xs
xsm
sm
md
lg

"แรงงาน"จับมือ"พม.-สสส." หางานให้ผู้พิการ1หมื่นคน

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

วานนี้ ( 22 มิ.ย.) กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกันประกาศความร่วมมือ และประกาศเจตนารมณ์ "สานพลังประชารัฐ สร้างงาน สร้างอาชีพคนพิการ 10,000 ตำแหน่ง" โดยมีภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียง
มล.ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงฯ พร้อมสนับสนุนให้เกิดการจ้างงานคนพิการ เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานที่ดีขึ้น พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจในการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงาน ซึ่งมุ่งเน้นให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการมีอาชีพ และเพื่อให้การปฏิบัติตามกฎหมายไม่เกิดความยุ่งยาก จึงได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานให้สำนักงานจัดหางานเขตและจัดหางานจังหวัดแล้ว และพร้อมเดินหน้าเริ่มในเดือนมิ.ย.นี้ เพื่อเป้าหมายจ้างงานคนพิการ 10,000 ตำแหน่ง ภายในปี59 –60
นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ กล่าวว่า ทาง พม.จะเน้นเรื่องการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติตามกฎหมาย และใช้ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพและศูนย์พัฒนาอาชีพสำหรับคนพิการทั่วประเทศ ก่อนไปทำงานในสถานประกอบการ , หน่วยงานของรัฐ หรือการทำงานในชุมชน โดยจะเร่งรัดการปฏิบัติตามมติครม. ในการรับคนพิการเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐและเอกชน ซึ่งตามกฎหมาย ได้กำหนดให้สถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป ต้องรับคนพิการเข้าทำงานในอัตราส่วนลูกจ้างต่อคนพิการ คือ 100 : 1 ทำให้จำนวนคนพิการที่สถานประกอบการต้องจ้างมีจำนวน 55,283 ตำแหน่ง ในขณะที่สถานประกอบการสามารถจ้างงานคนพิการได้เพียง 34,383 ตำแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 48 ของผู้พิการที่อยู่ในวันทำงาน เท่านั้น
นายสุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการ สสส. กล่าวว่า สสส.สนับสนุนโครงการนำร่องการจ้างงานคนพิการจากปี 58 มีบริษัทที่นำร่อง 20 บริษัท เกิดการจ้างงานคนพิการจำนวน 229 คน ในปี 59 ถือว่าประสบผลสำเร็จ รวม 2 ปี มีสถานประกอบการเข้าร่วมทั้งสิ้น 89 บริษัท ได้ขยายโอกาสการจ้างงานและส่งเสริมอาชีพคนพิการเพิ่มเป็นจำนวน 1,277 คน ซึ่งกระจายการปฏิบัติงานอยู่ทุกภาคของประเทศและพร้อมร่วมสนับสนุนและบูรณาการงานด้านคนพิการในมิติอื่นๆ ที่ สสส.ดำเนินการอยู่เพื่อขับเคลื่อนให้บรรลุผลสอดรับกับเป้าของกระทรวงแรงงาน และ กระทรวงพัฒนาสังคม. ที่ต้องการบรรลุเป้าหมายจ้างงานคนพิการร่วมกัน 10,000 ตำแหน่ง ในปีนี้
นายสุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ เลขาธิการมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนา ตัวแทนเครือข่ายคนพิการ กล่าวว่า มูลนิธิ มีองค์กรด้านการส่งเสริมอาชีพคนพิการหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมกันทำงาน โดยทำหน้าที่เป็นคนกลางในการรับสมัครคนพิการที่ต้องการมีงานทำผ่าน “โทรศัพท์สายด่วนคนพิการ หมายเลข 1479” ให้บริการช่วงเวลา 8.00 – 20.00 น. ทุกวันยกเว้นวันหยุดราชการ
กำลังโหลดความคิดเห็น...