xs
xsm
sm
md
lg

กสทช.เดินหน้าอนุมัติเงินหนุน รพ.สู้โควิด-19 งวดแรก 41 รพ. วงเงิน 344 ล้านบาท

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กสทช. อนุมัติเงินงวดแรกสนับสนุนสถานพยาบาลและ รพ.ของรัฐ สู้โควิด-19 งวดแรก 41 รพ. วงเงิน 344.647 ล้านบาท พร้อมอนุมัติกรอบวงเงินสนับสนุนเพิ่มจากเดิม 1,000 ล้านบาท เป็น 1,294.98 ล้านบาท

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ( กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม กสทช. มีมติอนุมัติเงินสนับสนุนสถานพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลภาคสนามของรัฐต่อสู้สถานการณ์ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) จากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) และเงินงบประมาณรายจ่ายของสำนักงาน กสทช. ประจำปี 2563 รอบแรก จำนวน 41 แห่ง วงเงิน 344.647 ล้านบาท

แบ่งเป็นการสนับสนุนจากงบประมาณ กทปส.สนับสนุน 12 แห่ง วงเงิน 255.999 ล้านบาท ซึ่งเป็นรพ.ขนาดใหญ่มีเตียงมากกว่า 500 เตียง ในการสร้างและปรับปรุงห้องความดันลบ เพื่อช่วยผู้ป่วยโควิด -19 ขั้นวิกฤติ, การทำซีที สแกนด้วยระบบ AI ในการวิเคราะห์โรคและทราบผลภายใน 5 นาที และการทำระบบเทเลคอนเฟอเรนซ์ในการปรึกษาด้านการรักษาระหว่างกันและเงินสนับสนุนจากงบประมาณของสำนักงาน กสทช. 29 แห่ง วงเงิน 88.648 ล้านบาท สำหรับรพ.ขนาดเล็ก ในการหาซื้อเวชภัณฑ์ เช่น เครื่องช่วยหายใจ หน้ากากอนามัย เป็นต้น

สำหรับกรอบวงเงินงบประมาณในการสนับสนุนสถานพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลภาคสนามของรัฐในการต่อสู้โควิด-19 ทั้งเงินกองทุน กทปส. และเงินที่สำนักงาน กสทช. ปรับลดงบประมาณลง เดิมเป็นกรอบวงเงิน 1,000 ล้านบาท ขณะนี้ กสทช. ได้อนุมัติกรอบวงเงินเพิ่มเติมอีกเป็น 1,294.98 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ยอดการขอรับการสนับสนุนจนถึงวันที่ 7 เม.ย. 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 273 แห่ง กรอบวงเงิน 1,972 ล้านบาท คาดว่าภายในสัปดาห์หน้าคณะทำงานพิจารณาการให้เงินสนับสนุนจะเร่งอนุมัติรพ.ที่เหลือให้เร็วที่สุด

"ตอนนี้เราเทหมดใจ สู้หมดตัว เพื่อช่วยฝ่าวิกฤติครั้งนี้ รัฐบาลและ กสทช.ถือเป็นวาระแห่งชาติ แม้ว่าตัวเลขการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยดูเหมือนจะดีขึ้นก็ตาม ขอเป็นกำลังใจให้แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนด้วย
สำหรับสถานพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลภาคสนามของรัฐที่ได้รับอนุมัติในการพิจารณาจัดสรรในงวดแรก มีจำนวน 41 แห่ง แบ่งเป็น รพ.ขนาดใหญ่ 12 แห่ง

1. โครงการจัดบริการผู้ป่วยวิกฤตเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด 19 ที่มีอาการรุนแรง ของโรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่ วงเงิน 19.150 ล้านบาท
2. โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี วงเงิน 19.726 ล้านบาท
3. โครงการจัดทำ ICU Negative room เพื่อศักยภาพการดูแลในภาวะวิกฤตของผู้ป่วย COVID-19 ของโรงพยาบาลรามาธิบดี วงเงิน 35.382 ล้านบาท
4. โครงการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ (COVID-19) ของมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระบรมราชูปถัมป์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี วงเงิน 27.330 ล้านบาท
5. โครงการเตรียมความพร้อมรับการระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระยะ 3 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ วงเงิน 24.030 ล้านบาท
6. โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการสุขภาพ รองรับการระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยหอผู้ป่วยรวม ชนิดแรงดันลบ (Cohort Ward) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วงเงิน 18.144 ล้านบาท
7. โครงการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ (COVID-19) ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล วงเงิน 18.302 ล้านบาท
8. โครงการระบบดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 แบบบูรณาการ ของโรงพยาบาลของแก่น จ.ขอนแก่น วงเงิน 19.550 ล้านบาท
9. โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์และห้องแยกความดันลบ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา วงเงิน 16.790 ล้านบาท
10. โครงการจัดซื้อทางการแพทย์เพื่อรองรับสถานการณ์ Covid 19 ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วงเงิน 19.160 ล้านบาท
11. โครงการปรับปรุงหน่วยบริการเพื่อรองรับผู้ป่วย COVID19 ระยอง ของโรงพยาบาลระยอง วงเงิน 18.533 ล้านบาท
12. โครงการจัดทำห้องความดันลบรองรับผู้ป่วย COVID-19 ในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช รพ.วงเงิน 19.900 ล้านบาท

รพ.ขนาดเล็ก 29 แห่ง ได้แก่ 13.โรงพยาบาลบึงกาฬ สนับสนุนวงเงิน 5.935 ล้านบาท

14.โรงพยาบาลปทุมธานี สนับสนุนวงเงิน 13.98 ล้านบาท
15.โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จ.สมุทรสงคราม สนับสนุนวงเงิน 1.64 ล้านบาท
16.โรงพยาบาลสุโขทัย สนับสนุนวงเงิน 1.3 ล้านบาท
17.คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช สนับสนุนวงเงิน 9.635 ล้านบาท
18.โรงพยาบาลบางสะพาน สนับสนุนวงเงิน 5 ล้านบาท
19.โรงพยาบาลโพนพิสัย สนับสนุนวงเงิน 5.565 ล้านบาท
20.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ สนับสนุนวงเงิน 8.238 ล้านบาท
21.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า สนับสนุนวงเงิน 4.872 ล้านบาท
22.โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สนับสนุนวงเงิน 9.4 ล้านบาท
23.โรงพยาบาลพนัสนิคม สนับสนุนวงเงิน 0.751 ล้านบาท
24.โรงพยาบาลเนินมะปราง สนับสนุนวงเงิน 4.105 ล้านบาท
25.โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ สนับสนุนวงเงิน 0.736 ล้านบาท
26.โรงพยาบาลบ้านนาเดิม สนับสนุนวงเงิน 0.396 ล้านบาท
27.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบาลบ้านบัวหลวง ต.เหล่า อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด สนับสนุนวงเงิน 1.040 ล้านบาท
28.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี สนับสนุนวงเงิน 0.058 ล้านบาท
29.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงประคำ สนับสนุนวงเงิน 0.467 ล้านบาท
30.โรงพยาบาลสุขสำราญ สนับสนุนวงเงิน 4.048 ล้านบาท
31.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระลุมพุก สนับสนุนวงเงิน 1.072 ล้านบาท
32.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเบญพาด สนับสนุนวงเงิน 1.072 ล้านบาท
33.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งสมอ สนับสนุนวงเงิน 1.072 ล้านบาท
34.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนเจดีย์ สนับสนุนวงเงิน 1.072 ล้านบาท
35.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อระแหง สนับสนุนวงเงิน 1.072 ล้านบาท
36.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคราช สนับสนุนวงเงิน 1.072 ล้านบาท
37.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลุมหิน สนับสนุนวงเงิน 1.072 ล้านบาท
38.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตลาดเขต สนับสนุนวงเงิน 1.072 ล้านบาท
39.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโพธิ์ สนับสนุนวงเงิน 1.072 ล้านบาท
40.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธาตุ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ สนับสนุนวงเงิน 1.139 ล้านบาท
41.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงงาม สนับสนุนวงเงิน 0.694 ล้านบาท


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...