xs
xsm
sm
md
lg

ให้รีบ! NIA ชวนคนไทยประลองไอเดียเพื่อชาติ ในงานประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ปี 2563

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์
แม้ยังอยู่ในช่วงวิกฤต COVID-19 ที่แพร่ระบาดไปทั่วโลก แต่ NIA ยังเชื่อมั่นในพลังแห่งความสร้างสรรค์ของคนไทย จึงเดินหน้าเชิญชวนให้คนไทยส่งผลงานเข้าประกวด “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี 2563”


ตามพันธกิจของ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ที่มุ่งส่งเสริมการสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติ สร้างโอกาสในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานทางนวัตกรรม และยกระดับทักษะและความสามารถทางนวัตกรรมของกลุ่มเป้าหมาย NIA จึงได้จัดการประกวด “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ” มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปีนี้เป็นปีที่ 16 เพื่อเป็นเวทีเชิดชูเกียรติคนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมที่มีความโดดเด่นและก่อประโยชน์ต่อประเทศในหลากหลายมิติ


อีกทั้งยังเป็นการสร้างให้เกิดความภาคภูมิใจในศักยภาพของคนไทยและเผยแพร่ต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมด้านต่างๆ สู่สาธารณชนในวงกว้าง รวมถึงกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวด้านนวัตกรรมในทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นชาติแห่งนวัตกรรมอย่างแท้จริง


ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กล่าวว่า รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติถือเป็นรางวัลนวัตกรรมอันทรงเกียรติสูงสุดของวงการนวัตกรรมไทย “นวัตกรรมไม่ใช่แค่เทคโนโลยีเท่านั้น เพราะถ้านำมาใช้ไม่ได้ก็เป็นแค่เทคโนโลยีที่อยู่บนหิ้ง แต่ต้องมี Business Model ที่เอาชนะใจคนที่ไม่เคยใช้ ชื่นชอบ และหันมาใช้ให้ได้ เพราะนี่คือหัวใจของนวัตกรรม ไม่เช่นนั้นแล้วก็จะเป็นเพียงแค่สิ่งประดิษฐ์และทรัพย์สินทางปัญญาเท่านั้น”


เมื่อปีที่แล้ว ปี 2562 ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมเป็น “ONE BRANDING” ซึ่งแบ่งเป็น 5 ด้าน ครอบคลุมในทุกมิติ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ทุกขนาดองค์กร โดยองค์กรแต่ละขนาดจะแข่งกันเองเพื่อไม่ให้เกิดแต้มต่อหรือเสียเปรียบกันระหว่างองค์กรขนาดใหญ่และขนาดเล็กที่มีกำลังและทรัพยากรไม่เท่ากัน โดยอาศัยช่องทางเว็บไซต์ www.award.nia.or.th เป็น ‘ONE GATEWAY’ สำหรับเผยแพร่ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร การประกาศผล และดูผลงานชนะเลิศปีที่ผ่านมาแบบ One Stop Service เพื่อสร้างให้เกิด‘One STANDARD’ ของมาตราฐานการตัดสินรางวัลผ่านการพิจารณาการตัดสินจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการตัดสินรางวัลนวัตกรรมเพียงชุดเดียวเพื่อตัดสินรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติทั้ง 5 ด้าน โดยคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิล้วนเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงและมีผลงานที่ได้รับการยอมรับในวงกว้าง อาทิ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ที่ปรึกษา เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา, รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ประธานอนุกรรมการ ประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ, ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, หม่อมหลวงคฑาทอง ทองใหญ่ นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจค้าส่ง เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป, คุณจิราพร ศรีสอ้าน รองกรรมการจัดการผู้อาวุโส บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด และ รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น


‘One System’ ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับการดูแลติดตามผลและรับคำปรึกษาจาก NIA และหลังกระบวนตัดสินสิ้นสุดลง จะจัดให้พิธีมอบรางวัลในวันที่ 5 ตุลาคม ซึ่งตรงกับ “วันนวัตกรรมแห่งชาติ” และมีการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็น “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย”


รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติในปีนี้ มีการจัดแบ่งใหม่เป็น 5 ด้าน


1. รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ เป็นผลงานนวัตกรรมที่สร้างให้เกิดคุณค่าเชิงพาณิชย์ และเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ ได้แก่ องค์กรขนาดใหญ่ (คัดเลือกโดยวิธี Social Listening เพื่อยกย่องเชิดชูให้เป็นแบบอย่างในการดำเนินธุรกิจ) วิสาหกิจขนาดกลาง และวิสาหกิจขนาดย่อมและวิสาหกิจรายย่อย


2. รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นผลงานนวัตกรรมที่สร้างให้เกิดคุณค่าต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม แบ่งประเภทตามลักษณะขององค์กร หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และองค์กรเพื่อสังคมและชุมชน


3. รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ เป็นผลงานนวัตกรรมที่นำการออกแบบมาสร้างให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์และบริการ แบ่งประเภทตามลักษณะผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการออกแบบบริการ


4. รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสื่อและการสื่อสาร เป็นผลงานนวัตกรรมและบุคคลที่มีความสร้างสรรค์ในการสร้างสรรค์เนื้อหาและการสื่อสารรูปแบบใหม่ แบ่งประเภทตามลักษณะผลงานผลงานนวัตกรรมสื่อและการสื่อสาร และผู้สื่อสารนวัตกรรม โดยเปิดโอกาสให้ทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา


5. รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการนวัตกรรมในองค์กรอย่างโดดเด่น ตั้งแต่ระดับยุทธศาสตร์ ระดับกระบวนการ ไปจนถึงระดับโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร โดยแบ่งประเภทตามขนาดขององค์กร ได้แก่ องค์กรขนาดใหญ่ องค์กรขนาดกลาง และองค์กรขนาดเล็ก รางวัลนี้ไม่เปิดรับสมัครแต่จะใช้ Social Listening เป็นเครื่องมือในการวัดผลนำไปสู่การต่อยอดทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริง


รางวัลที่ผู้ชนะได้รับในปีนี้ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศในแต่ละประเภท จะได้รับพระบรมรูปพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย เงินรางวัล 100,000 บาท รางวัลที่ 2 ในแต่ละประเภท จะได้รับโล่เชิดชูเกียรติ เงินรางวัล 50,000 บาท รางวัลที่ 3 ในแต่ละประเภท จะได้รับโล่เชิดชูเกียรติ เงินรางวัล 25,000 บาท


นอกจากนี้ ผู้ชนะยังได้รับสิทธิพิเศษอื่น ๆ อีก จากทาง NIA ด้วย เช่น ได้รับสิทธิในการพัฒนาศักยภาพทางนวัตกรรมจากการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ จาก NIA Academy และศึกษาดูงานนวัตกรรมองค์กรชั้นนำด้านนวัตกรรมในต่างประเทศ ได้รับโอกาสในการพัฒนาต่อยอดผลงานนวัตกรรมโดยการสนับสนุนด้านเงินทุนจากทางสำนักงาน และได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิดชูเกียรติผ่านสื่อมวลชน ช่วยสร้าง Brand Awareness หรือ Product Awareness ขณะเดียวกันยังได้รับการการันตีด้วยตราสัญลักษณ์ของ NIA ในบรรจุภัณฑ์ ทำให้เกิด Sale Talk ที่ดี สร้างความโดดเด่น ความน่าเชื่อ และเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภค


ผู้ที่สนใจส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี 2563 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563โดยรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครผ่านทางออนไลน์ที่ www.award.nia.or.th