xs
xsm
sm
md
lg

มูลนิธิชัยพัฒนามอบเมล็ดพันธุ์พระราชทานให้ต้วแทนเกษตร อ.ยางตลาด

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


กาฬสินธุ์ - ดร.ลลิต ถนอมสิงห์ ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา มอบเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานให้แก่ผู้นำชุมชน ตัวแทนเกษตรกร ต.นาเชือก อ.ยางตลาด นำไปเพาะปลูกขยายพันธุ์บรรเทาความเดือดร้อนค่าใช้จ่าย และสร้างรายได้ยั่งยืนตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง

วันนี้ (29 ก.ค.) ที่ศูนย์เครือข่ายอินทร์ทรง ต.นาเชือก อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ดร.ลลิต ถนอมสิงห์ ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานเปิดป้ายที่ทำการศูนย์เครือข่ายอินทร์ทรง แหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรผสมผสานและเกษตรอินทรีย์ ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทาน

โดยมีนายอุดม สมรส รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายฐานวัฒน์ ธนโชคชัยอนันต์ นายอำเภอยางตลาด นายทรงศักดิ์ ภูขามคม ประธานศูนย์เครือข่ายอินทร์ทรง นำส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ตัวแทนเกษตรกร นักเรียน นักศึกษาร่วมงานจำนวนมาก

ดร.ลลิต กล่าวว่า มูลนิธิชัยพัฒนา เป็นมูลนิธิที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการพัฒนาอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในด้านเศรษฐกิจ และสังคม ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พึ่งพาตนเองได้ โดยก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2531

โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงดำรงตำแหน่งองค์นายกมูลนิธิ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานบริหารมูลนิธิ และมีนายสุเมธ ตันติเวชกุล เป็นเลขาธิการมูลนิธิ

การดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนา จะเน้นกิจกรรมการพัฒนาที่ไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการของรัฐ แต่จะพยายามสนับสนุน ส่งเสริม และประสานงานให้โครงการต่างๆ เกิดความสมบูรณ์ และสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับสถานการณ์ เช่น การสนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ หรือศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อเป็นแหล่งศึกษาวิจัยให้แก่ชุมชนได้เข้ามาศึกษาด้านการเกษตรผสมผสาน หรือเป็นโรงเรียนเกษตรอินทรีย์

อย่างกรณีที่ได้เปิดศูนย์เครือข่ายอินทร์ทรง และมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทาน พืชผักสวนครัวหลายชนิดให้แก่ผู้นำชุมชน ตัวแทนเกษตรกรได้นำไปเพาะปลูกขยายพันธุ์ หลังได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ทังนี้ เพื่อให้มีพืชผักประกอบอาหารในครัวเรือน หรือเพาะปลูกเพื่อการค้า เป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง


กำลังโหลดความคิดเห็น