xs
xsm
sm
md
lg

แบ่งปันความรู้-ประสบการณ์ “ธอส.” เผยเส้นทางศักยภาพ นำองค์กรสู่ความสำเร็จระดับสากล

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 ภาพ - ฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซึ่งได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) ประจำปี 2562 เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้องค์กรต่างๆ ได้ร่วมเรียนรู้ถึงวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในฐานะองค์กรตัวอย่างที่บริหารจัดการองค์กรด้วยแนวทางเกณฑ์ TQA ก่อเกิดเป็นกระบวนการทำงานที่เข้มแข็ง สู่การเป็นสถาบันการเงินรายแรกในประเทศไทยที่สามารถคว้ารางวัลคุณภาพแห่งชาติได้สำเร็จ

กิจกรรมศึกษาดูงานครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก “ฉัตรชัย ศิริไล” กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในการเป็นตัวแทนถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ ซึ่งจะบรรยายเจาะลึกใน 2 หมวดที่มีความโดดเด่น ได้แก่ การนำองค์กร (Leaderships) และบุคลากร (Workforce) นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังมีโอกาสได้เยี่ยมชมองค์กร แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซักถาม สร้างความรู้ความเข้าใจในการนำเกณฑ์ TQA มาเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการ และพัฒนาองค์กรของตนเองให้เกิดผลสำเร็จเช่นเดียวกัน

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award) เริ่มต้นตั้งแต่มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2539 ถือเป็นรางวัลระดับมาตรฐานโลก เนื่องจากมีพื้นฐานทางเทคนิค และกระบวนการตัดสินรางวัลเช่นเดียวกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ The Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) ซึ่งเป็นต้นแบบรางวัลคุณภาพแห่งชาติที่ประเทศต่างๆ หลายประเทศทั่วโลกนำไปใช้

โดยมีเจตจำนงเพื่อช่วยเหลือและสร้างผลลัพธ์ในการดำเนินงานที่เป็นเลิศให้แก่องค์กรทุกภาคส่วน ครอบคลุมด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2561 - 2562 ทั้ง 7 ด้าน แบ่งออกเป็นกระบวนการ 6 หมวดที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน และผลลัพธ์ 1 หมวด ได้แก่ 1. การนำองค์กร (Leaderships)2. กลยุทธ์ (Strategy)3. ลูกค้า (Customers)4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (Measurement, Analysis, and Knowledge Management)5. บุคลากร (Workforce)6. การปฏิบัติการ (Operations)7. ผลลัพธ์ (Results)

ภาพ - กิจกรรมศึกษาดูงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ในปี 2562 ที่ผ่านมามีองค์กรได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ (Thailand Quality Class Plus : Operation) และรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) จำนวนทั้งสิ้น 13 องค์กร หนึ่งในนั้น คือ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ผู้คว้ารางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) ประจำปี 2562 ด้วยคะแนนผลการตรวจประเมินที่สูงกว่า 650 คะแนน

จากการที่ "ธนาคารอาคารสงเคราะห์" ได้พยายามขับเคลื่อนองค์กรภายใต้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2559 จนได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) ประจำปี 2561 ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง และจุดที่ควรปรับปรุงมาใช้ในการวางแผนเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้สมบูรณ์มากขึ้น เกิดการบูรณาการร่วมกันอย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกันทุกระดับ สร้างความสำเร็จในการดำเนินงานที่โดดเด่นใน 2 ด้าน ได้แก่ การนำองค์กร (Leadership) และบุคลากร (Workforces)

ด้านการนำองค์กร ผู้นำระดับสูงมุ่งมั่นขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จทั้งปัจจุบันและอนาคต ผ่านระบบการนำองค์กร หรือ GHB SMART Leadership System เพื่อกำหนด/ทบทวนพันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยม (MVV) ที่เหมาะสมกับทิศทางองค์กร

ด้านบุคลากร มุ่งเน้นให้บุคลากรทำงานอย่างมีความสุข และมุ่งมั่นสู่เป้าหมายเดียวกัน ผ่านกลยุทธ์ 5 R คือ Recruit - การสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพ Retrain - การพัฒนาทักษะของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง Reallocate - การจัดสรรบุคลากรให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง Restructure - การปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อให้เกิดความคล่องตัว และ Re-Attitude – ปรับเปลี่ยนความคิดเพื่อให้ตอบสนองต่อการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล