xs
xsm
sm
md
lg

อบต.วังใหม่เตรียมจัดตั้งกองทุน 10 หมู่บ้าน

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นริศ กิจอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ จังหวัดจันทบุรี
จันทบุรี-องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ จังหวัดจันทบุรี เน้นเรื่องระบบการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อนำไปสู่คุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีขึ้น พร้อมเน้นการส่งเสริมอาชีพและการจัดตั้งกองทุนทั้ง 10 หมู่บ้าน

นายนริศ กิจอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ เปิดเผย ถึงการบริหารงานดูแลรับผิดชอบในท้องถิ่นว่า องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ แม้จะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเล็กๆ มี 10 หมู่บ้าน แต่การพัฒนาไม่ได้เล็กตามไปด้วย

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ รวมทั้งผู้บริหารและสมาชิกทั้ง 10 เขต ต่างมุ่งมั่นที่จะเข้าไปดูแลรับผิดชอบท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้า เพื่อให้ทัดเทียมเหมือนกับองค์การบริหารส่วนตำบลอื่นๆและท้องถิ่นอื่นๆ ในเรื่องนี้องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ ได้มีนโยบายและเน้นในการพัฒนาเรื่องของระบบการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลักสำคัญ เพื่อนำไปสู่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

เช่น การจัดตั้งกองทุนสวัสดิ์การชุมชน ทั้ง 10 หมู่บ้าน ซึ่งประชาชนสามารถที่จะมีเงินเก็บหรือสามารถกู้ยืมในการนำไปประกออาชีพหรือลงทุนต่างๆได้ กับดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าธนาคาร นอกจากนี้กองทุนสวัสดิ์การชุมชนทั้ง 10 ชุมชน มีเงินหมุนเวียนกว่า 100 ล้านบาทและเป็นกองทุนสวัสดิ์การชุมชนตัวอย่างอีกด้วย

การส่งเสริมอาชีพของประชาชน เช่น การจัดตั้งกลุ่มปรับปรุงคุณภาพ ทุเรียน และเงาะ การส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาใช้ปุ๋ยอินทร์แทนการใช้ปุ๋ยเคมีที่ทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เน้นการอนุรักษ์ป่าปลูกป่าทดแทน รวมทั้งการเน้นการพัฒนาท้องถิ่นในด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เช่น การจัดสร้างฝายแม้วเพื่อชะลอน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง ตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การจัดสร้างถนนหนทาง

การจัดแหล่งเก็บกักน้ำ การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนทั้ง 10 ชุมชน และการพัฒนาคุณภาพผลผลิตในชุมชนให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับสู่ตลาดในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการจัดหาตลาดมารองรับในช่วงผลผลิตผลไม้ออกมาเป็นจำนวนมาก เพื่อไม่ให้เกษตรกรชาวสวนขายผลไม้ได้ในราคาที่ตกต่ำ

นอกจากนี้เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนทั้ง 10 หมู่บ้านด้วย ทำให้ในปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่เป็นที่พึงพอใจของประชาชนทั้ง 10 หมู่บ้านได้เป็นอย่างดี ประชาชนมีคุณภาพ ชีวิตความเป็นอยู่ดี และมีอาชีพในทุกชุมชน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ กล่าวเสริมอีกว่า นอกจากในด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ทั้ง 10 หมู่บ้านแล้ว ประชาชนยังให้ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดที่จะเข้ามาในชุมชน โดยชุมชนทั้ง 10 ชุมชน ต่างพร้อมใจจัดตั้งอาสาแต่ละหมู่บ้านเข้ามาดูแลในเรื่องของปัญหายาเสพติด เพื่อที่จะเป็นหูเป็นตาให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ และผู้นำในท้องถิ่นแล้ว ยังเป็นการช่วยเป็นกำลังสำคัญให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ จังหวัดคอยเฝ้า ติดตาม และช่วยกันดูแลชุมชนให้ปลอดภัยจากยาเสพติดด้วย

จนในปัจจุบัน 10 หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี เป็นหมู่บ้านสีขาวตัวอย่างที่ได้รับการยอมรับจากทางจังหวัด ที่มีองค์การบริหารส่วนตำบลอื่นๆเข้ามาศึกษาดูงานในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลอื่นๆได้มีการนำรูปแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่วังใหม่ไปปรับใช้ในชุมชน และองค์การบริหารส่วนตำบลของตนเองจนเป็นที่ยอมรับไปทั่วประเทศอีกด้วย
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...