xs
xsm
sm
md
lg

กลุ่มบริษัทบางจากรับมอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนจากสถาบันไทยพัฒน์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทในกลุ่มบริษัทบางจากรับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนประจำปี 2566 โดยบริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 นอกจากนี้ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) รับมอบประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition โดยมี ดร. พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์ เป็นประธานและผู้มอบรางวัลในพิธีมอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนประจำปี 2566 จัดโดยสถาบันไทยพัฒน์ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

นางนฤพรรณ สุธรรมเกษม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานยุทธศาสตร์องค์กรและ ความยั่งยืน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัลเกียรติคุณ “Sustainability Disclosure Award” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 นับตั้งแต่ปี 2563 โดยบางจากฯ ได้เข้าเป็นสมาชิกประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (Sustainability Disclosure Community: SDC) ที่สถาบันไทยพัฒน์จัดตั้งขึ้นในปี 2562 สะท้อนความโดดเด่นในการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนต่อสาธารณะตามมาตรฐานสากลด้วยความโปร่งใส ครบทุกมิติทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ ในปี 2566 มีองค์กรที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณ (Award) 54 แห่ง
ขณะที่บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) โดยนายวีรชัช อุดรเดชอุดม ผู้อำนวยการ ฝ่ายการลงทุน รับมอบประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) โดยมี นายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้รับมอบประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition ซึ่งเป็นครั้งแรกหลังจากได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน โดยมีองค์กรที่ได้รับประกาศเกียรติคุณในปี 2566 จำนวน 49 แห่ง

ทั้งนี้รางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักและให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานที่ครอบคลุมมิติ ESG ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในระยะยาว รวมทั้งการตอบสนองต่อ SDGs เป้าหมายที่ 12.6 โดยรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน แบ่งเป็น 3 ประเภทรางวัล ได้แก่ 1) รางวัลเกียรติคุณ (Sustainability Disclosure Award) 2) ประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition) และ 3) กิตติกรรมประกาศ (Sustainability Disclosure Acknowledgement) โดยพิจารณาจากเกณฑ์ 3 ด้าน ที่อ้างอิงจาก Ceres-ACCA ประกอบด้วย ด้านความสมบูรณ์ (Completeness)ของเนื้อหา ด้านความเชื่อถือได้ (Credibility) ของเนื้อหา และการสื่อสารและนำเสนอ (Communication) ของเนื้อหา จากข้อมูลรายงานความยั่งยืนของบริษัทที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ


กำลังโหลดความคิดเห็น