xs
xsm
sm
md
lg

บ.ไปรษณีย์ไทยมอบอุปกรณ์การศึกษา ร.ร.บ้านเชียงแหว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์อุดรธานี - บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ใจดีมอบอุปกรณ์การศึกษาและซ่อมแซมอาคารเรียน รวมมูลค่า 1,500,000 บาท แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านเชียงแหว อ.กุมภวาปี หวังมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนในชนบท

บ่ายวันนี้ (7 ธ.ค.) ที่โรงเรียนบ้านเชียงแหว ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวต้อนรับ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง สมาชิกวุฒิสภา ประธานในพิธีส่งมอบโครงการเสริมสร้างโอกาสและคุณภาพชีวิตของนักเรียนในภูมิภาค ปีที่ 3 (ปี 2561) มี นายไมตรี กุสโร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียงแหว เป็นผู้กล่าวรายงาน นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นผู้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ และมีคณะผู้บริหารระดับสูงและพนักงาน ลูกจ้างบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เทศบาลตำบลเชียงแหว ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูอาจารย์โรงเรียนบ้านเชียงแหว โรงเรียนในเครือข่าย หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดอุดรธานีและสื่อมวลชนต่างๆ เข้าร่วมพิธีส่งมอบโครงการในครั้งนี้ด้วย


วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้โรงเรียนมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม มีหลักโภชนาการที่ดี มีการเสริมสร้างสุขภาพอนามัย และยกระดับทางวิชาการโดยพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงระบบการศึกษาด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมทั้งมุ่งเน้นให้เกิดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีต่อการใช้ชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนเป้าหมาย


อีกทั้งยังเป็นการสืบสานแนวทางประชารัฐซึ่งถือว่าเป็นความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ในการร่วมกันพัฒนาด้านการศึกษา ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนคุณภาพชีวิตให้แก่นักเรียนในท้องที่ห่างไกลอีกด้วย

การช่วยเหลือและสนับสนุนสิ่งต่างๆ ประกอบด้วย 1.การจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เช่น คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก พร้อมปรินเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้สำหรับเด็กนักเรียนและครู พัดลมติดเพดาน จักรเย็บผ้าและอุปกรณ์ช่างเชื่อม เพื่อฝึกอาชีพให้แก่เด็กนักเรียน และอื่นๆ

2.การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/26 (อาคารพังคี) และอาคารประกอบ ได้แก่ ห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องสมุด ห้องแสดงผลงานของนักเรียน ห้องน้ำนักเรียนและครู รวมทั้งการปรับปรุงสนามเด็กเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย พร้อมจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเล่น
รวมเงินงบประมาณในการจัดซื้อและดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม ซึ่งบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้ให้การสนับสนุนแก่โรงเรียนบ้านเชียงแหว ตามรายการข้างต้นเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,500,000 บาท


นอกจากนี้ ยังมีการมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมเป็นเงิน 70,000 บาท รวมทั้งในปี 2562 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้ให้ความร่วมมือสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

โดยรับเป็นเจ้าภาพหลักในโครงการเสริมสร้างโอกาสและคุณภาพชีวิตของนักเรียนในภูมิภาค ปีที่ 4 (ปี 2562) ซึ่งเป็นการขยายผลโครงการต่อเนื่อง ในนามของสำนักงานพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ณ โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดน่านอีกด้วย


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น