xs
xsm
sm
md
lg

เปิดเงินเดือนคสช.-สนช.-สปช. คนละกว่าแสนไม่รวมเบี้ยประชุม

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 10 พ.ย.57 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เรื่อง เงินประจำตำแหน่งและผลตอบแทนอื่น ของผู้ดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญบางตำแหน่ง พ.ศ. 2557 ตามมาตรา 22 และ 40 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว โดยในมาตรา 3 กำหนดให้ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เงินประจำตำแหน่ง 75,590 บาทต่อเดือน เงินเพิ่ม 50,000 บาทต่อเดือน
ผู้ดำรงตำแหน่งอื่น ในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ เงินประจำตำแหน่ง 74,420 บาทต่อเดือน เงินเพิ่ม 45,500 บาท ต่อเดือน รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และรองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ เงินประจำตำแหน่ง 73,240 บาทต่อเดือน เงินเพิ่ม 42,500 บาทต่อเดือน
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ เงินประจำตำแหน่ง 71,230 บาทต่อเดือน เงินเพิ่ม 42,330 บาทต่อเดือน นับแต่วันที่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง แต่หากสมาชิกผู้ใดไม่มาประชุมเกินกึ่งหนึ่งของกำหนดนัดประชุมในแต่ละเดือน จะไม่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มเป็นรายเดือนสำหรับเดือนนั้น เว้นแต่ไปราชการของสภา โดยได้รับอนุญาตจากประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกอยู่
ส่วนผู้ที่ดำรงตำแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งเป็นข้าราชการ และมีเงินเดือนประจำอยู่แล้ว จะไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือนในตำแหน่งข้าราชการการเมือง
ขณะที่มาตรา 4 กำหนดให้กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งๆ ละ 6,000 บาท ส่วนประธานในการประชุม จะได้รับเพิ่ม อีก 3,000 บาท ทั้งนี้หากมีการประชุมหลายครั้งในวันเดียว กำหนดให้รับเบี้ยประชุมเพียงครั้งเดียว ส่วนผู้ที่ทำหน้าที่กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ หรือผู้ทำหน้าที่ประธาน ที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สภาปฏิรูปแห่งชาติ ให้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 50 ของค่าตอบแทนที่พึงได้
ส่วนกรรมาธิการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และกรรมาธิการของสภาปฏิรูปแห่งชาติ ตามมาตรา 5 ได้กำหนดให้ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง ๆ ละ 1,500 บาท และได้กำหนดให้มีค่าพาหนะในการเดินทาง ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ เช่น เดียวกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งการเดินทางไปราชการของกรรมาธิการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กรรมาธิการของสภาปฏิรูปแห่งชาติ และกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ในราชอาณาจักร มีสิทธิได้รับในอัตราเดียวกับข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง
ขณะที่การเดินทางไปราชการในต่างประเทศ ของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ ได้รับสิทธิในอัตราเดียวกับนายกรัฐมนตรี ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และรองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ ได้รับสิทธิในอัตราเดียวกับรองนายกรัฐมนตรี ส่วนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ได้รับสิทธิในอัตราเดียวกับข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง
ส่วนสมาชิก สนช. และ สปช. จะมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในกรณีที่เข้าร่วมประชุม ตามภาระหน้าที่และได้รับอนุญาตจากประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิก ทั้งนี้การเบิกเงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่ม และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ของผู้ดำรงตำแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ให้เบิกจ่ายจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ส่วนการเบิกเงินของผู้ดำรงตำแหน่งในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้เบิกจ่ายจากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขณะที่การเบิกเงินของสภาปฏิรูปแห่งชาติ และกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ให้เบิกจ่ายจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
กำลังโหลดความคิดเห็น...