xs
xsm
sm
md
lg

พรูเด็นเชียลจุดประกายสร้างองค์กรส่งต่อการให้ที่ยั่งยืน “ชีวิตมีกัน ... ทุกวันดีกว่า” ด้วยกลยุทธ์ ESG

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ พรูเด็นเชียล ประเทศไทย เน้นย้ำการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบทั้งต่อลูกค้า พนักงาน ชุมชน และสังคม ซึ่งสิ่งนี้คือหัวใจสำคัญของการวางกลยุทธ์และดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน ดังนั้น บริษัทฯ จึงวางกรอบการดำเนินงาน ESG (Environment, Social และ Governance) สู่การปฏิบัติจริงในทุกส่วนธุรกิจ ด้วยแนวคิด “Igniting Business with ESG : จุดประกายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ ด้วยกลยุทธ์ ESG” มุ่งสร้างผลลัพธ์เชิงบวกในสังคมไทยผ่านโครงการต่างๆ ที่สนับสนุนด้านการศึกษา สุขภาพ หรือ สิ่งแวดล้อม ล่าสุด พรูเด็นเชียลฯ ได้เปิดตัวแคมเปญ “การให้ที่ยั่งยืน คือ การให้ที่ส่งต่อได้” ส่งต่อการให้จากองค์กรสู่สังคม โดยทุกๆ 1 กรมธรรม์ใหม่ จะส่งต่อการให้อีก 1 ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างกรุงเทพมหานครตลอดจนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรัฐมากกว่า 70,000 กรมธรรม์ ทุนประกันรวมกว่า 7,000,000,000 บาท

นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พรูเด็นเชียล ประเทศไทย เปิดเผยว่า “ขณะนี้หลายองค์กรต่างตื่นตัวกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม (environment), สังคม (social) และธรรมาภิบาล (governance) ซึ่งเป็นส่วนสำคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ที่สอดรับกับเทรนด์การเปลี่ยนแปลงของโลก อย่างเช่น การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society) ความเสี่ยงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) รวมถึงประเด็นความไม่เสมอภาค และความเหลื่อมล้ำในสังคม (Social Division) โดยที่ผ่านมา พรูเด็นเชียล ประเทศไทย และกลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล ได้มีการจัดทำโครงการที่ให้การสนับสนุนในประเด็นดังกล่าว พร้อมรายงานความคืบหน้าผ่านรายงานความยั่งยืนประจำปี สอดคล้องกับทิศทางและแนวโน้มความสำคัญด้านความยั่งยืนที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศไทย และสังคมโลก

“หนึ่งในประเด็นที่น่าสนใจคือ ประเทศไทยมีคนที่ถือกรมธรรม์อยู่ประมาณ 38-39% จากสัดส่วนประชากรทั้งหมดในประเทศไทย นับว่าคนไทยมากกว่าครึ่งยังไม่มีความคุ้มครองใดๆ ในชีวิต สำหรับ พรูเด็นเชียล ได้กำหนดกรอบการดำเนินงาน ESG แบ่งออกเป็น 3 เสาหลัก คือ 1. สร้างการเข้าถึงทางด้านความมั่นคงทางสุขภาพและการเงินอย่างเท่าเทียม 2. การลงทุนอย่างรับผิดชอบ และ 3. การสร้างธุรกิจที่ยั่งยืน ตามเจตนารมณ์ขององค์กร “ชีวิตมีกัน ... ทุกวันดีกว่า” (Prudential For Every Life For Every Future) ใน 3 มิติ ประกอบไปด้วย

1. ทำให้ทุกวันดีกว่า...ด้วยการสร้างการเข้าถึงความคุ้มครองด้านสุขภาพและการเงินอย่างเท่าเทียม ผ่านการส่งมอบความร่วมมือและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อผลลัพธ์ด้านสุขภาพ, การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ยั่งยืน

2. ทำให้ทุกวันดีกว่า...ด้วยการลงทุนอย่างรับผิดชอบ โดยมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนถ่ายสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ โดยลดการปล่อยคาร์บอนในการลงทุนและการมีส่วนร่วมกับผู้ออกนโยบายและผู้ถือหุ้นเพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบและเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3. ทำให้ทุกวันดีกว่า...ด้วยการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านการสนับสนุนคนในองค์กรให้ตระหนักถึงความยั่งยืน รวมทั้งสร้างมาตรฐานเรื่องความยั่งยืนในระดับผู้นำขององค์กร

พรูเด็นเชียลฯ ยึดลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ ดังนั้น ทุกสิ่งที่เราลงมือทำ เราจึงมุ่งมั่นที่จะทำให้คนไทยได้เข้าถึงแผนประกันต่างๆ ที่ครอบคลุมการใช้ชีวิตในทุกด้าน เพื่อให้พวกเขาได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่และไปถึงจุดมุ่งหมายที่วางไว้
กำลังโหลดความคิดเห็น