xs
xsm
sm
md
lg

หนองคายคุมเข้มร้านเกม-แหล่งเริงรมย์

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

หนองคาย -อำเภอเมืองหนองคาย ชี้แจงผู้ประกอบการในพื้นที่ร่วมจัดระเบียบสังคม โดยเฉพาะร้านเกม และสถานบันเทิง ร้านคาราโอเกะ ต้องมีใบอนุญาตจากเจ้าหน้าที่

ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองหนองคาย ว่าที่ร้อยตรีโกมล บุญสูงเพชร นายอำเภอเมืองหนองคาย เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดระเบียบสังคมและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 1 โดยได้เชิญผู้ประกอบการในพื้นที่อำเภอเมืองหนองคาย เข้ารับฟังแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ก่อนจะเริ่มเดินหน้าจัดระเบียบสังคมในลำดับต่อไป

ว่าที่ร้อยตรีโกมล บุญสูงเพชร นายอำเภอเมืองหนองคาย กล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สนับสนุนการเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างสุจริตโปร่งใสและเที่ยงธรรม พร้อมทั้งมอบหมายพันธกิจเร่งด่วนในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย การแก้ไขปัญหายาเสพติด, สถานบริการ, การจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล, การปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า

ที่สำคัญคือการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาความยากจนให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะในเรื่องการจัดระเบียบสังคม ได้เน้นให้ผู้ประกอบการร้านเกมส์ ร้านคาราโอเกะ และสถานบันเทิงทุกแห่ง ต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ มีใบอนุญาตประกอบการที่ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน เข้มงวดกับการเปิดปิดสถานบริการต่าง ๆ รวมทั้งการเข้าใช้บริการของเด็กและเยาวชน ในสถานที่ที่ต้องห้ามและในเวลาที่ไม่เหมาะสม
กำลังโหลดความคิดเห็น