xs
xsm
sm
md
lg

บิสกิต โซลูชั่น หนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยกระดับบริการสาธารณะด้วย AI

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บิสกิต โชลูชั่น เผยหน่วยงานภาครัฐทั่วโลกมุ่งประยุกต์ใช้ AI พัฒนางานบริการสาธารณะและประชาชน แนะใช้ AI ยกระดับชุมชนสู่ Smart City ทั้งในเชิงรับและเชิงรุก เปิดประโยชน์ 5 ด้าน บริการชุมชนให้ดีรอบด้าน ช่วยพัฒนาบริการใหม่ ทำน้อยแต่ได้ประสิทธิภาพสูง ดึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภาครัฐ เอกชน ประชาชน ผนึกกำลังพัฒนาชุมชน ชี้องค์การปกครองท้องถิ่นเป็นประตูสำคัญนำไทยสู่สมาร์ทซิตี พบอุปสรรคมีงบจำกัด เข้าใจว่าการใช้ AI เป็นเรื่องยากและใช้เงินลงทุนสูง 

 นายสุทธิพันธุ์ สุทัศน์ ณ อยุธยา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บิสกิต โซลูชั่น (BIZCUIT Solution) จำกัด เปิดเผยว่า ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐ ทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ไปจนถึงขนาดเล็กตระหนักถึงการนำเทคโนโลยีเข้ามาบูรณาการในการบริหารงานภาครัฐมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเทคโนโลยี AI และ Machine Learning ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐที่มีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในงานบริการสาธารณะและให้บริการประชาชนในส่วนต่างๆ แล้วประกอบด้วย งานด้านสวัสดิการสังคม การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน งานด้านความปลอดภัยในชุมชนและท้องถนน ความมั่นคงด้านปลอดภัย ส่วนงานสาธารณสุข การศึกษา และงานประชาสัมพันธ์

ทั้งนี้ หัวใจสำคัญของการบูรณาการ AI และ Machine Learning ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด จะต้องตอบโจทย์การทำงานด้านการป้องกันปัญหาในเชิงรับเพื่อใช้ในงานสำนักงานทั่วไป และเชิงรุกด้วยการนำเอาข้อมูลขนาดใหญ่ที่เก็บสะสมออกมาวิเคราะห์ในหลากหลายแง่มุม เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของชุมชน รวมถึงความต้องการของประชาชนในเชิงลึกเพื่อจัดลำดับความสำคัญของปัญหา นำไปสู่แนวทางให้บริการประชาชนได้ถึงต้นตอของปัญหาอย่างตรงจุด ช่วยวางแผนแก้ไขปัญหาเมืองในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน 

สุทธิพันธุ์ สุทัศน์ ณ อยุธยา
ประโยชน์ของการนำ AI มาใช้ในงานบริหารจัดการชุมชน และงานบริการประชาชนหรือบริการสาธารณะมีทั้งหมด 5 ด้าน ประกอบด้วย 1.บริหารชุมชนได้ดีรอบด้าน โดยมี AI เข้ามาช่วยให้วางแผนจัดการชุมชนได้ในทุกมิติ แก้ไขได้ถึงต้นตอของปัญหา และยังสามารถรวบรวมข้อมูลปัญหา ข้อเสนอแนะต่างๆ มาใช้ในการวางแผนพัฒนาเมืองให้มีความยั่งยืน ทำให้ประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกด้าน

2.ช่วยพัฒนาบริการใหม่ๆ ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น เช่น การแก้ปัญหาระบบสาธารณูปโภค ปัญหาจราจรติดขัด ปัญหาความปลอดภัยในชุมชน ปัญหาด้านสาธารณสุข ปัญหาด้านการศึกษา เป็นต้น 3.ทำน้อยแต่ได้ประสิทธิภาพสูง ช่วยให้ได้ผลลัพธ์การทำงานที่ดีขึ้น ใช้คนและมีขั้นตอนการทำงานสั้นลง เพราะ AI ช่วยให้การตัดสินใจแม่นยำ บรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้นบนงบประมาณที่น้อยลง แต่กลับสามารถให้บริการประชาชนได้มากขึ้น ครอบคุลมยิ่งขึ้น

4.เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยจุดเด่นด้านการปรับปรุงประสบการณ์ของประชาชนที่เข้ามาใช้บริการภาครัฐให้ดีขึ้นได้ ทำให้ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนในชุมชนยินดีเข้ามามีส่วนช่วยพัฒนาบริการของรัฐให้ดียิ่งขึ้น

และ 5.ช่วยลดการใช้ทรัพยากรและรักษาสิ่งแวดล้อม การนำ AI และเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ ช่วยลดงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ในขณะที่ช่วยลดการใช้กระดาษในการดำเนินงานต่างๆ เนื่องจากทั้งเจ้าหน้าที่และประชาชนสามารถส่งไฟล์ภาพ ไฟล์เอกสารต่างๆ ผ่านทางแอปพลิเคชันได้ทันที


แม้ภาครัฐจะตระหนักถึงประโยชน์ของการนำ AI ไปใช้ในงานบริการสาธารณะและประชาชน แต่ยังเผชิญกับความท้าทาย และความท้าทายนี้ทำให้บริษัทเห็นช่องทางพัฒนา 2 โซลูชัน Fullloop “ระบบฟังเสียงประชาชน” และโซลูชัน Bizcuit Vision Analytic เปลี่ยน CCTV เดิมให้เป็นกล้อง AI ใช้งบประมาณน้อย พัฒนาระบบไม่นาน ใช้งานได้จริงทั้งเจ้าหน้าที่รัฐ และประชาชน

"เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณค่อนข้างจำกัด ในขณะที่พื้นที่ในความรับผิดชอบมีขนาดใหญ่ ทั้งยังเข้าใจว่าการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ต้องใช้งบประมาณสูง เป็นเรื่องที่เข้าถึงได้ยาก ต้องสรรหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเข้ามาดูแลโดยเฉพาะบิสกิต โซลูชั่น มองเห็นโอกาสในช่องว่างดังกล่าว จึงได้พัฒนาโซลูชัน AI ตอบโจทย์ความต้องการ เพื่อช่วยให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี AI ได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องใช้งบประมาณที่มากเกิดความจำเป็นก็สามารถให้บริการประชาชนได้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ บิสกิต โซลูชั่น เชื่อว่าหัวใจสำคัญของการยกระดับชุมชุมสู่ Smart City ได้สำเร็จ คือ การทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าถึงเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ บนงบประมาณที่เข้าถึงได้” นายสุทธิพันธุ์ อธิบาย


นายสุทธิพันธุ์ กล่าวเสริมว่า โซลูชัน Fullloop “ระบบฟังเสียงประชาชน” สามารถรวบรวมความคิดเห็นจากทุกช่องทาง ทั้ง Online และ Offline จัดการทุกเคสได้ใน Platform เดียว ด้วยการสร้าง Workflow อัตโนมัติ โดยระบบสามารถส่งต่อข้อร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันที ด้านการประมวลผลสามารถแยกแยะทุกเรื่องราวที่ประชาชนส่งเข้ามาจากทุกช่องทาง ประมวลผลว่าเรื่องใดเป็น ‘คำร้องเรียน’ หรือเรื่องใดเป็น ‘ข้อเสนอแนะ’ การแยกแยะเจตนาในการใช้ข้อมูลจากประชาชนนี้สำคัญมากในการช่วยเรียงลำดับความสำคัญของปัญหา สามารถกำหนดเวลาในการแก้ไขปัญหาได้ และมีการแจ้งไปยังหัวหน้างานหากไม่สามารถปิดงานได้ตามเวลาที่กำหนด สรุปประเด็นปัญหาได้ตลอดเวลา และสามารถใช้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เพื่อนำไปสู่การวางแผนแก้ปัญหาชุมชนในระยะยาว ทั้งยังช่วยพัฒนาบริการใหม่ๆ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นของคนในชุมชน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีโซลูชัน Bizcuit Vision Analytic ซึ่งเป็น Video Analytic ที่ทำงานด้วยระบบ Edge Computing ร่วมกับ AI Computer Vision ทำการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Real Time เปลี่ยนกล้องวงจรปิดเดิม ให้กลายเป็นกล้อง AI ช่วยเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ดูแลรักษาความปลอดภัยของประชาชน หรือนำมาปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพของระบบงานการจราจรบนท้องถนน ซึ่งนับเป็นทางออกใหม่ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้คนใช้รถใช้ถนนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ได้พยายามออกแบบระบบดังกล่าวเพื่อตอบโจทย์หน่วยงานภาครัฐบนงบประมาณที่เข้าถึงได้ และดำเนินการติดตั้งได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน


กำลังโหลดความคิดเห็น