xs
xsm
sm
md
lg

เดินหน้าพัฒนาสังคม "มจร.วัดไร่ขิง" จัดตั้ง “สมัชชาพระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5”

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์มจร.วัดไร่ขิง จัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 “สังคมใหม่ในโลกหลังโควิด-19” พร้อมจัดตั้ง “สมัชชาพระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5” ผ่านระบบปฏิบัติการ 5 ท (ทีม-ที่-ทาง-ทุน-ทำ)

วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) หรือ มจร วัดไร่ขิง จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 เรื่อง "สังคมใหม่ในโลกหลังโควิด-19" ณ หอประชุมราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จ.นครปฐม เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา โดย พระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา เป็นประธานพิธีเปิดงาน และบรรยายพิเศษ "โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 กับการพัฒนาสังคมไทยในยุค New Normal” นอกจากนี้ รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (เป็นตัวแทน ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม) ปาฐกถาพิเศษ “สุวรรณภูมิศึกษา : อารยธรรม ศาสนา และวิถีชีวิตของผู้คนบนผืนแผ่นดินบรรพชน”


ไฮไลท์สำคัญของการจัดงานในครั้งนี้ คือพิธีตั้งสมัชชาพระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 โดย พระเทพศาสนาภิบาล ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 (ส่วนกลาง) ผอ.วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี และคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ทุกรูป จากนั้น มีการเปิดเวทีสาธารณะในประเด็น "สร้างสื่อสันติ ลดอคติทางศาสนา" โดยทีมงานสำนักข่าว Thai PBS ก่อนที่จะปิดท้ายด้วยการบรรยายพิเศษของ พระราชปริยัติกวี อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเรื่อง “พระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในยุค New Normal”

สำหรับ "สมัชชาพระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5" ที่มีการจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ จะเป็นเครือข่ายการทำงานของพระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 ทั่วประเทศ ในการพัฒนาแผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 แบบมีส่วนร่วม และร่วมกันขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเพื่อการบรรลุเป้าหมายร่วมกันบนพื้นฐานของการสนองงานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5


โดยจะมีหน้าที่ดังนี้ 1. ประสานภาคีเครือข่ายในภาคส่วนต่างๆ เพื่อเกื้อกูลการทำงานระหว่างกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสนองงานการขับเคลื่อนโครงการฯ 2. ดำเนินการรวบรวมข้อเสนอจากภาคีเพื่อกำหนดแผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนโครงการฯ 3. จัดประชุมสมัชชาพระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 ประจำปี เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและกำหนดทิศทางการทำงานในโอกาสต่อไป 4. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานในพื้นที่ระหว่างเครือข่ายสมัชชา เพื่อถักทอเครือข่ายให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน 5. บูรณาการการปฏิบัติงานขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ร่วมกับคณะสงฆ์ องค์กรภาครัฐ องค์กรเอกชน และองค์กรทางสังคมทุกภาคส่วน และ 6. เป็นแกนนำเครือข่ายพระสงฆ์เฝ้าระวังสื่อชวนเชื่อทางศาสนา ร่วมขับเคลื่อนหลักสัมมาวาจาเพื่อสร้างสังคมปราศจากประทุษวาจา

โดยมีหลักสำคัญในการขับเคลื่อน "สมัชชาพระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5" ผ่านระบบปฏิบัติการ 5 ท (ทีม-ที่-ทาง-ทุน-ทำ) คือ 1. “ทีม” ต้องร่วมกันสร้างทีมและทำงานเป็นทีมเพื่อให้เกิดพลังในการทำงานที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง 2. “ที่” ต้องทำงานในเชิงพื้นที่เป็นหลัก และสร้างวงจรการไหลเวียนของข้อมูลจากพื้นที่หนึ่งไปสู่อีกพื้นที่หนึ่งเพื่อร่วมกันเรียนรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 3. “ทาง” ร่วมกันกำหนดทิศทางและแนวทางในการทำงานเพื่อความเป็นเอกภาพ และประเมินผลของความสำเร็จได้อย่างชัดเจน 4. “ทุน” ร่วมกันออกแบบการระดมทุน ก่อตั้งกองทุนเพื่อหล่อเลี้ยงสนับสนุนการทำงานของเครือข่ายสมัชชาในแต่ละพื้นที่อย่างเหมาะสม และ5. “ทำ” ร่วมกันลงมือทำงานที่เน้นเป้าหมายมุ่งสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและผนึกกำลังสร้างความเข้มแข็งให้พระพุทธศาสนา