xs
xsm
sm
md
lg

ข่าวสารบ้านเรา

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

วธ.ทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญ “อัคราภิรักษศิลปิน” เฉลิมพระเกียรติ 83 พรรษา “ราชินี”
วธ.ทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญ “อัคราภิรักษศิลปิน” เฉลิมพระเกียรติ 83 พรรษา “ราชินี”
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีมติถวายพระราชสมัญญา “อัคราภิรักษศิลปิน” มีความหมายว่า “ศิลปินยิ่งใหญ่ผู้ปกปักรักษางานศิลปะ” แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 นั้น

วธ.ได้จัดทำเหรียญที่ระลึก อัคราภิรักษศิลปิน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2555 ออกแบบโดย นายนนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) และดำเนินการจัดทำโดยกรมธนารักษ์ ซึ่งในขณะนี้ได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้ทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญที่ระลึก อัคราภิรักษศิลปิน เนื่องในโอกาสมหามงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558

เหรียญที่ระลึกอัคราภิรักษศิลปิน เป็นเหรียญทองคำขัดเงา ทำด้วยทองคำบริสุทธิ์ 99% ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 7 ซม. ด้านหน้าเหรียญมีรูปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ภายในวงขอบเหรียญเบื้องล่างมีข้อความว่า “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” ด้านหลังเหรียญมีพระรูปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขณะทรงงานท่ามกลางราษฎร มีตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 ภายในวงขอบเหรียญเบื้องล่างมีข้อความว่า “อัคราภิรักษศิลปิน 12 สิงหาคม 2555”

นายนนทิวรรธน์ อธิบายว่า ภาพที่ปรากฏบนเหรียญที่ระลึก มีแนวคิดจากการที่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระเมตตาแผ่ไพศาล ไปสู่ปวงราษฎร ทุกภูมิภาคของประทศ ทรงส่งเสริมงานศิลปาชีพ ซึ่งถือเป็นงานยิ่งใหญ่ของแผ่นดิน ทรงพยายามฟื้นเอกลักษณ์ไทย โดยเฉพาะเรื่องผ้าไทยทุกประเภท โดยส่งเสริม และสนับสนุนให้ชาวบ้านแต่ละท้องถิ่นมีอาชีพ มีงานทำ ซึ่งเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งพระองค์ทรงให้การอุปถัมภ์ดูแล ส่งเสริม งานศิลปวัฒนธรรมไทย จนทำให้ผ้าไทยมีเอกลักษณ์ มีความเจริญก้าวหน้า เป็นที่รู้จักในวงกว้างทั้งในประเทศและต่างประเทศ

กรมบัญชีกลางจับมือ รพ.เอกชน ขยายผ่าตัดล่วงหน้า 96 แห่งทั่วประเทศ
นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยภายหลังการลงนามบันทึกความร่วมมือกับ นายแพทย์เฉลิม หาญพานิชย์ นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน เรื่อง การดำเนินโครงการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยใน สถานพยาบาลของเอกชน กรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า ว่าโครงการนี้เป็นส่วนต่อยอดจากโครงการเดิม เมื่อปี 2554 ซึ่งมีจำนวนโรงพยาบาลเอกชนที่ให้บริการเพียง 30 แห่งเท่านั้น และเพื่อให้ข้าราชการและครอบครัว มีช่องทางในการเข้ารับบริการมากยิ่งขึ้น จึงได้ขยายจำนวนโรงพยาบาลเอกชนเพิ่มขึ้นอีก 66 แห่ง รวมเป็น 96 แห่ง ครอบคลุมส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ อีกทั้งยังได้เพิ่มจำนวนโรคที่กำหนดไว้ จากเดิม 78 โรค เป็น 86 โรค เช่น ผ่าตัดไส้เลื่อนการผ่าตัดแก้ไขโพรงกระดูกสันหลังส่วนเอวตีบแคบ การผ่าตัดเอ็นหน้าข้อเข่า เป็นต้น

ในส่วนของค่าใช้จ่ายนั้น กรมบัญชีกลางให้เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในอัตราเช่นเดียวกับการเข้ารับบริการในโรงพยาบาลรัฐ ซึ่งข้าราชการหรือครอบครัวจะต้องมีส่วนร่วมจ่ายบางส่วน เช่น ค่าธรรมเนียมแพทย์ และค่าธรรมเนียมพิเศษ เป็นต้น โดยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กรมบัญชีกลาง โทร. 02 127 7000 ต่อ 4614 ในวันและเวลาราชการ

สธ.จัดทำแผนชาติสร้างสุขภาพ ลดป่วย ใช้ “หลักธรรมคำสอนทุกศาสนา”
เมื่อเร็วๆนี้ กระทรวงสาธารณสุขจัดสัมมนาวิชาการ โดยมีบุคลากรทั้งภายในและภายนอกเข้าร่วมกว่า 1,300 คน ได้แก่ มหาเถรสมาคม กรมการศาสนา สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานงานคณะกรรมการกลางอิสลามฯ สภาคริสตจักรฯ องค์กรศาสนาพราหมณ์ฯ องค์กรศาสนาฮินดู ในประเทศไทย รพ.ที่เกี่ยวข้องในแต่ละศาสนา และภาคภาคีเครือข่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันนโยบายแห่งชาติสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย ส่งเสริมการนำหลักธรรมคำสอนแต่ละศาสนา มาบูรณาการร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก ป้องกันและลดปัญหาการเจ็บป่วยประชาชน ซึ่งถือเป็นประเทศแรก

นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สาระของร่างนโยบายแห่งชาติสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย พ.ศ. 2559-2563 มีดังนี้ 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพสมบูรณ์ พึ่งพาตนเองได้ โดยนำหลักธรรมของแต่ละศาสนามาปฏิบัติให้สอดคล้อง และบูรณาการกับหลักการแพทย์การสาธารณสุข รวมทั้งสังคม วัฒนธรรมไทยและเศรษฐกิจพอเพียง 2. พัฒนาสหวิทยาการ บุคคลากร และการบริหารจัดการระบบสุขภาพ 3. ส่งเสริมพัฒนาองค์กรและเครือข่ายความร่วมมือระหว่างศาสนา ขับเคลื่อนนโยบายฯ สู่การปฏิบัติทุกพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงบริการสุขภาพ และส่งเสริมให้ยึดหลักธรรมศาสนาเหนียวแน่นมากขึ้น สร้างความรัก สามัคคีและความปรองดองอย่างยั่งยืน

นพ.สุรเชษฐ์ กล่าวต่อว่า การนำหลักธรรมคำสอนทางศาสนามาใช้ปรับพฤติกรรมสุขภาพประชาชน ทดลองใช้ตั้งแต่ปี 2553 ใน 5 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี สุราษฎร์ธานี นครสวรรค์ อุบลราชธานี เลย และขยายเพิ่มอีก 19 จังหวัด ครอบคลุม 12 เขตสุขภาพ เช่น กรุงเทพฯ สิงห์บุรี ราชบุรี ชลบุรี สุโขทัย ลำพูน ขอนแก่น ตรัง เป็นต้น ใช้ 3 เครื่องมือ ได้แก่ หลัก 3 ส. คือ สวดมนต์ สมาธิ สนทนาธรรม หลัก 3 อ. คือ อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ และ หลัก 1 น. คือ นาฬิกาชีวิต ซึ่งเป็นการทำงานของอวัยวะภายในร่างกายตามธรรมชาติ พบว่าได้ผลดีและโรคเรื้อรังที่เป็นเช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ลดลง พุง และดัชนีมวลกายแต่ละคนลดลงร้อยละ 60-80

รพ.แพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือก แห่งแรกของประเทศ เปิดเป็นทางการแล้ว
กระทรวงสาธารณสุขเปิดโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน และพิพิธภัณฑ์สมุนไพรไทย ซึ่งใช้เป็นแหล่งอ้างอิงวิชาการ ด้านสรรพคุณที่ใช้ผลิตยาไทยกว่า 1,000 รายการ อยู่ในสังกัดกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ตั้งอยู่ที่ซอยยศเส ถนนบำรุงเมือง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นรพ.ระดับปฐมภูมิแห่งแรกในประเทศ ที่ให้บริการด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโดยตรง จากการเปิดให้บริการอย่างไม่เป็นทางการมาประมาณ 1 ปี สร้างความพึงพอใจประชาชนสูงถึงร้อยละ 85 โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่นโรคมะเร็ง โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต เป็นต้น

ผศ.(พิเศษ) ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า ขณะนี้ รพ.การแพทย์แผนไทยฯ ยศเส มีบุคลากรสาขาแพทย์แผนไทยแพทย์ทางเลือก 80 คน และมีแพทย์แผนปัจจุบันเป็นที่ปรึกษา 1 คน ให้บริการตรวจรักษา ส่งเสริม ป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพด้วยการนวด อบ ประคบ ฝังเข็ม และยาสมุนไพร 72 รายการ เบิกค่ารักษาได้ทุกสิทธิ์ มีคลินิกเฉพาะทางโรคเรื้อรังเช่น มะเร็ง อัมพาต อัมพฤกษ์ เป็นต้น มีห้องตรวจโรค 6 ห้อง มีผู้ใช้บริการเฉลี่ยวันละ 100 ราย ส่วนใหญ่เป็นโรคเรื้อรัง เช่น มะเร็ง ปวดเข่า ปวดเอว อัมพฤกษ์ อัมพาต บริการฝังเข็ม นวดประคบ วันละ 60-70 ราย หลังรักษาอาการดีขึ้น

ขณะนี้ เปิดรับผู้ป่วยในแล้ว 13 เตียง การดูแลจะเสริมเรื่องการออกกำลังกายด้วยท่าฤาษีดัดตน สวดมนต์ เพิ่มภูมิต้านทานร่างกาย และเพิ่มบริการส่งเสริมสุขภาพนวดเท้า นวดตัว นวดน้ำมัน โดยในปี 2560 จะเพิ่มเป็น 30 เตียง

ศูนย์คุณธรรมเปิดตัว Moralbook Application หวังสร้างสังคมคุณธรรมยุคดิจิตอล
นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวว่า ศูนย์คุณธรรมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเสริมสร้างคุณธรรมความดีควบคู่ไปกับเทคโนโลยี จึงพัฒนา “มอรัลบุ๊ค แอพพลิเคชั่น” (Moralbook Application) ศูนย์รวมข้อมูลด้านคุณธรรมความดีผ่านโลกออนไลน์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจ และเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องการปฏิบัติตน ให้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเป็นคนดี ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเผยแพร่เรื่องราวคุณธรรมผ่านออนไลน์ เพื่อจุดประกายความคิดประชากรยุคไอที และเป็นกลไกหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมไทยให้กลายเป็นสังคมคุณธรรม

โดยผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลด มอรัลบุ๊ค แอพพลิเคชั่น ผ่าน App Store (iOS) หรือ Play Store (Android) ได้ฟรี เพียงพิมพ์ MoralBook จากนั้นทำการสมัครสมาชิก เพื่อค้นคว้าเรื่องราวที่สนใจ และสามารถดาวน์โหลดบทความที่ชื่นชอบเก็บไว้อ่าน เพื่อเป็นแนวทางและแรงบันดาลใจในการทำความดี

สำหรับเรื่องที่ผู้อ่านนิยมอ่านมากที่สุดคือ หนังสือชุดนิทานทำดีเพื่อพ่อ เป็นนิทานที่ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน อันเนื่องมาจากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเรื่องราวต่างๆ ที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อ่าน

เปิดศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนแห่งแรกในกลุ่มอาเซียน
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฎิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน เพื่อขับเคลื่อนสู่ความเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ โดยมี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมประเทศกัมพูชา เมียนมาร์ เวียดนาม รวมทั้งเลขาธิการอาเซียน คณะทูตานุทูตประจำประเทศไทย และผู้แทนภาคส่วนต่างๆ ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลมุ่งหวังให้ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนแห่งนี้ เป็นสถานที่เตรียมความพร้อมให้ชาวไทยและชาวอาเซียนได้เรียนรู้วิถีชีวิตของแต่ละประเทศ เพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนปลายปี 2558 โดยเน้นการให้ความรู้และเป็นเวทีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนการแสดงทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศอาเซียน

ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัด วธ. กล่าวว่า วธ. มีโครงการจะปรับเนื้อหาทุก 3- 6 เดือน ซึ่งในอนาคตได้เตรียมการจัดแสดงเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับผีอาเซียน รวมทั้งอาจจัดเป็นสถานที่พบปะดาราอาเซียนด้วย

สำหรับศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนนี้ จัดแสดงนิทรรศการถาวรที่มีชีวิต 6 ส่วน อาทิ การนำเสนอสารคดีสั้นเราอยู่รวมกัน ส่วนข้อมูลประชาคมอาเซียนชุดผูกพันหนึ่งเดียว ส่วนเที่ยวไปในอาเซียน ที่มีโซนเปลี่ยนเครื่องแต่งกายของชาติต่างๆ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ที่จำลองบรรยากาศสวนสาธารณะ ฉากหลังมรดกโลกของชาวอาเซียน พร้อมจัดแสดงศิลปวัตถุที่ทรงคุณค่า โดยผู้สนใจสามารถเข้าชมกิจกรรมได้ที่ชั้น 3 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ซึ่งเปิดบริการทุกวันอังคาร - วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00 - 17.00 น.

(จาก นิตยสารธรรมลีลา ฉบับที่ 177 กันยายน 2558 โดย กองบรรณาธิการ)
วธ.ทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญ “อัคราภิรักษศิลปิน” เฉลิมพระเกียรติ 83 พรรษา “ราชินี”
กรมบัญชีกลางจับมือ รพ.เอกชน ขยายผ่าตัดล่วงหน้า 96 แห่งทั่วประเทศ
สธ.จัดทำแผนชาติสร้างสุขภาพ ลดป่วย ใช้ “หลักธรรมคำสอนทุกศาสนา”
รพ.แพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือก แห่งแรกของประเทศ เปิดเป็นทางการแล้ว
ศูนย์คุณธรรมเปิดตัว Moralbook Application หวังสร้างสังคมคุณธรรมยุคดิจิตอล
เปิดศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนแห่งแรกในกลุ่มอาเซียน
กำลังโหลดความคิดเห็น...