xs
xsm
sm
md
lg

กปน. ชูโครงการ “ระบบประปาโรงเรียน” ปีที่ 6 ปรับปรุงระบบประปาโรงเรียน ให้มีน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาดอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ระบบประปาโรงเรียน” ของการประปานครหลวง (กปน.) ณ โรงเรียนวัดหนองจิก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม โดยมี นายกวี อารีกุล รองผู้ว่าการ กปน. รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการ กปน. คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายชัยทัต แซ่ตั้ง นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา กรรมการ กปน. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ นายอำเภอกำแพงแสน นายสุชาติ บัวงาม รักษาการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก นายนัทวัฒน์ เหล่าเปี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองจิก หน่วยงานภาครัฐและเอกชน คณะผู้บริหาร พนักงาน กปน. อาจารย์ นักเรียนโรงเรียนวัดหนองจิก และชาวชุมชน เข้าร่วมพิธี


นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) กล่าวว่า กปน. เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจหลักในการผลิตน้ำประปาสะอาด ปลอดภัย คุณภาพดี ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) ให้บริการประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ โดยรับน้ำดิบจาก 2 แหล่ง ได้แก่ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา และลุ่มน้ำแม่กลอง มาผลิตน้ำประปา นอกจากภารกิจหลักแล้ว กปน. ยังให้ความสำคัญกับทรัพยากรน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัด ตลอดจนชุมชนและสังคมที่อยู่ต้นน้ำและอยู่ห่างไกลความเจริญ ซึ่งขาดโอกาสในการเข้าถึงน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาด กปน. จึงได้จัดทำโครงการระบบประปาโรงเรียน เพื่อปรับปรุงระบบประปาโรงเรียนวัดหนองจิก ซึ่งเป็นพื้นที่ในลุ่มน้ำแม่กลอง ให้เยาวชนในโรงเรียนและชุมชนมีน้ำสะอาดใช้สำหรับอุปโภคบริโภค เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี และในวันนี้ กปน. ได้จัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและอุปกรณ์ประหยัดน้ำ รวมทั้งอบรมให้ความรู้ช่างประปาเบื้องต้น เพื่อเสริมสร้างอาชีพและลดรายจ่ายในครัวเรือน ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนช่วยส่งเสริมความมั่นคงของเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างยั่งยืน


นายกวี อารีกุล รองผู้ว่าการ กปน. รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการ กปน. กล่าวเพิ่มเติมว่า ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา กปน. ได้ดำเนินโครงการ “ระบบประปาโรงเรียน” ด้วยการจัดหาและปรับปรุงระบบประปาของโรงเรียน พัฒนาระบบน้ำบาดาล ระบบเครื่องกรองน้ำ ระบบเครื่องสูบน้ำ ระบบท่อประปา จัดหาถังสูงสำหรับกักเก็บน้ำฝนและน้ำบาดาลและรางน้ำฝนสำเร็จรูป รวมทั้งกิจกรรมอื่น ๆ ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลองและลุ่มน้ำเจ้าพระยา รวม 27 แห่ง อาทิ โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา จังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียนบ้านทุ่งแจง จ.ราชบุรี โรงเรียนวัดบัวหลวง จ.ปทุมธานี ฯลฯ เพื่อให้น้ำประปาในโรงเรียนสามารถใช้อุปโภคบริโภคได้ และช่วยลดรายจ่ายในการซื้อน้ำดื่มของชุมชน ตามนโยบาย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) ในการดูแลสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชนให้เข้าถึงน้ำสะอาดปลอดภัยอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม อีกทั้งร่วมกันดำเนินกิจกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและสังคม จากการลงพื้นที่ชุมชนต้นน้ำ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และรับฟังความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ ซึ่งนอกจากการปรับปรุงระบบประปาให้กับโรงเรียนวัดหนองจิกแล้ว กปน. ยังได้ปรับปรุงห้องน้ำ และสร้างอาคารอเนกประสงค์ รวมทั้งมอบเงินสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องกรองน้ำให้กับโรงเรียนใกล้เคียงรวม 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ โรงเรียนบ้านดอนทอง และโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม ด้วย
กำลังโหลดความคิดเห็น...