xs
xsm
sm
md
lg

มุกดาหารเร่งกำจัดขยะตามโครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข”

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายสกลสฤษฎ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
มุกดาหาร - ผู้ว่าฯ มุกดาหาร จัดกิจกรรมทำความสะอาดเมือง คัดแยกขยะ ตามโครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” เพื่อรักษาความสะอาดให้ถูกทาง และจัดการปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

วันนี้ (4 พ.ย.) นายสกลสฤษฎ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย ที่ให้จังหวัดบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกิจกรรมรณรงค์กำจัดขยะ ลดการทิ้งขยะ การรักษาความสะอาดภายในชุมชน ถนน ตลาดสด สถานที่สาธารณะ แหล่งท่องเที่ยว กำจัดผักตบชวา วัชพืช และสิ่งปฏิกูลในแม่น้ำลำคลอง และแหล่งน้ำอื่น

โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ตามโครงการเมืองสวย น้ำใส ให้เกิดความยั่งยืน และรณรงค์ให้เกิดกระแสการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557

การดำเนินกิจกรรมตามโครงการได้ดำเนินการพร้อมกัน โดยเริ่มรณรงค์ทำความสะอาดตามถนน สถานที่สาธารณะ แหล่งท่องเที่ยว แหล่งน้ำ ในทุกพื้นที่ทั้งเทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง ตลาดสด และสถานที่สาธารณะทุกแห่ง เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ทั้งมีกิจกรรมให้ความสำคัญรักษาความสะอาด การสร้างความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะอย่างครบวงจร การลดปริมาณขยะ รวมทั้งนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ในระยะยาว เพื่อให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และเกิดความยั่งยืนกำลังโหลดความคิดเห็น