xs
xsm
sm
md
lg

ดัน “รถรางไฟฟ้า” เกิดขึ้นจริงในนครแหลมฉบัง และพื้นที่ใกล้เคียงรับพัฒนา EEC

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ศูนย์ข่าวศรีราชา - โครงการวิจัย “การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง” เปิดรับฟังความคิดเห็นครั้งสุดท้าย เพื่อรองรับการเติบโต ตามแผนการพัฒนาพื้นที่ EEC เผยทุกฝ่ายยอมรับระบบรถรางไฟฟ้า มูลค่าการลงทุนกว่า 2 หมื่นล้านบาท

วันนี้ (20 เม.ย.) นายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดการรับฟังความคิดเห็นครั้งสุดท้าย โครงการวิจัย “การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง” โดยมีคณะวิจัย จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เทศบาลแหลมฉบัง ผู้แทนสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์ หอการค้า ผู้แทนจากภาครัฐ และเอกชน ประธานชุมชน กรรมการชุมชน และประชาชนโดยทั่วไปเข้าร่วมประชุมกว่า 100 คน

นายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา กล่าวว่า การประชุมร่วมรับฟังข้อคิดเห็นสาธารณะครั้งสุดท้ายของโครงการวิจัย “การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในเขตเทศบาลนครแหลมฉบังและพื้นที่ใกล้เคียง” ในครั้งนี้ โดยมีเป้าหมายหลักที่สำคัญ คือ การวางโครงข่ายเส้นทาง และกำหนดตำแหน่งของสถานีขนส่งมวลชนในเขตเมืองศรีราชา และแหลมฉบัง เพื่อแก้ปัญหาการจราจรติดขัดในถนนสายหลักในเขตในชั่วโมงเร่งด่วนเช้า และเร่งด่วนเย็น

นอกจากนี้แล้ว เพื่อเป็นระบบขนส่งมวลชนสายรอง หรือที่เรียกว่า Feeder Systems ในการเชื่อมกับระบบรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ-พัทยา-ระยอง ซึ่งจะเป็นการ่วมลงทุนกันระหว่างรัฐบาลและเอกชนที่กำลังอยู่ในระหว่างการประมูลในรูปแบบของ PPP ซึ่งภาคเอกชนต้องไปจับกับเจ้าของเทคโนโลยีเพื่อเข้าร่วมประมูล ซึ่งคาดว่าจะเปิดประมูลในปี 2561 นี้

สำหรับในส่วนของถนนสายรองในเขตเทศบาลนครแหลมฉบังนั้น ทางโครงการก็ได้มีการวางแผนโครงข่ายเส้นทาง และตำแหน่งของสถานีขนส่งมวลชนให้ด้วย เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางเชื่อมต่อถึงกันได้อย่างสะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

การประชุมรับฟังข้อคิดเห็นสาธารณะครั้งสุดท้ายนี้นั้นถือว่าเป็นกิจกรรมสุดท้ายของโครงการนี้ที่มีความสำคัญมากอย่างยิ่ง เพราะจะเปิดโอกาสให้ทุกคนซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่เมืองศรีราชา และแหลมฉบัง ได้เข้ามามีส่วนร่วม และได้แสดงข้อคิดเห็นอย่างเต็มที่ถึงผลการศึกษาที่คณะผู้วิจัยได้จัดการยกร่างขึ้น เพื่อให้ผลการศึกษานั้นจะถูกนำไปปรับปรุงเพื่อให้เกิดประโยชน์ ต่อประชาชนในเขตเมืองศรีราชา และแหลมฉบัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักรธร บุญทวียุวัฒน์ หัวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง กล่าวว่า จังหวัดชลบุรีเป็นเมืองทีมีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งทางอุตสาหกรรม การค้าขายในภาคตะวันออก ทีมีท่าเรือแหลมฉบังเป็นท่าเรือหลักในการ นำเข้าและส่งออกสินค้า ทำให้สภาพการจราจรติดขัดภายในพื้นที่เทศบาลนครแหลมฉบัง เนื่องจากขาดระบบการขนส่งสาธารณะทีมีประสิทธิภาพในพื้นที่เทศบาลนครแหลมทฉบัง รวมทั้งมีปัญหาในด้ายของความปลอดภัย คุณภาพการให้บริการ และเส้นทางที่ไม่ครอบคลุม การพัฒนาเมืองโดยเน้นระบบสาธารณะให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจำเป็นต้องศึกษาทิศทางการเติบโตของเมืองในอนาคตควบคู่กันไป

ดังนั้น จึงได้มีการวิจัยการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในเขตเทศบาลนครแหลมฉบังขึ้น โดยที่ผ่านมา ได้ทำการศึกษาในทุกๆ มิติ แล้วสรุปมาเป็น 3 แนวทาง คือ 1.ระบบรถรางไฟฟ้า ใช้เงินลงทุนประมาณ 27,255 ล้านาท มีอายุการใช้ประมาณ 30-60 ปี 2.ระรถไฟฟ้าล้อยาง มีมูลค่าการลงทุน 3,684 ล้านบาท มีอายุการใช้งาน 5-10 ปี และ 3.ระบบรถโดยสารประจำทางไฟฟ้า งบประมาณการลงทุนประมาณ 1,950 ล้านบาท มีอุการใช้งาน 5-10 ปี โดยมีทั้งหมด 14 สถานนี้

ด้าน นายสันติ ศิริตันหยง รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เผยว่า โดยส่วนเห็นด้วยอย่างยิ่งในเรื่องการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง ในรูปแบบของระบบรถรางไฟฟ้า (Monorail) ซึ่งจะมีต้นทุนค่อนข้างสูงกว่ารูปแบบอื่นๆ แต่จะคุ้มค่ามากกว่าเมื่อสามารถจะใช้งานไปได้นานถึง 30-60 ปี ซึ่งจะลดปริมาณการใช้รถส่วนตัว ลดการจราจรที่ติดขัด สะดวกในการสัญจร และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ในอนาคตอำเภอศรีราชา จะเป็นเมืองที่เจริญ เป็นเมืองชุมชนที่จะมีผู้อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น ระบบขนส่งมวลชนจึงมีความจำเป็นที่จะนำมาใช้ในชุมชน ซึ่งจะมาผสานโครงสร้างระบบหลัก เช่น รถไฟฟ้าความเร็วสูงเข้ามายังตัวเมือง และเชื่อมต่อไปยังอำเภอใกล้เคียง ซึ่งจะต้องเป็นระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งโครงการนี้จะมีความเป็นไปได้ต้องให้ส่วนกลางเข้ามาเป็นเจ้าภาพ เพราะเกินศักยภาพงบประมาณจากส่วนท้องถิ่น ก็อยากให้โครงการนี้เกิดขึ้นในต่างจังหวัดนอกจากกรุงเทพมหานครอีกสักแห่งหนึ่ง

ทางด้านตัวแทนผู้ประกอบการ นายเลอเลิศ อมรสังข์ ผู้จัดการประชาสัมพันธ์ โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ เผยว่า เห็นด้วยต่อการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง และพื้นที่ใกล้เคียงในระบบรถรางไฟฟ้า เนื่องจากในปัจจุบันการจราจรพื้นที่อำเภอศรีราชา มีปัญหาอย่างมาก และเห็นควรว่าจะมีการดำเนินการให้เร็วที่สุดเ นื่องจากในอนาคตอันใกล้นี้ อำเภอศรีราชา ซึ้งถูกเลือกให้เป็นพื้นที่การพัฒนา EEC ดังนั้น การพัฒนาในทุกด้านจะเกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอศรีราชา ดังนั้น อนาคตการจราจรในพื้นที่จะหนาแน่นขึ้น หากไม่รีบดำเนินการการจราจรในเมือง และระหว่างเมืองมีปัญหาแน่นอน


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...