xs
xsm
sm
md
lg

กาฬสินธุ์รุกแก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


กาฬสินธุ์ -จังหวัดกาฬสินธุ์สนองนโยบายกระทรวงมหาดไทย แก้ปัญหายาเสพติดเชิงรุก จัดประชุมผู้ประกอบการสถานบริการและสถานบันเทิง หวังร่วมเป็นกลไกจัดระเบียบสังคม ร่วมแก้ไขปัญหาสังคมและยาเสพติดอย่างยั่งยืน

วันนี้ (28 ก.พ.) ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นายพัณณ์เดชน์ ศรีจันทร์ ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานประชุมมอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีเจ้าของสถานประกอบการ สถานบริการบันเทิงในจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้ารับนโยบายจำนวน 400 คน

นายพัณณ์เดชน์ ศรีจันทร์ ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จากการที่กระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายแก่ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานต่างๆ เน้นให้ปฏิบัติการเชิงรุกแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาครอบครัว รวมทั้งปัญหาเด็กและเยาวชนอย่างจริงจัง กำหนดแนวทางเพิ่มความเข้มข้นบังคับใช้กฎหมาย การปราบปรามการค้า การแพร่ระบาดของยาเสพติด

รวมทั้งขจัดปัจจัยเงื่อนไขที่เป็นแหล่งมั่วสุม หรือแหล่งอบายมุข ที่ชักนำไปสู่ปัญหายาเสพติดและปัญหาสังคม เพื่อสนองนโยบาย การแก้ปัญหายาเสพติดและปัญหาสังคมอื่นๆ โดยเฉพาะการควบคุมพื้นที่ สถานที่เสี่ยง และล่อแหลมต่อการกระทำความผิด เช่น สถานบริการ สถานบันเทิง สถานประกอบการร้านค้า ร้านคาราโอเกะ หอพัก บ้านเช่า โรงแรม รีสอร์ต ในจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงจัดโครงการประชุมผู้ประกอบการสถานบริการ สถานประกอบการขึ้น

สำหรับวัตถุประสงค์ของการัจัดประชุม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ผู้ประกอบสถานบริการต่างๆ รับทราบและเข้าใจระเบียบ กฎหมาย ข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับสถานบริการ และแนวทางการจัดระเบียบสังคม เพื่อส่งเสริมพัฒนาการประกอบการด้านบันเทิงในจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้มีนัยด้านคุณธรรม จริยธรรม และการประกอบอาชีพตามหลักสัมมาอาชีวะ และเพื่อให้ผู้ประกอบสถานบริการ มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนแนวคิดปรับปรุงกิจการของตน เสนอแนะปัญหาต่างๆ กับหน่วยงานราชการ เพื่อร่วมกันจัดระเบียบสังคม และป้องกันปัญหาสังคมและยาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
กำลังโหลดความคิดเห็น