xs
xsm
sm
md
lg

ข่าวปลอม! รัฐบาลปรับการใช้งบประมาณปี 2565 โดยรวมเป็นงบเดียว ชื่อว่างบประมาณรายจ่ายบูรณาการ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรณีมีการโพสต์รัฐบาลปรับการใช้งบประมาณปี 2565 โดยรวมเป็นงบเดียว ชื่อว่างบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ทางสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงว่า งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3,100,000.0 ล้านบาท คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 โดยจำแนกเป็น 8 กลุ่มงบประมาณรายจ่าย ไม่ได้มีการรวมงบเป็นก้อนเดียวแต่อย่างใด

วันนี้ (1 พ.ค.) ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดีย เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง รัฐบาลปรับการใช้งบประมาณปี 2565 โดยรวมเป็นงบเดียว ชื่อว่างบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี พบว่าข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูลเท็จ

กรณีการโพสต์ที่ระบุว่า การจัดทำงบประมาณปี 2565 ท่านนายกฯ สั่งให้ปรับการใช้งบประมาณใหม่ โดยจะรวมเป็นงบเดียว โดยใช้ชื่อว่างบบูรณาการ ทางสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงว่า ประเด็นการปรับการใช้งบประมาณปี 2565 ใหม่ โดยจะรวมเป็นงบเดียวโดยใช้ชื่อว่างบบูรณาการนั้นไม่เป็นความจริง ซึ่งการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นไปตามหลักการและแนวทางที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. ดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และนโยบายสำคัญของรัฐบาล รวมทั้งการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ โดยคำนึงถึงความจำเป็นและภารกิจของหน่วยรับงบประมาณ ความต้องการในพื้นที่และแผนพัฒนาพื้นที่ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณและผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการภาครัฐ

2. ให้ความสำคัญกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มศักยภาพการถ่ายโอนภารกิจ การจัดบริการสาธารณะ ลดความเหลื่อมล้ำรวมทั้งการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ และประสิทธิผลการใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำงบประมาณให้ครอบคลุมทุกแหล่งเงิน โดยให้หน่วยรับงบประมาณ พิจารณานำเงินนอกงบประมาณหรือเงินสะสมคงเหลือมาใช้ดำเนินภารกิจของหน่วยงานเป็นลำดับแรก ควบคู่ไปกับการพิจารณาทบทวนเพื่อชะลอปรับลดหรือยกเลิกการดำเนินโครงการที่มีความสำคัญในระดับต่ำหรือหมดความจำเป็น รวมทั้งให้ความสำคัญกับการน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 มาประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับศักยภาพการ ใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ

4. ดำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ 2561 รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างครบถ้วน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 3,100,000.0 ล้านบาท ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 จำแนกเป็น 8 กลุ่มงบประมาณรายจ่าย ประกอบด้วย

1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง (11 รายการ) 571,047.3 18.42 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.42

2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ 1,032,010.9 33.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.29

3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 208,177.3 6.72 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.72

4. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 770,160.0 24.84 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.84

5. งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน 195,397.8 6.30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.30

6. งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ 297,631.4 9.60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.60

7. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง 596.7 0.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.02

8. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสำรองจ่าย 24,978.6 0.81 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.81

สำหรับงบบูรณาการรายจ่ายบูรณาการนั้น ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้บัญญัติข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบประมาณ รายจ่ายบูรณาการไว้ในมาตรา 16 มาตรา 31 และมาตรา 32 มีสาระสำคัญคือ งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้สำหรับแผนงานบูรณาการ ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ มีหน่วยรับงบประมาณตั้งแต่สองหน่วยขึ้นไปร่วมกันรับผิดชอบดำเนินการ โดยในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการให้มีการจัดทำแผนงานบูรณาการ ซึ่งประกอบด้วย เป้าหมายร่วม วัตถุประสงค์งบประมาณรายจ่ายที่ต้องใช้ในการดำเนินการ ระยะเวลาการดำเนินการที่ชัดเจน สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ รวมทั้งภารกิจของหน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลักและหน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ประหยัดและลดความซ้ำซ้อน

ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นและเห็นชอบข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ ซึ่งเป็นไปตามรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ สำนักงบประมาณกำลังดำเนินการจัดพิมพ์ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเอกสารประกอบงบประมาณระหว่างวันที่ 20 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2564 เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 และนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2564 ต่อไป

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงบประมาณ สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.bb.go.th หรือโทร 0-2265-1000

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3,100,000.0 ล้านบาท คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 โดยจำแนกเป็น 8 กลุ่มงบประมาณรายจ่าย ไม่ได้มีการรวมงบเป็นก้อนเดียวแต่อย่างใด

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี


กำลังโหลดความคิดเห็น