xs
xsm
sm
md
lg

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ ทรงสอนพสกนิกร

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ ทรงสอนพสกนิกรให้การรู้จักความเข้าใจภูมิประเทศของตนเอง รู้จักพันธ์ุพืชการเกษตรในท้องถิ่น เพื่อจะได้มีการเปลี่ยนแปลงการทำเกษตรตามฤดูกาล จะได้ไม่ใช้เงินหรือทรัพยากรมากเกินไป การเปลี่ยนการเกษตรตามฤดู จะทำให้มีรายได้ สามารถช่วยเหลือตนเอง อยู่ในความพอเพียง


กำลังโหลดความคิดเห็น