku.ac.th หรือ ภารกิจบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข. โทรศัพท์ 0-4320-2401 ต่อ 48022 หรือ 48010


กำลังโหลดความคิดเห็น