xs
xsm
sm
md
lg

เทคนิคสวดมนต์ เปลี่ยนชีวิตรับปีใหม่ (ให้ดีกว่าปีเก่า)

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


 เราทุกคนต้องการความสุขในชีวิต
        แต่ความสุขเกิดจากอะไร?
       ความสุข...เกิดจากการมีสติ มีปัญญา
        สามารถจัดการกับความรู้สึตัวเอง
        และรับมือกับความทุกข์ที่เข้ามาหาเรา
        แต่การใช้ชีวิตหมุนไปตามโลกภายนอก
       ทำให้เราหลงลืมโลกภายในของตัวเอง
       สุดท้าย เราหาความสุขไม่เจอ
        เพราะฉะนั้น ถ้าอยากให้ชีวิตมีความสุข
       ลองหันกลับมาอยู่กับตัวเอง เริ่มต้นง่ายๆ ด้วยการสวดมนต์
       สวดมนต์นี่แหละ ที่จะเป็นการส่งความสุขที่ดีที่สุด

 “ไหว้พระด้วยใจที่เคารพศรัทธาในพระรัตนตรัยสูงสุด ได้ผลดีแก่จิตใจยิ่งกว่ายกมือไหว้พร้อมอฐิษฐานปรารถนาสิ่งนั้น สิ่งนี้” คือ คำกล่าวของ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก
       “สวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดีชีวิตดี”
       ธรรมะง่ายๆ ที่เริ่มจากการลงมือทำ เพียงแค่นำหลักธรรมไปปรับใช้เพื่อการดำเนินชีวิตที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่น และอยู่บนทางสายกลาง ซึ่งการสวดมนต์นั้น เป็นดั่งพลังที่มีอานุภาพเพราะช่วยกล่อมเกลาสร้างจิตใจให้เป็นกุศลจนก่อให้เกิดเป็นความสุข สร้างพลังอำนาจทางจิตใจให้มีสติ ปัญญา และพินิจพิเคราะห์ถึงสิ่งต่างๆที่จะนำไปสู่การคลี่คลายปัญหาได้ หากยิ่งได้ทราบความหมายของบทสวดมนต์ก็จะสามารถนำไปปรับใช้และเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นได้
        กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีแม้จะเสร็จสิ้นไปแล้ว แต่สิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมนี้ ยังหวังว่าจะมีผลต่อเนื่องอย่างยั่งยืน อย่างน้อยก็ตลอดปี 2558 ที่กำลังจะมาถึงนี้
       เพราะความพิเศษอย่างหนึ่งของการสวดมนต์ข้ามปีครั้งล่าสุดนี้ก็คือ บทสวดมนต์ ที่ ดร.พระมหาสุทิตย์ อาภากโร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยอธิบายว่า บทสวดมนต์สำหรับใช้ในคืนข้ามปีที่ได้บรรจุอยู่ในแอปพลิเคชั่นThaiHealth : Pray for Lifeได้ผ่านการจัดหมวดหมู่ให้เกิดความชัดเจน ซึ่งบทสวดมนต์ที่คัดเลือกมาจะเป็นบทสวดมนต์ที่ให้ความหมายเพื่อสร้างความดีให้กับตนเอง ทำให้เกิดจิตใจที่เป็นกุศล เกิดสมาธิ และการตั้งสัจจะอฐิษฐานเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เกิดพลัง
       การสวดมนต์ เป็นสิ่งที่สามารถทำได้ทั้งปีไม่จำเป็นว่าต้องทำเพียงวันใดวันหนึ่ง โดยเฉพาะบทสวดมนต์ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาได้คัดเลือกมานั้นดร.พระมหาสุทิตย์ชี้ว่า เหมาะกับประชาชนจะสามารถสวดมนต์ได้ในชีวิตประจำวันทุกวัน เพราะเป็นการคัดบทสวดแบบย่อ พร้อมกันนั้นยังมีการแปลบทสวดมนต์ให้ประชาชนได้เข้าถึงคำสอนที่แท้จริงอีกด้วย บทสวดมนต์จึงแบ่งเป็นหมวดๆ
       คือหมวดการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาตนเอง
       มีบทนมการสิทธิคาถา บทมงคลสูตร บทโมระปริตร หมวดทำประโยชน์ให้สังคมส่วนรวม บทกรณียเมตตสูตร(ย่อ) บทวัฏฏะกะปริตร บทชัยปริตร
       หมวดทำความฝันและเป้าหมายให้เป็นจริง
       บทรตนสูตร(ย่อ) บทสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ บทชะยะสิทธิคาถา
       หมวดดูแลใส่ใจคนที่คุณรัก บทมงคลสูตร บทกรณียเมตตสูตร(ย่อ) บทโพชฌังคปริตร
       หมวดลด ละ เลิก เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น บทมงคลสูตร บทสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ บทชยะสิทธิคาถา
       หมวดให้อภัยและลดอัตตา บทกรณียเมตตสูตร(ย่อ) บทขันธปริตร บทอภยปริตร บทอุณหิสวิชัย และหมวดตั้งใจศึกษาและปฏิบัติธรรม บทมงคลสูตร บทกรณียเมตตสูตร(ย่อ) บทเทวะตาอุยโยชะนะคาถา บทสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ

       ในการสวดมนต์จะเริ่มจาก
       1.ความเป็นสิริมงคลในชีวิต
       2.หลักธรรมในเรื่องความเมตตา การให้ความรักต่อผู้คน และตนเอง เป็นการสอนให้เห็นถึงการให้ เอื้ออาทรต่อกัน ไม่แยกสี แบ่งเหล่ามองเห็นความแตกต่างและไม่แยกความเป็นมนุษย์
       3.ปัดเป่าเพศภัยอันตรายความโชคร้ายต่างๆ
       4.การใช้ชีวิตประจำวันว่าด้วยการระลึกคุณผู้มีพระคุณ
       5.การชนะ ซึ่งเป็นปรารถนาของมนุษย์ โดยเฉพาะการเอาชนะใจตนเอง ให้หมู่มารพ่ายแพ้เพื่อความเจริญ
       6.สัจจะธรรมของมนุษย์ เพื่อให้เข้าใจในรัก โลภ โกรธ หลง
       7.ความรักที่จะก่อให้เกิดความเมตตาซึ่งกันและกัน
       ดร.พระมหาสุทิตย์ได้ชี้แนวทางว่า บทสวดมนต์ที่จัดรวบรวมในครั้งนี้ สามารถนำไปเลือกสวดให้เหมาะสมกับชีวิตประจำวันได้ทุกวัน หากอยากได้กำลังใจและความมุ่งมั่นในด้านไหน ก็เพียงแต่ทำจิตใจให้สงบและสวดมนต์ในบทนั้นๆ ก็จะช่วยเสริมกำลังใจและความมุ่งมั่นที่จะทำให้เกิดความสำเร็จขึ้น ซึ่งบทสวดมนต์ที่ได้รวบรวมมาเป็นแบบย่อให้ประชาชนได้สวดได้ง่าย และหากสวดมนต์จากแอปพลิเคชั่นThaiHealth : Pray for Lifeจะมีเสียงบทสวดมนต์นำด้วย แต่ที่สำคัญที่สุด คือ คำแปลของบทสวดมนต์นั้นๆ ที่สามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้ในชีวิตประจำวัน เหมือนเป็นหลักธรรมประจำใจ
        เพราะมงคลชีวิตต้องเริ่มจากการคิดดี พูดดี ทำดี และต้องลงมือทำตลอดปี
       มาร่วมส่งความสุข ด้วยการสวดมนต์ข้ามปี ในคืนวันที่ 31 ธันวาคม ที่พุทธมณฑล และ วัดใกล้บ้าน
                 http://youtu.be/BGDIaoKrKaU
        เครดิตภาพ: อินเตอร์เน็ต
กำลังโหลดความคิดเห็น...