xs
xsm
sm
md
lg

ชาวมวกเหล็กยกEHIAร้องศาลปค. ล้มโรงไฟฟ้าถ่านหิน"ทีพีไอ"

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วานนี้( 16 ธ.ค.) นายพฤฒิ เกิดชูชื่น ประธานชมรมอนุรักษ์ลำน้ำมวกเหล็ก กรรมการอุทยานน้ำตกเจ็ดสาวน้อย พร้อมชาวบ้าน ต.มิตรภาพ และ ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ที่ได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวกว่า 200 คน เข้ายื่นฟ้องศาลปกครอง ขอเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าถ่านหิน 150 เมกะวัตต์ ของบริษัท ทีพีไอโพลีนเพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
นายพฤฒิ กล่าวว่า พื้นที่มวกเหล็ก เป็นพื้นที่เกษตรกรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นแหล่งน้ำนมดิบที่สำคัญ และใหญ่ที่สุดของประเทศ เพื่อการใช้ทรัพยากรในการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน คุ้มครองระบบนิเวศน์ และวิถีชีวิตชุมชน ชาวบ้านจึงต้องมายื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลาง ขอเพิกถอนใบอนุญาตผลิตกระแสไฟฟ้า รวมทั้งใบอนุญาตประกอบกิจการโรงไฟฟ้า (ร.ง. 4) ที่ออกให้แก่โครงการโรงไฟฟ้าของบริษัททีพีไอโพลีนเพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เนื่องจากเป็นโครงการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง จึงต้องมีการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมประเภทกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรง ( EHIA) ซึ่งรายงาน EHIAของโรงไฟฟ้านี้ ไม่ได้กล่าวถึงผลกระทบของโครงการที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชนอย่างแท้จริง ขาดการศึกษาถึงกลุ่มอาชีพของประชาชนที่สำคัญ ซึ่งอาจจะเป็นผลทำให้เกิดการล่มสลายของชุมชน และสูญเสียอาชีพโดยเฉพาะอาชีพเกษตรกรโคนมอินทรีย์ เพราะมีความเสี่ยงสูง ที่จะได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ และอาจเกิดการปนเปื้อนสารพิษในน้ำนมได้
นอกจากนี้ ในด้านสังคม ก็มีการศึกษาผลกระทบต่อคนอย่างไม่ครอบคลุม โดยไม่มีการศึกษาถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นรุนแรงเป็นพิเศษต่อคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เช่น กลุ่มเด็ก ผู้พิการ ผู้สูงอายุ กลุ่มผู้เปราะบางเป็นต้น รวมถึงประเด็นสำคัญคือ การศึกษานี้ไม่ครอบคลุมผู้ได้รับผลกระทบอย่างครบถ้วนในกระบวนรการรับฟังความคิดเห็นโดยกลุ่มที่มีความเสี่ยงตามที่ได้กล่าวมาแล้วกลับไม่ได้รับข้อมูล และไม่ได้ถูกเชิญเข้าร่วมในการจัดทำรายงาน EHIA ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญ จึงถือได้ว่ารายงานฉบับนี้เป็นรายงานที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการที่คณะกรรมการกำกับกิจการนำรายงาน EHIA ฉบับที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายไปประกอบการพิจารณา แม้จะมีการยื่นคัดค้านจากประชาชนในพื้นที่แล้ว จึงถือได้ว่าใบอนุญาตประกอบกิจการต่างๆ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยเช่นกัน
ทางกลุ่มชาวบ้านจึงยื่นฟ้องขอให้ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษา 1. เพิกถอนมติของคณะกรรมการผู้ชำนาญการ (คชก.) ที่ให้ความเห็นชอบ รายงาน EHIA โครงการโรงไฟฟ้าของบริษัททีพีไอโพลีนเพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)ดังกล่าว
2. เพิกถอนมติของคณะกรรมการ กกพ. ที่ให้ความเห็นชอบโครงการโรงไฟฟ้าของบริษัททีพีไอโพลีนเพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และ ให้คณะกรรมการ กกพ. มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตผลิตกระแสไฟฟ้า รวมทั้งใบอนุญาตประกอบกิจการโรงไฟฟ้า และใบอนุญาตก่อสร้างอาคารควบคุมด้วย
3. ให้คณะกรรมการ กกพ. กรมโรงงานอุตสาหกรรม และเทศบาลเมืองทับกวาง ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยควบคุมกำกับดูแลการประกอบกิจการโรงงานไฟฟ้า ของบริษัททีพีไอโพลีนเพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตโดยเคร่งครัด และให้หยุดประกอบกิจการไว้ชั่วคราวก่อน จนกว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไขใบอนุญาตครบถ้วน
กำลังโหลดความคิดเห็น...