xs
xsm
sm
md
lg

ปฏิทินธรรม

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

อบรมปฏิบัติธรรม กับ “หลวงพ่อชาญชัย อธิปญฺโญ”
ชมรมสารธรรมล้านนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ขอเชิญร่วมโครงการอบรมปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อชาญชัย อธิปญฺโญ แห่งร่มอารามธรรมสถาน จ.ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 22-26 พ.ค. ณ ศูนย์อุทยานธรรม มูลนิธิกลุ่มศรัทธาธรรม วัดน้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
สอบถามรายละเอียด โทร. 08-1716-3960, 08-1530-6525

ปฏิบัติธรรม และฟังธรรม
สำนักสงฆ์แทนวันดีเจริญสุข เขตบางขุนเทียน กทม. ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม ฟังธรรมบรรยาย วันที่ 6-8 พ.ค. เริ่มเวลา 17.30 น.
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2416-5201

อบรมกรรมฐานประยุกต์และธรรมชาติบำบัด
วัดเขาพุทธโคดม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จัดอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ดังนี้
วันที่ 6-8 พ.ค. อบรมพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข โดย อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์
วันที่ 13-15 พ.ค. อบรมวิปัสสนากรรมฐานประยุกต์และธรรมชาติบำบัด โดย อ.สุทธิวัสส์ คำภา และ อ.แม่ชีนราศรี จตุพร
วันที่ 23 พ.ค.-1 มิ.ย. อบรมวิปัสสนากรรมฐาน โดย พระครูภาวนาสมณวัตร (พระอาจารย์ประจาก สิริวณฺโณ)
สอบถามรายละเอียด โทร. 038-312-608, 038-772-944, 038-772-132

ปฏิบัติธรรม “พระเถระจากสาขาหนองป่าพง”
ศูนย์เผยแผ่มรดกธรรม พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) เขตบางเขน กทม. ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิภาวนา เดินจงกรม และฟังพระธรรมเทศนา จากพระเถระสาขาหนองป่าพง วันที่ 7 พ.ค. เวลา 06.30-18.30 น.
สอบถามรายละเอียด โทร. 08-9456-6531 (คุณสินีนาฏ), 08-9214-8754 (คุณสมสุข)

ฟังธรรม “การเจริญวิปัสสนากรรมฐานพร้อมนำปฏิบัติ”
บ้านหนังสือ ชินเขต 1 เขตหลักสี่ กทม. ขอเชิญร่วมฟังธรรมบรรยาย หัวข้อ “การเจริญวิปัสสนากรรมฐานพร้อมนำปฏิบัติ” โดย พระครูสังฆรักษ์บุญมี ยติโก สำนักวิปัสสนาพุทธภาวนา จ.นนทบุรี วันที่ 8 พ.ค. เวลา 14.00-16.00 น.
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2589-8410

ฟังธรรม “แก้กรรม แก้กิเลส”
รพ.สมุทรปราการ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ร่วมกับ ชมรมกัลยาณธรรม ขอเชิญร่วมฟังธรรม ปฏิบัติธรรม วันที่ 8 พ.ค. เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมพระเทพโมลี อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4 ดังนี้
เวลา 09.30-11.30 น. เรื่อง “แก้กรรม-แก้กิเลส” โดย พระภาวนาเขมคุณ (พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี) วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
เวลา 13.00-15.00 น. เรื่อง “ความรู้อันยิ่งใหญ่” โดย หลวงปู่ไม อินทสิริ วัดป่าเขาภูหลวง จ.นครราชสีมา
สอบถามรายละเอียดที่ Email : webmaster@kanlayatam.com และ Facebook Kanlayanatam

ปฏิบัติธรรม และฟังธรรมบรรยาย
วัดคลองตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม ฟังธรรมบรรยาย และเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา วันที่ 18-26 พ.ค.
สอบถามรายละเอียด โทร. 08-5104-2935, 08-1977-7891

ปฏิบัติธรรมสำหรับประชาชนและเยาวชน
ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ส่วนธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา จัดโครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน สำหรับประชาชนและเยาวชน วันที่ 25-31 พ.ค. และปฏิบัติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา วันที่ 1-7 มิ.ย. ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สอบถามรายละเอียด โทร. 09-2453-4419, 09-0387-6024

บวชเนกขัมมบารมีวันวิสาขบูชา
วัดเขาพระครู อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม บวชเนกขัมมบารมี เนื่องในวันวิสาขบูชา วันที่ 20-22 พ.ค. และวันที่ 4-5 มิ.ย. โดย พระอาจารย์อนนท์ สุนนฺโท
สอบถามรายละเอียด โทร. 08-5931-1011, 038-773-349

ปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา
วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา ขอเชิญปฏิบัติธรรมอบรมวิปัสสนากรรมฐาน วันที่ 7-15 พ.ค. และปฏิบัติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา วันที่ 19-22 พ.ค.
สอบถามรายละเอียด โทร. 035-881-601-2

ฟังธรรมจากพระป่า
ชมรมสุรัตนธรรม ถ.จักรพงษ์ เขตพระนคร กทม. ขอเชิญร่วมฟังธรรมบรรยาย สวดมนต์ และนั่งสมาธิ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 14.00-18.00 น. ณ อาคารปฏิบัติธรรมสุรัตนธรรม ดังนี้
วันที่ 1 พ.ค. โดย พระมหาบุญช่วย ปญฺญาวชิโร วัดบางยี่ขัน กทม.
วันที่ 8 พ.ค. โดย พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล วัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ
วันที่ 15 พ.ค. โดย พระอาจารย์ชาญชัย อธิปปัญโญ ร่มอารามธรรมสถาน จ.ปทุมธานี
วันที่ 22 พ.ค. โดย พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ
วันที่ 29 พ.ค. โดย พระอาจารย์ปัญญา นีลวัณโณ วัดเขาตะบองนาค จ.นครสวรรค์
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2542-2750, 0-2282-5541

ปฏิบัติธรรม และฟังธรรม
วัชรธรรมสถาน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิภาวนา เดินจงกรม และฟังพระธรรมเทศนา วันที่ 27-29 พ.ค. โดย พระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม วัดป่าหนองไผ่ จ.สกลนคร และพระอาจารย์มหาจักรายุทธ สัมปัตโต วัดป่าโนนขุมเงิน จ.สกลนคร
สอบถามรายละเอียด โทร. 08-2620-2266, 09-0669-8943

อบรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน
วัดถ้ำดอยโตน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ขอเชิญร่วมอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน วันที่ 20-24 พ.ค. โดย พระอาจารย์นาวี
สอบถามรายละเอียด โทร. 053-268-511, 053-317-525

ปฏิบัติธรรม “สะพานเชื่อมคนสู่ธรรม”
วัดคลองปลัดเปรียง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม “สะพานเชื่อมคนสู่ธรรม” วันที่ 5-8 พ.ค. โดย พระอาจารย์มหาศักดิ์ศรี ปุญญธโร และวันที่ 20-22 พ.ค. โดย พระอาจารย์จิตติพงษ์ จิตตคุโณ
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2740-2751, 08-1407-4420 (คุณเล็ก)

ฟังธรรม “วันแห่งความสุข”
บริษัท ซี.พี.ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดย พุทธปัญญาชมรม จัดโครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ ให้กับผู้สนใจได้ฟังธรรม ซักถามปัญหา และปฏิบัติธรรม ทุกวันศุกร์ ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ (สีลม) กทม. เวลา 11.30-13.30 น. ดังนี้
วันที่ 6 พ.ค. เรื่อง “โกะ-ธรรมะโลกอนาคต” โดย คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์
วันที่ 13 พ.ค. เรื่อง “ยกวัดฯ นัดพิเศษ” โดย พระพรหมมังคลาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยาราม กทม., พระเทพวิสุทธิกวี วัดราชาธิวาสฯ กทม. และพระราชวิจิตรปฏิภาณ วัดสุทัศเทพวรารามฯ กทม.
วันที่ 27 พ.ค. เรื่อง “วันแห่งความสุข” โดย พระราชญาณกวี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก กทม.
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2677-1901

ฟังธรรม “หลวงพ่อปราโมทย์”
ชมรมพุทธธรรมรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมฟังธรรมบรรยาย โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วันที่ 3 พ.ค. เวลา 13.00-15.00 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี อาคาร 1 ชั้น 2
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2201-1874

อุปสมบทหมู่ ถวายเป็นพระราชกุศล
วัดบางปลากด ถ.รังสิต-นครนายก(คลอง 14) อ.องครักษ์ จ.นครนายก ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ 3 มิ.ย.-3 ก.ค. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น หรือร่วมบุญเป็นเจ้าภาพก็ได้
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2549-2403, 08-9194-5155

(จาก นิตยสารธรรมลีลา ฉบับที่ 185 พฤษภาคม 2559)
กำลังโหลดความคิดเห็น...