xs
xsm
sm
md
lg

26 ปี สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ภูมิภาค - 26 ปี สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย พร้อมจะมุ่งมั่นดำเนินการอย่างมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยใช้กระบวนทางกฎหมายในการขับเคลื่อนการทำงานอย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาสวัสดิภาพสัตว์ให้ยั่งยืนสืบต่อไป

ดร.สาธิต ปรัชญาอริยะกุล เลขาธิการและผู้อำนวยการสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย ก้าวเดินมาจนถึงวันนี้ 26 ปีแล้ว

โดยในอดีตประเทศไทยถูกมองจากนานาอารยประเทศว่า เป็นประเทศที่มีการทารุณกรรมสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยง สัตว์ป่า สัตว์เศรษฐกิจ หรือสัตว์เพื่อการทดลอง ซึ่งมักจะพบเห็นข่าวจากสื่อมวลชนทั่วไป เช่น การบริโภคดีงู อุ้งตีนหมี หรือแม้แต่เนื้อสุนัขมาปรุงเป็นอาหาร ซึ่งมีการร้องเรียนจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศอยู่เสมอ ข่าวเหล่านี้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ไปทั่วโลกถึงสถานการณ์การทารุณกรรมสัตว์ในประเทศไทย จนทำให้นานาอารยประเทศถือเป็นข้ออ้างในการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ

จากเหตุผลดังกล่าว ทำให้มีกลุ่มบุคคลที่มีความรักและเมตตาต่อสัตว์ เกิดความตั้งใจจริงในอันที่จะหามาตรการยับยั้งป้องกันการทารุณกรรมสัตว์เหล่านั้น จึงได้ร่วมกันก่อตั้งสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย หรือ TSPCA (Thai Society for the Prevention of Cruelty to Animals) ขึ้น เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2537 และ พ.ศ.2540 สมาคมฯ ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกกับราชสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศอังกฤษ ซึ่งมีภาคีสมาชิกทั่วโลก

เพื่อร่วมกันรณรงค์ป้องกันและยุติการทารุณสัตว์ทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศไทย อีกทั้งสมาคมฯ ยังเป็นองค์กรด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดเวลา 26 ปี ที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้ดำเนินการรณรงค์หาทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทารุณสัตว์โดยสันติวิธี ด้วยการดำเนินงานในรูปแบบต่างๆ

ทั้งในด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และในด้านการเสริมสร้างจิตสำนึกแห่งความเมตตาให้แก่เยาวชนและสาธารณชนโดยทั่วไป ให้มีส่วนร่วมในการสอดส่องป้องกันการทารุณสัตว์ และมีบทบาทในการรณรงค์แก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิสัตว์ ด้วยการแก้ปัญหาตามแนวทางสันติวิธี สำหรับกิจกรรมความสำเร็จที่เป็นรูปธรรม เช่น ด้านกฎหมาย สมาคมฯ เป็นผู้นำภาคประชาชนในการเสนอและผลักดันพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 จนสำเร็จ

สำหรับด้านกิจกรรมการรณรงค์ป้องกัน สมาคมฯ ได้ร่วมกับทุกภาคส่วน ได้จัดทำภาพยนตร์สั้นรวมทั้งได้การจัดกิจกรรมรณรงค์อื่นๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น “ทำบุญ ไม่ทารุณสัตว์” “ปล่อยนก บุญหรือบาป?” และ “รักไม่ปล่อย” และยังได้ร่วมกับสวนสัตว์และมหาวิทยาลัยต่างๆ ในการจัดกิจกรรมวันเด็ก “สัญญาไม่ทารุณสัตว์” ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 4 แล้ว และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

ดร.สาธิต กล่าวอีกว่า ทางสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย จะยังคงมุ่งมั่นดำเนินการอย่างมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตามแนวทางสันติวิธี โดยใช้กระบวนทางกฎหมายในการขับเคลื่อนการทำงานอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดคุณค่า คุณธรรมและคุณประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ ในการช่วยเหลือดูแลสรรพสัตว์น้อยใหญ่ไม่ให้ได้รับการทารุณกรรมอย่างไม่สมควรและพัฒนาสวัสดิภาพสัตว์ให้ยั่งยืนสืบต่อไป


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...