xs
xsm
sm
md
lg

TFEX อ้าแขนรับผู้ค้าทองรายใหม่

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าคณะกรรมการ บมจ. ตลาดอนุพันธ์ฯ มีมติให้ดำเนินการรับสมาชิกผู้ค้าทองเพิ่มเติม เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ค้าทองที่มีศักยภาพและประสงค์ที่จะทำธุรกิจโกลด์ฟิวเจอร์ส ได้เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาและขยายตลาดโกลด์ฟิวเจอร์ส
โดยปีที่ผ่านมาตลาดอนุพันธ์รับสมาชิกผู้ค้าทอง 5 ราย คือ บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จำกัด (GTWM) บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (HGF) บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด (MTSGF) บริษัท ที. ซี.ออสสิริส ฟิวเจอร์ส จำกัด (TCAF) และ บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (YLG) เพื่อเข้าร่วมพัฒนาโกลด์ฟิวเจอร์ส และผลปรากฏว่าสมาชิกผู้ค้าทองนั้นได้มีบทบาทสำคัญในการช่วยพัฒนาและขยายตลาด
โกลด์ฟิวเจอร์สอย่างมาก และประสบผลสำเร็จในการทำธุรกรรมโดยสมาชิกผู้ค้าทองทั้ง 5 นั้นมีส่วนแบ่งการตลาดในการซื้อขายโกลด์ฟิวเจอร์ส กว่า 40% ซึ่งที่ผ่านมาตลาดอนุพันธ์ก็ได้รับแจ้งจากผู้ประกอบธุรกิจค้าทองว่ามีความสนใจที่เข้ามาช่วยร่วมพัฒนาตลาดโกลด์ฟิวเจอร์ส และตลาดอนุพันธ์เห็นว่าการมีผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เข้ามาร่วมทำธุรกิจเพิ่มขึ้นน่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้การซื้อขายโกลด์ฟิวเจอร์สเติบโตไปได้ อย่างรวดเร็ว จึงมีนโยบายสนับสนุนในเรื่องนี้
" ตลาดอนุพันธ์อยู่ระหว่างประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และบริษัทสำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด ในเรื่องนี้ ทั้งนี้ เนื่องจากผู้สมัครจะต้องดำเนินการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจจาก ก.ล.ต. และดำเนินการขอเข้าเป็นสมาชิกตลาดอนุพันธ์และสำนักหักบัญชีพร้อม ๆ กัน สำหรับเกณฑ์คุณสมบัติในการเป็นสมาชิกของตลาดอนุพันธ์นั้น ตลาดอนุพันธ์จะพิจารณาตามเกณฑ์ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับที่ใช้พิจารณารับสมาชิกรายที่ผ่านมา คือพิจารณาทั้งด้านฐานะการเงิน แผนธุรกิจ บุคลากรและระบบงาน ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้สมัครมีความพร้อมในการให้บริการซื้อขายแก่ผู้ลงทุน " นางเกศรากล่าว
สำหรับโครงการขยายเวลาการซื้อขายนั้น ตลาดอนุพันธ์ได้รับความคิดเห็นมาจากชมรมผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในช่วงปลายปีที่ผ่านมาปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเท่านั้นและคงจะต้องมีการศึกษาในรายละเอียดต่อไป ทั้งในแง่ความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจ และผลกระทบต่อระบบงานที่เกี่ยวข้องทั้งของตลาดอนุพันธ์และสมาชิก ทั้งนี้ ตลาดอนุพันธ์อยู่ระหว่างการสำรวจความคิดเห็นจากบริษัทสมาชิกเพื่อนำข้อคิดเห็นมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา ซึ่งขณะนี้ยังเร็วเกินกว่าที่จะมีข้อสรุปว่าจะดำเนินการหรือไม่
กำลังโหลดความคิดเห็น...