xs
xsm
sm
md
lg

สระแก้วจัดโครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


สระแก้ว - จังหวัดสระแก้ว จัดโครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” เพื่อร่วมกันสร้างวินัย และรณรงค์ให้คนในชาติร่วมกันรักษาความสะอาด การจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ เพื่อให้คนไทยมีคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมที่ดี และเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันนี้ (4 พ.ย.) ที่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา โดยมีนายประพันธ์ กาใจทราย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว เป็นผู้กล่าวรายงาน

นายประพันธ์ กาใจทราย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย จัดโครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” ขึ้น เพื่อร่วมกันสร้างวินัย และรณรงค์ให้คนในชาติร่วมกันรักษาความสะอาด การจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง การคัดแยกขยะ เพื่อลดปริมาณขยะ การทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกทาง และการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ เพื่อให้คนไทยมีคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมที่ดี และเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ด้าน นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกันจัดทำโครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ทุกภาคส่วนช่วยกันรณรงค์การกำจัดขยะ ลดทิ้งขยะ การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน ถนน สถานที่สาธารณะ แหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งกำจัดผักตบชวา วัชพืช และสิ่งปฏิกูลในแม่น้ำลำคลอง และแหล่งน้ำอื่นๆ

โดยจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ สิ่งแวดล้อมที่ดี และความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในสถานที่ราชการ รวมถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ชุมชนต่างๆ นำไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน และรณรงค์ให้เกิดกระแสการรักษาความสะอาดในที่สถานที่ราชการ และที่สาธารณะต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น