xs
xsm
sm
md
lg

กรมศิลป์อนุรักษ์ภาพฟิล์มกระจกโบราณ

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม กล่าวถึงกรณี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม สั่งการให้สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร จัดพิมพ์หนังสือรวบรวมภาพถ่ายจากฟิล์มกระจก ซึ่งเป็นเอกสารจดหมายเหตุที่ให้ข้อมูลในลักษณะภาพถ่ายทางประวัติศาสตร์ ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถึงพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในขณะนี้สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติได้คัดเลือกภาพถ่าย 158 ภาพ มาจัดหมวดหมู่และจัดทำคำอธิบายภาพ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านภาพถ่ายโบราณมาให้ความรู้ และคำปรึกษาในการตีความและให้สาระของภาพ คาดว่าจะจัดพิมพ์ได้ภายในเดือนพ.ค.นี้
ทั้งนี้การเก็บข้อมูลฟิล์มกระจกต้นฉบับ ที่รวบรวมและเก็บรักษาไว้ในคลังเก็บเอกสารจดหมายเหตุ ทั้งสิ้น 39,829 แผ่น เป็นฟิล์มกระจก ที่เดิมเก็บรักษาอยู่ในหอพระสมุดวชิรญาณ ประกอบด้วย ฟิล์มกระจกชุดหอพระสมุดวชิรญาณ (หวญ) ฟิล์มกระจกชุดภาพส่วนพระองค์สมเด็จกรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน (สบ.47) ฟิล์มกระจกชุดการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท) และฟิล์มกระจกชุดกรมแผนที่ทหาร (ผท) พบว่า แต่ละแผ่นมีอายุยาวนาน มีสภาพเปราะบาง ง่ายต่อการชำรุด และเห็นว่า หากให้บริการด้วยการสัมผัสฟิล์มกระจกโดยตรง อาจเสี่ยงต่อการชำรุดเสียหาย ดังนั้น สำนักหอจดหมายเหตุฯ จึงเร่งนำเข้าฐานข้อมูลภาพถ่ายจากฟิล์มกระจกในระบบอินทราเน็ต (Intranet) เป็นการเพิ่มช่องทางการให้บริการ รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ให้ฟิล์มกระจกมีสภาพที่สมบูรณ์ โดยได้ดำเนินการนำภาพฟิล์มกระจกเข้าสู่ฐานข้อมูลแล้วจำนวน 4,149 แผ่น แล้ว และจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ค้นคว้าใช้บริการภาพจากฟิล์มกระจกได้สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น
กำลังโหลดความคิดเห็น...